Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 14  11 21
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1207,9 1346,4  1213,4 1316,2
  Planteprodukter 1000 NOK  4,4 8,1  4,2 8,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  491,1 519,6  497,7 502,7
  Tilskudd 1000 NOK  707,2 814,0  698,5 793,7
  Andre inntekter 1000 NOK  5,1 4,6  13,0 11,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  263,0 308,1  262,7 297,1
  Såvarer 1000 NOK  1,2 1,6  1,4 1,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,6 27,6  22,0 25,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2 0,2  0,1 0,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,9 3,8  4,5 4,1
  Fôrmidler 1000 NOK  184,7 214,7  186,7 208,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  17,0 17,0  16,9 17,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  3,0 7,4  3,1 5,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  31,2 35,8  27,9 33,5
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  175,7 194,1  142,1 154,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,2 32,9  28,3 35,0
  Traktor 1000 NOK  12,0 16,9  12,1 15,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  47,7 53,2  42,4 46,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,1 3,5  2,4 8,7
  Drivstoff 1000 NOK  21,0 26,3  24,5 27,3
  Maskinleie 1000 NOK  150,0 141,1  98,6 98,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   2,9  5,8 6,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  112,3 116,7  98,0 102,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  812,0 895,7  716,8 791,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  395,9 450,6  496,6 524,7
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,8 25,8  25,6 25,4
  Traktor 1000 NOK  4,7 7,3  15,8 15,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  44,8 64,8  40,2 65,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 0,5  0,9 0,9
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  38,1 52,7  38,7 55,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  315,6 352,3  414,1 418,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,6 -0,1  2,7 4,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  49,9 67,6  66,1 69,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  63,1 44,6  41,1 33,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,9  0,8 8,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  212,4 238,1  192,2 210,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  120,1 75,6  76,4 50,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,8 11,8  9,3 12,0
+Renteinntekter 1000 NOK  5,1 4,7  10,2 8,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  75,8 106,8  72,0 96,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  696,6 688,6  741,0 718,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  78,9 68,5  135,9 105,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  383,7 128,1  586,3 404,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -7,4 -157,2  48,8 -86,8
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1315,2 1799,8  1332,0 1872,9
  Skogbruk 1000 NOK  22,9 36,1  23,6 41,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  261,2 225,3  244,3 381,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  527,6 585,8  819,9 755,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  506,4 493,7  715,9 609,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2633,4 3140,7  3135,6 3659,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  198,5 444,7  217,5 376,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1497,5 1849,7  1457,4 1752,1
  Egenkapital 1000 NOK  937,4 846,3  1460,7 1531,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015