Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 12  12 18
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1259,6 1350,2  1308,6 1367,8
  Planteprodukter 1000 NOK  11,1 9,6  8,1 7,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  484,9 522,4  504,6 535,1
  Tilskudd 1000 NOK  752,5 807,9  782,9 811,3
  Andre inntekter 1000 NOK  11,0 10,3  12,9 13,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  305,1 373,4  317,3 365,8
  Såvarer 1000 NOK  3,4 2,7  2,9 2,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  24,5 29,1  26,4 28,9
  Plantevernmidler 1000 NOK     0,1 
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,5 4,9  3,4 4,2
  Fôrmidler 1000 NOK  198,2 249,1  198,4 240,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  15,7 18,7  16,5 19,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  29,4 37,9  36,6 38,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  30,4 31,0  32,9 32,0
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  141,7 165,3  113,4 134,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  34,4 40,9  33,3 40,7
  Traktor 1000 NOK  12,5 13,3  13,2 13,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  33,3 45,1  33,3 40,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,2 2,1  3,7 8,5
  Drivstoff 1000 NOK  21,4 28,5  23,9 29,0
  Maskinleie 1000 NOK  184,5 171,9  109,3 117,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  1,2 2,8  10,4 8,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  100,6 123,3  93,8 110,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  837,8 966,6  751,5 869,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  421,8 383,6  557,1 498,0
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,1 26,3  35,1 29,1
  Traktor 1000 NOK  7,4 5,1  18,4 14,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  43,0 71,1  52,8 80,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 0,4  1,0 0,9
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  43,5 58,2  49,4 64,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  331,6 280,6  449,8 373,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -2,0 -1,3  -1,2 -0,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  14,2 32,3  32,9 43,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  21,7 9,6  13,7 33,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  7,4 6,9  6,1 6,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  363,3 242,3  251,9 208,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  51,8 43,7  47,4 40,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  39,0 68,9  33,7 53,2
+Renteinntekter 1000 NOK  8,7 5,8  12,2 9,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  80,4 126,6  78,1 117,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  755,3 562,2  768,4 648,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  159,2 11,6  151,7 53,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  363,9 -153,9  461,6 195,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -57,1 -222,4  -38,5 -148,8
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1483,0 1973,0  1825,0 2282,4
  Skogbruk 1000 NOK  47,5 32,5  54,0 46,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  143,1 316,2  139,2 488,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  976,0 760,1  1138,8 915,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  586,9 485,0  666,3 555,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3236,5 3566,8  3823,3 4287,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  341,5 752,3  302,7 590,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1864,1 2051,8  1878,8 2083,6
  Egenkapital 1000 NOK  1031,0 762,7  1641,8 1613,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015