Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    8 14  12 21
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1097,9 1367,8  1169,6 1374,6
  Planteprodukter 1000 NOK  3,9 7,4  9,7 12,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  408,4 528,4  440,4 535,9
  Tilskudd 1000 NOK  679,4 823,1  707,2 813,9
  Andre inntekter 1000 NOK  6,1 8,9  12,3 12,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  248,6 372,7  255,0 344,9
  Såvarer 1000 NOK  1,4 1,6  1,6 1,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,0 30,2  21,4 27,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,4 0,2  0,6 0,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,2 4,7  4,7 4,9
  Fôrmidler 1000 NOK  168,9 224,8  172,1 218,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  12,7 12,8  16,1 15,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  16,6 69,2  15,3 48,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  24,4 29,2  23,2 27,0
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  81,8 120,4  80,3 106,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,3 45,3  39,8 44,0
  Traktor 1000 NOK  12,0 14,2  12,1 12,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  36,2 44,0  31,0 38,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 2,4  3,4 3,3
  Drivstoff 1000 NOK  21,2 26,2  22,7 26,6
  Maskinleie 1000 NOK  172,6 175,5  126,8 126,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,7 5,8  6,4 10,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  97,1 105,8  89,6 96,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  710,5 912,3  667,2 808,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  387,4 455,6  502,3 566,0
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  27,4 25,3  26,1 27,0
  Traktor 1000 NOK  5,6 5,2  14,1 13,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  45,1 60,3  61,8 73,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 0,7  0,7 1,0
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  37,4 52,5  51,2 62,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  308,8 364,2  399,6 451,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,1 -1,5  -1,1 14,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  7,7 -2,0  22,7 15,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  40,6 21,9  32,2 20,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,7 5,3  4,5 13,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  203,6 231,8  177,6 208,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  36,8 21,0  56,4 46,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  5,5 40,8  5,6 28,3
+Renteinntekter 1000 NOK  4,3 4,8  8,3 8,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  77,9 127,0  86,0 116,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  533,1 559,1  620,0 688,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -144,8 -92,3  -34,7 -13,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  362,8 118,3  493,6 382,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  60,1 132,4  39,8 93,6
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1190,3 1753,4  1774,1 2122,9
  Skogbruk 1000 NOK  39,6 30,5  38,4 44,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  307,8 645,6  282,8 617,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  937,5 948,6  1055,2 977,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  440,7 450,0  566,1 585,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2915,9 3828,1  3716,7 4347,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  222,8 451,1  205,3 363,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1778,9 2536,2  1949,8 2327,2
  Egenkapital 1000 NOK  914,1 840,8  1561,6 1656,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015