Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    13 10  6 24 8 9 11 11  6 13 19 30 19 82
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1393,0 1263,7  1862,8 1238,7 891,0 1514,2 1579,6 1071,6  614,2 630,8 731,2 1347,8 2030,1 1237,1
  Planteprodukter 1000 NOK  141,8 29,8  283,0 84,9 38,2 10,2 91,4 27,5  14,7 4,9 28,3 32,3 215,7 69,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  639,6 684,9  806,9 623,0 430,5 945,9 800,3 486,3  209,2 348,0 353,1 722,7 924,8 617,5
  Tilskudd 1000 NOK  524,8 531,9  744,7 508,4 395,6 532,1 640,6 537,3  334,2 266,0 322,0 568,0 796,7 511,5
  Andre inntekter 1000 NOK  86,7 17,1  28,2 22,4 26,7 25,9 47,3 20,5  56,2 11,8 27,8 24,8 92,8 39,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  332,6 394,3  634,9 399,5 253,5 687,1 447,6 317,6  162,4 210,8 182,3 468,5 585,9 384,3
  Såvarer 1000 NOK  27,2 10,3  31,2 13,2 2,4 6,3 24,6 7,1  3,4 2,7 4,1 12,3 33,2 13,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  47,1 58,5  141,7 69,0 47,2 66,1 94,3 49,1  36,9 29,9 29,2 71,5 100,9 61,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,6 0,9  9,2 2,8 3,4 2,5 3,6 1,9  0,3 0,9 1,0 2,2 6,0 2,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,0 2,4  4,7 3,7 0,3 4,8 4,7 1,9  -0,1 1,5 2,9 3,9 3,8 3,3
  Fôrmidler 1000 NOK  107,4 137,3  209,0 141,1 129,7 361,0 197,0 136,6  73,8 101,0 62,2 211,8 226,0 160,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  33,0 36,5  37,7 27,9 12,4 26,2 40,0 15,5  2,8 6,5 14,8 30,7 40,5 25,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  61,5 119,5  112,3 100,7 18,7 165,6 40,4 72,6  17,5 50,9 48,1 95,6 92,0 75,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  48,9 29,0  89,1 41,1 39,4 54,6 42,9 32,9  27,8 17,3 19,9 40,5 83,4 41,8
Faste kostnader, registrerte:                   
  Leid arbeid 1000 NOK  66,5 44,4  148,7 71,6 47,7 115,4 81,3 65,7  39,0 44,2 26,5 83,9 116,2 71,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  47,6 36,8  84,8 46,3 32,6 48,4 40,2 32,1  24,2 27,5 27,1 38,1 70,5 41,1
  Traktor 1000 NOK  13,3 29,2  31,8 26,0 5,5 23,7 33,8 29,4  12,0 8,7 17,4 27,6 29,0 22,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  46,6 46,8  45,2 36,7 23,0 34,8 46,3 22,6  17,6 21,5 23,4 34,8 56,4 34,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  18,3 6,7  6,6 5,8 5,2 6,2 5,3 7,3  0,5 4,4 5,3 7,0 13,1 7,5
  Drivstoff 1000 NOK  45,0 29,6  54,2 33,4 27,2 31,9 38,3 30,7  23,4 14,5 19,8 34,5 61,6 34,0
  Maskinleie 1000 NOK  76,8 84,7  139,8 79,0 67,5 83,2 219,3 134,9  81,7 15,5 74,1 120,2 174,9 104,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  67,6 22,7  51,1 23,7 20,4 24,7 60,8 20,5  2,4 1,6 8,8 25,4 94,2 33,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  98,7 101,9  149,9 107,2 93,9 115,6 130,8 127,9  72,8 84,6 76,7 112,4 156,0 108,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  813,0 797,1  1347,1 829,2 576,4 1171,1 1103,7 788,6  436,0 433,3 461,4 952,4 1357,9 842,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  579,9 466,6  515,7 409,5 314,6 343,1 476,0 283,0  178,1 197,5 269,8 395,4 672,2 395,0
Avskrivninger:                   
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  76,1 39,0  55,2 40,7 36,0 35,9 33,3 28,2  31,6 30,6 27,8 35,0 76,5 42,0
  Traktor 1000 NOK  37,4 53,5  30,8 39,4 44,0 25,1 15,2 19,4  12,8 24,2 20,1 35,4 37,3 30,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  72,7 54,0  66,9 55,1 47,0 115,1 141,7 63,2  45,7 49,0 40,1 79,5 126,5 75,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 2,3  1,0 1,3 2,8 1,3 4,4 1,0  1,0 1,1 1,4 1,9 2,3 1,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  70,5 59,4  80,0 57,6 43,0 69,6 94,8 54,6  30,5 33,2 35,6 64,4 107,1 62,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  392,9 317,9  361,8 273,1 184,8 165,7 281,3 171,2  87,0 92,6 180,4 243,6 429,6 245,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  28,0 16,8  47,3 19,6 49,5 -10,8 5,1 4,6  1,2 23,3 4,2 11,1 26,0 15,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  68,1 39,3  38,0 53,5 113,4 33,7 148,3 16,2  239,7 75,6 97,4 57,7 108,2 80,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  101,3 138,5  95,7 136,1 -56,2 223,4 45,3 30,2  402,9 297,9 50,8 80,2 98,0 114,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  10,9 6,1  6,9 66,0 4,0 5,1 6,5 18,9  5,2 109,6 12,1 8,9 10,1 25,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  654,8 489,1  282,6 448,5 527,3 502,7 781,3 632,7  529,6 534,6 652,2 536,7 567,4 570,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  12,0 140,9  27,1 71,7 77,6 33,0 12,8 123,4  109,7 79,6 35,2 96,3 18,9 60,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  10,2 1,8  6,1 2,3 8,5 41,0    0,9 6,8 1,8 2,8 22,3 7,7
+Renteinntekter 1000 NOK  5,6 6,6  5,2 5,6 6,3 5,8 3,4 25,3  5,1 9,4 6,0 11,4 4,1 8,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  64,7 107,4  144,6 96,4 94,1 114,9 135,1 86,6  84,0 40,4 56,7 98,4 169,5 96,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  1219,0 1049,5  726,1 980,1 821,1 884,8 1149,0 936,0  1297,3 1189,0 983,5 950,4 1115,1 1032,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  590,2 191,2  116,6 159,0 228,8 637,7 312,1 184,9  474,3 369,4 325,3 169,7 590,0 333,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1283,7 816,7  1060,1 1054,2 685,4 871,6 1290,6 1473,5  2590,6 1656,7 1788,3 890,6 970,3 1235,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  317,0 -48,0  -333,1 -117,8 -163,3 -397,0 -93,5 -114,3  19,4 5,6 -11,9 -98,7 -132,4 -70,2
Balanse pr 31/12:                   
  Jordbruk 1000 NOK  3601,4 3035,0  4591,9 3049,7 2210,8 3681,5 4700,0 2741,9  1479,0 1662,9 1754,2 3268,7 5661,1 3189,8
  Skogbruk 1000 NOK  305,1 242,3  299,1 245,4 600,3 112,4 137,6 125,2  266,6 299,6 373,5 147,1 246,7 245,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  700,7 477,6  295,7 642,6 335,7 539,1 695,3 242,6  1534,2 765,0 798,2 457,4 624,7 629,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1667,4 932,6  796,9 984,7 1614,0 1260,9 1001,2 937,8  1084,4 1271,4 1158,9 1008,9 1319,8 1187,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  874,8 880,5  1328,5 957,7 749,4 1274,7 766,8 1389,4  1687,1 1382,8 1190,2 866,4 979,1 1044,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7149,3 5567,9  7312,0 5880,1 5510,2 6868,7 7300,9 5436,9  6051,3 5381,7 5275,0 5748,5 8831,5 6297,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  326,6 402,2  966,6 453,6 383,2 1068,3 448,7 389,2  285,9 204,7 162,3 501,8 935,7 472,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2022,5 2508,7  3928,1 2512,8 2657,8 2810,4 3843,9 1864,2  1982,6 1519,2 1450,1 2251,7 4710,1 2534,6
  Egenkapital 1000 NOK  4800,2 2657,0  2417,2 2913,7 2469,1 2990,0 3008,3 3183,5  3782,8 3657,8 3662,6 2995,0 3185,7 3290,3