Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle   200-300   300-500   >500   Alle   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    3 14  9 6 22 10 12 10  7 12 5 13 16 35  20 86
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  709,2 1583,9  1344,0 2240,7 1380,1 938,8 1205,3 1715,3  1341,2 1160,1 818,9 703,8 673,1 1411,3  2139,6 1312,6
  Planteprodukter 1000 NOK  11,1 95,9  7,4 199,7 58,0 23,1 9,2 159,9  91,8 58,4 19,3 6,7 9,7 60,3  150,6 62,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  196,1 519,7  531,1 823,6 532,7 342,7 701,7 781,1  610,0 520,5 227,3 339,0 246,9 625,5  815,5 545,0
  Tilskudd 1000 NOK  486,8 875,0  773,2 1163,4 757,8 519,7 479,0 725,9  594,9 538,3 499,6 341,9 387,0 689,5  1066,6 657,2
  Andre inntekter 1000 NOK  15,3 93,3  32,2 54,0 31,6 53,3 15,4 48,4  44,5 43,0 72,8 16,2 29,6 36,0  106,9 47,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  160,4 408,2  359,5 743,3 410,8 338,2 600,0 597,9  416,1 369,2 227,3 281,5 202,2 451,4  721,7 434,7
  Såvarer 1000 NOK  8,1 27,2  6,8 38,3 16,3 1,6 5,1 27,9  6,4 6,1 3,3 4,8 5,5 9,0  36,0 13,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  19,9 59,6  43,0 160,8 70,0 51,7 57,1 86,5  69,6 54,4 65,6 34,7 31,2 60,1  121,0 64,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,8 1,7  1,6 7,8 2,9 0,6 1,3 5,2  1,5 1,3 0,3 0,4 0,9 1,9  4,7 2,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,7 4,4  0,8 6,5 3,0 2,4 6,0 12,8  2,1 4,1  1,9 5,1 5,0  5,7 4,7
  Fôrmidler 1000 NOK  91,1 168,2  175,7 294,4 189,6 208,2 326,9 283,4  214,7 199,3 87,8 157,0 104,1 236,7  321,1 215,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  6,5 29,2  28,9 60,7 33,2 16,5 25,9 63,8  22,9 22,4 9,7 12,9 10,0 33,2  55,6 30,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  20,8 60,3  70,0 83,1 52,8 28,9 127,0 63,9  49,0 42,2 26,4 50,3 28,4 59,8  92,8 59,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  8,5 57,5  32,7 91,9 43,1 28,3 50,6 54,3  50,0 39,4 34,2 19,5 16,9 45,9  84,8 44,7
Faste kostnader, registrerte:                      
  Leid arbeid 1000 NOK  31,2 85,7  65,6 174,3 86,9 54,1 85,0 136,3  114,9 90,0 61,0 41,1 29,8 92,8  154,6 86,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  4,1 37,1  59,6 63,4 49,2 53,9 46,0 31,5  52,3 41,1 29,6 20,9 28,5 52,4  53,2 42,7
  Traktor 1000 NOK  13,6 34,4  42,4 62,2 36,0 14,3 15,0 27,0  16,3 17,0 15,0 10,2 10,2 32,0  37,6 25,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  28,8 39,6  33,7 47,8 33,8 24,8 25,6 41,6  18,8 21,6 32,8 20,5 23,9 31,8  46,8 31,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,7 3,5  19,0 15,6 14,7 10,9 3,7 7,2  6,9 13,1  11,0 8,1 10,5  7,4 9,2
  Drivstoff 1000 NOK  7,7 55,4  42,9 84,3 48,0 32,6 31,7 48,4  49,6 42,7 26,3 21,7 15,4 46,3  76,1 42,9
  Maskinleie 1000 NOK  42,8 114,5  99,5 196,3 103,8 66,1 57,8 275,8  101,2 126,2 153,2 18,1 55,9 119,1  243,0 119,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  6,5 52,6  27,4 64,7 30,1 16,4 16,3 65,5  15,9 15,5 1,8 2,1 9,0 24,3  79,5 30,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  62,7 111,9  109,1 164,6 114,3 102,1 111,3 146,6  123,2 118,5 100,6 87,8 82,1 115,6  168,9 116,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  362,5 942,9  858,8 1616,6 927,6 713,2 992,3 1377,9  915,0 855,0 647,7 514,9 465,0 976,2  1588,8 939,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  346,7 641,0  485,2 624,1 452,5 225,6 213,1 337,4  426,2 305,2 171,2 188,9 208,1 435,1  550,8 373,4
Avskrivninger:                      
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,3 73,8  51,5 72,2 55,1 41,2 40,6 36,1  53,3 41,5 58,8 33,8 31,2 47,9  85,6 50,6
  Traktor 1000 NOK  52,1 45,0  35,8 30,7 34,4 37,2 23,8 21,8  37,8 27,6 21,2 32,0 28,2 32,4  36,0 31,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,4 80,4  65,2 109,6 70,7 61,9 94,2 147,4  73,6 83,1 51,1 56,3 39,6 83,1  149,7 85,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,6  2,2 1,0 1,3 0,9 1,1 5,1  1,8 1,3 1,8 1,8 0,4 1,9  2,9 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  40,0 72,7  62,4 91,3 62,1 50,1 63,4 95,8  66,4 60,9 38,2 40,5 35,6 67,1  108,8 65,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  238,9 440,1  330,4 410,5 291,1 84,4 53,3 127,0  259,7 151,7 38,4 65,0 108,8 269,9  276,7 204,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  34,3 35,6  108,2 31,1 49,5 83,2 2,3 4,2  15,3 9,7 6,9 -1,1 57,2 34,7  25,9 30,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  40,2 68,9  54,3 52,5 111,9 140,8 68,1 147,8  26,2 25,6 60,7 152,9 72,7 69,1  105,0 90,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -6,1 157,3  108,7 -12,1 103,8 65,0 158,0 65,5   33,0 73,8 192,3 52,0 73,8  104,5 98,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,5 -11,8  8,7 9,9 11,4 2,9 25,7 30,1  16,4 14,2 245,9 25,3 8,9 36,3  19,1 24,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  1155,9 737,8  550,3 402,1 508,2 632,4 633,4 673,1  607,5 642,9 613,1 497,0 905,2 579,0  548,3 619,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  37,6 18,5  39,4 3,2 25,6 123,7 39,8 63,8  96,8 144,0 108,3 92,6 71,6 68,0  35,7 63,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   11,9  2,1 10,3 3,7 12,3  2,1   17,1    8,8  14,4 6,9
+Renteinntekter 1000 NOK  3,8 6,8  6,3 4,5 6,6 3,5 3,9 3,5  6,1 12,4 8,1 12,6 7,2 5,2  4,2 6,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  21,6 87,5  71,8 149,1 79,1 102,0 87,5 139,6  46,1 65,6 79,2 47,9 60,4 76,1  174,9 90,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  1489,5 1377,7  1136,5 762,9 1032,5 1046,2 897,0 977,4  982,0 985,1 1075,9 988,8 1223,3 1068,6  959,1 1053,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -45,3 367,6  354,0 36,0 225,7 195,3 212,3 -62,0  318,9 184,6 250,5 191,2 139,1 361,8  -4,1 202,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2145,7 1092,8  1075,4 864,4 1131,2 543,9 1229,6 1627,6  1566,3 1588,1 3056,1 1895,7 1100,1 1326,3  1027,3 1282,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -20,8 49,4  -107,2 -348,8 -143,6 -84,5 -12,1 -25,4  -179,5 -252,2 -114,5 -89,1 -116,7 13,1  -255,7 -89,2
Balanse pr 31/12:                      
  Jordbruk 1000 NOK  2038,3 3647,4  3144,3 4569,4 3121,8 2568,7 3157,2 4769,3  3413,3 3317,2 1988,3 2009,4 1804,1 3378,6  5610,2 3342,0
  Skogbruk 1000 NOK  454,7 297,2  170,5 298,2 206,4 500,4 90,2 148,4  240,3 191,9 375,9 148,3 363,4 206,1  271,5 237,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1288,7 660,6  190,9 367,3 568,0 538,1 820,9 1351,9  701,0 647,4 1876,6 1141,0 717,9 653,6  814,4 786,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  851,0 1685,3  1229,3 867,8 1071,9 1809,0 1109,8 1104,5  847,7 870,3 909,7 1309,3 1443,8 1076,6  1374,1 1267,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  816,5 1120,2  1042,7 1001,6 1103,2 764,8 731,0 669,2  1020,6 1308,4 1781,2 1386,3 870,7 1004,2  1012,4 1020,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5449,2 7410,7  5777,7 7104,3 6071,3 6180,9 5909,1 8043,3  6223,0 6335,3 6931,8 5994,3 5199,8 6319,0  9082,6 6654,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  38,7 655,8  256,6 834,4 376,9 508,8 474,2 426,8  433,6 560,7 212,9 235,2 252,5 425,9  955,4 480,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  600,5 2278,5  2065,2 3436,3 2124,4 2766,3 1935,1 4332,6  1207,9 1924,8 2169,4 1236,8 1797,9 1944,3  4858,7 2472,4
  Egenkapital 1000 NOK  4810,1 4476,4  3455,9 2833,6 3570,0 2905,8 3499,8 3283,9  4581,5 3849,8 4549,4 4522,4 3149,4 3948,9  3268,5 3702,1