Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

     

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle   100-200   300-500   >500   Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    16 6  7 8 23 6 10 13  11 8 13 17 14 36  22 92
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1219,9 703,4  1369,4 1932,8 1340,5 1120,1 1105,7 1256,0  1837,8 1191,3 1122,4 847,5 721,8 1351,5  1997,1 1287,9
  Planteprodukter 1000 NOK  105,6 24,2  14,7 201,1 83,6 29,7 37,9 33,1  195,2 36,4 44,7 59,8 32,8 48,1  195,3 82,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  463,9 289,8  601,3 834,3 580,4 413,8 428,5 690,1  835,1 540,0 489,1 349,9 296,1 623,9  846,1 562,0
  Tilskudd 1000 NOK  544,6 359,9  679,9 797,4 611,0 603,1 569,7 506,2  705,6 598,7 549,3 381,0 361,8 616,9  842,3 575,5
  Andre inntekter 1000 NOK  105,8 29,4  73,5 99,9 65,5 73,4 69,6 26,4  101,9 16,2 39,3 56,7 31,1 62,7  113,5 68,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  349,0 217,9  387,2 707,1 437,6 331,1 346,1 608,6  529,6 427,9 353,2 263,2 196,2 486,7  634,9 424,1
  Såvarer 1000 NOK  19,9 2,0  10,1 31,6 15,2 8,7 6,1 9,4  20,9 5,5 4,3 6,8 3,1 11,5  27,1 12,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  59,1 27,9  52,1 116,7 69,0 69,0 66,5 63,0  94,5 62,6 52,6 38,6 40,7 70,5  104,3 66,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,9 1,4  2,1 7,0 3,8 2,6 2,0 1,4  6,0 1,3 0,8 0,8 1,6 2,6  5,2 2,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,7 1,1  1,1 5,1 3,3 2,4 1,6 10,5  15,0 3,3 2,5 3,3 3,2 6,9  3,9 4,8
  Fôrmidler 1000 NOK  127,6 116,0  132,3 263,4 165,0 142,6 151,5 328,5  252,9 248,6 196,7 107,6 69,0 236,0  272,0 190,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  25,5 20,8  38,0 56,1 38,1 24,2 18,8 27,1  48,7 21,2 19,1 19,9 11,9 33,3  45,1 29,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  77,4 33,4  116,1 165,1 101,4 33,1 50,8 125,7  53,7 49,9 44,8 64,9 37,4 84,5  116,3 78,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  36,8 15,2  35,5 62,2 41,6 48,5 48,9 43,0  37,9 35,4 32,3 21,3 29,4 41,4  60,9 39,5
Faste kostnader, registrerte:                      
  Leid arbeid 1000 NOK  69,6 42,8  78,5 123,1 77,9 63,4 71,8 71,4  112,6 96,8 71,6 50,1 31,1 84,9  120,7 77,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  50,6 25,2  39,5 57,2 44,5 60,8 61,6 38,8  39,1 42,1 36,8 33,6 29,0 47,7  59,2 43,7
  Traktor 1000 NOK  20,2 20,2  38,1 47,3 35,0 13,7 11,9 10,9  20,1 12,2 14,0 12,1 19,0 19,5  33,4 21,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  44,9 19,0  43,0 55,2 41,1 30,6 25,4 29,8  52,3 40,7 37,1 27,4 23,7 39,5  57,2 38,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  14,0 6,7  21,4 38,3 22,1 6,9 5,9 4,4  6,0 13,4 12,9 12,7 9,8 10,6  17,3 12,1
  Drivstoff 1000 NOK  48,5 23,6  45,0 69,2 48,6 42,1 41,7 34,4  45,4 45,2 38,4 29,5 24,6 45,2  65,3 42,9
  Maskinleie 1000 NOK  127,3 52,5  109,7 169,2 109,8 143,0 103,6 62,2  277,8 105,7 131,5 66,5 50,6 133,8  241,6 130,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  43,1 1,9  21,3 51,0 27,0 14,5 17,2 16,6  63,7 16,3 19,3 15,7 9,0 23,8  64,6 29,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  113,4 86,6  112,8 165,4 124,3 129,1 123,8 124,1  156,8 123,8 124,9 104,6 94,3 126,9  171,8 126,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  880,4 496,4  896,7 1483,1 967,8 835,3 809,0 1001,2  1303,2 923,9 839,8 615,4 487,3 1018,7  1466,0 945,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  339,5 207,0  472,7 449,7 372,7 284,8 296,7 254,8  534,5 267,3 282,6 232,1 234,5 332,8  531,2 342,7
Avskrivninger:                      
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  75,7 33,7  52,4 75,1 56,7 41,1 49,0 41,0  40,8 62,0 48,2 40,3 39,3 51,6  88,2 55,1
  Traktor 1000 NOK  44,4 38,2  33,5 32,7 36,4 27,7 35,7 25,5  34,8 35,6 28,5 38,7 30,6 36,1  31,6 34,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  89,0 54,1  71,9 148,0 92,3 72,2 63,0 111,8  158,3 66,3 76,5 64,7 49,8 94,6  160,3 95,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,4 1,0  2,5 1,0 1,4 1,7 1,3 1,0  4,7 3,1 2,0 2,2 0,4 2,0  2,2 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  72,2 38,7  53,9 107,5 70,4 57,7 52,9 67,0  102,0 63,7 63,2 48,2 43,0 69,2  113,8 70,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  129,0 79,9  312,4 192,8 185,9 142,2 147,8 75,4  295,9 100,4 127,4 86,1 114,4 148,6  248,9 155,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  85,1 0,6  10,7 82,4 32,1 -22,7 50,1 -3,9  3,9 7,0 6,9 8,6 75,2 -2,2  75,1 30,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  108,1 167,2  81,2 75,9 99,3 86,2 98,4 42,2  168,8 40,2 44,0 110,8 57,6 83,2  117,9 89,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  135,7 154,4  148,8 -6,3 83,4 40,1 24,1 21,6  132,9 31,5 24,4 163,1 -1,9 87,8  50,1 80,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  7,9 18,6  4,8 28,3 16,3 7,7 6,1 30,9  10,2 36,5 24,1 20,8 0,2 19,5  16,1 15,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  633,4 575,8  476,8 523,8 549,2 601,5 665,6 767,6  776,1 507,4 679,8 707,1 1022,0 535,3  632,5 662,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  54,8 24,0  19,6 18,1 18,5 249,7 188,8 40,1  59,3 158,8 136,0 45,9 37,7 107,2  42,2 72,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  6,4   5,6  2,2     4,5 2,1 1,3  7,2 3,3   2,4
+Renteinntekter 1000 NOK  3,9 11,9  9,4 4,1 7,6 7,8 16,2 6,0  2,7 5,6 7,7 11,4 8,1 6,5  3,5 6,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  113,3 25,3  66,2 159,3 96,4 114,0 100,7 102,3  167,0 50,1 81,4 78,5 68,9 87,8  204,9 109,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  1051,1 1007,1  1003,1 759,8 898,2 998,6 1096,5 877,7  1287,3 839,3 970,1 1075,4 1251,6 901,4  981,4 1007,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  52,4 129,6  94,0 -258,5 -14,9 174,0 377,4 224,7  558,0 149,9 179,0 281,8 225,4 116,8  172,8 182,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  990,1 1861,1  1229,8 973,2 1222,9 805,0 1030,3 1349,7  1932,5 1398,9 1588,2 1787,3 1191,5 1090,6  1223,2 1279,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -68,1 35,6  -25,5 -132,1 -41,5 122,9 62,0 -17,2  -5,7 153,7 145,3 -14,6 -31,6 33,5  -2,2 0,7
Balanse pr 31/12:                      
  Jordbruk 1000 NOK  3716,1 1902,2  2828,4 5998,9 3776,0 2930,1 2671,8 3522,4  5145,4 3199,1 3149,1 2363,9 2163,0 3589,1  6005,8 3638,8
  Skogbruk 1000 NOK  300,3 149,4  121,3 477,5 254,7 350,1 569,6 112,3  137,5 209,2 203,1 150,6 431,9 160,2  359,0 243,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  944,1 1386,0  273,6 362,5 603,9 867,4 639,3 963,7  1737,8 772,9 707,7 1053,8 550,7 704,9  1045,5 857,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2112,1 652,2  1131,1 893,7 1073,1 1773,1 1846,0 1435,0  1135,8 904,2 976,5 2325,1 1628,8 1077,1  1143,9 1419,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  867,9 1632,4  1190,5 1066,9 1189,5 870,1 1062,8 887,9  638,0 703,3 1058,7 1435,6 828,0 839,2  942,4 969,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7940,5 5722,2  5544,8 8799,5 6897,2 6790,8 6789,5 6921,3  8794,5 5788,8 6095,1 7328,9 5602,4 6370,4  9496,6 7128,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  611,9 134,1  301,0 813,2 447,1 363,7 295,2 603,1  444,0 257,9 342,4 314,6 215,7 409,9  878,9 464,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3232,5 595,2  1529,5 5337,5 2900,2 3131,8 2817,1 2624,1  4572,0 1147,3 1810,8 2240,6 1856,2 2285,2  5621,4 2969,8
  Egenkapital 1000 NOK  4096,1 4992,8  3714,3 2648,8 3549,9 3295,2 3677,2 3694,2  3778,5 4383,5 3941,9 4773,8 3530,5 3675,4  2996,3 3694,5