Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  >500   Alle   100-200   300-500   Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    7 16  3 8 19 6 11 13  12 8 14 6 10 18  38 25 92
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2065,2 1375,9  634,9 1577,1 1542,5 1073,0 1149,5 1351,4  1672,8 1313,4 1264,1 1161,9 575,7 683,9  1472,7 2121,1 1383,8
  Planteprodukter 1000 NOK  293,4 144,6  31,8 13,3 92,2 25,1 18,4 24,1  121,9 29,2 22,3 25,9 30,8 35,6  27,6 182,0 71,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  842,7 598,2  235,5 764,1 681,1 385,7 468,7 738,9  785,2 549,6 518,9 385,5 255,8 286,6  708,4 889,6 618,9
  Tilskudd 1000 NOK  707,2 527,9  304,1 742,4 663,6 570,5 589,1 575,0  720,2 608,8 635,9 646,2 266,5 337,3  665,9 902,2 616,9
  Andre inntekter 1000 NOK  221,9 105,2  63,5 57,3 105,6 91,6 73,4 13,4  45,5 125,9 87,0 104,3 22,6 24,4  70,8 147,3 76,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  722,9 445,5  167,3 455,2 470,0 282,0 312,1 599,3  493,8 410,1 375,4 299,3 162,5 190,0  491,9 672,3 442,0
  Såvarer 1000 NOK  71,7 40,7  2,6 16,4 17,4 3,4 3,3 6,2  24,7 8,9 6,9 8,5 2,1 8,5  11,9 36,9 16,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  100,6 71,3  37,5 87,1 89,8 62,2 60,5 68,5  89,4 64,7 60,5 68,9 37,4 46,5  73,8 110,1 73,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  5,8 4,8  3,0 3,0 3,6 1,3 1,4 4,0  4,9 1,2 1,2 2,7 1,2 2,5  3,2 5,0 3,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,6 2,1   2,9 4,2 4,8 2,6 12,9  10,2 1,1 2,8  3,6 3,9  7,0 4,5 5,3
  Fôrmidler 1000 NOK  240,0 150,4  72,4 195,3 181,9 115,8 134,8 335,3  241,4 221,4 195,4 99,9 64,1 56,9  247,4 281,5 197,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  46,6 33,1  12,5 39,4 33,6 14,2 13,1 26,1  42,7 21,8 21,8 12,2 13,8 17,1  30,2 39,1 28,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  180,9 90,4  18,6 78,9 90,0 36,2 52,7 92,1  24,9 43,5 39,8 59,2 24,0 23,9  67,9 117,9 67,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  73,7 52,7  20,7 32,2 49,4 44,1 43,6 54,3  55,6 47,5 47,0 47,8 16,4 30,7  50,5 77,1 49,9
Faste kostnader, registrerte:                       
  Leid arbeid 1000 NOK  69,3 55,4  29,6 85,6 83,7 42,4 53,6 82,7  108,6 91,8 71,1 62,1 31,8 33,4  83,0 109,2 74,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  52,2 39,7  22,9 47,6 53,8 59,4 52,8 44,4  45,8 52,0 56,4 31,1 26,0 28,9  51,9 64,9 47,6
  Traktor 1000 NOK  42,2 28,2  23,4 39,5 37,7 8,8 9,6 19,6  28,2 24,4 27,8 21,9 15,8 17,5  24,2 40,1 26,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  43,6 36,9  16,8 43,0 43,3 30,6 32,1 27,5  55,0 37,4 35,6 31,2 20,1 32,5  35,8 52,9 38,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,2 10,1  12,8 13,3 12,9 5,2 5,1 4,1  7,6 11,3 9,0 3,5 9,1 6,4  8,8 8,8 8,3
  Drivstoff 1000 NOK  94,3 53,0  17,0 39,3 44,6 34,2 30,1 30,5  41,5 33,8 40,2 37,0 15,5 16,7  39,3 71,3 40,6
  Maskinleie 1000 NOK  180,4 110,6  90,8 145,6 135,2 153,6 102,1 46,1  236,7 97,1 124,9 120,0 47,8 47,9  115,8 230,4 125,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  111,7 59,0  3,3 29,9 30,5 20,3 17,0 11,1  68,3 15,7 20,5 3,0 3,9 7,4  24,5 75,3 32,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  151,5 119,4  77,1 130,8 124,2 130,0 125,0 121,1  156,7 139,5 137,2 140,4 85,9 93,3  135,3 169,2 130,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1479,2 957,7  461,1 1029,8 1035,9 766,4 739,5 986,4  1242,2 913,1 898,1 749,6 418,4 474,1  1010,5 1494,5 965,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  585,9 418,2  173,8 547,2 506,6 306,7 410,0 365,0  430,6 400,3 366,0 412,4 157,4 209,8  462,2 626,6 418,8
Avskrivninger:                       
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  129,1 76,4  23,6 60,1 62,4 51,9 61,7 45,5  43,3 57,3 54,0 65,4 28,9 39,3  55,0 92,0 58,8
  Traktor 1000 NOK  45,7 41,8  28,2 35,1 34,9 26,7 41,4 37,0  31,5 34,3 33,0 24,0 36,2 31,2  37,2 37,3 35,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  154,9 111,6  50,9 87,0 88,2 70,3 85,9 129,5  159,5 82,4 81,0 60,0 61,5 67,9  100,2 159,1 104,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 1,5  0,7 2,1 1,5 1,6 1,1 1,1  4,4 3,5 2,6 0,9 2,4 0,6  2,0 2,6 2,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  130,7 86,1  34,7 82,9 76,0 53,5 66,2 81,3  102,8 63,2 66,1 47,0 46,8 53,3  74,1 116,6 78,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  254,2 187,1  70,5 362,9 319,6 156,1 219,9 151,9  192,0 222,8 195,4 262,2 28,4 70,8  267,8 335,5 217,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,7 31,1  10,3 -30,3 -5,4 -18,5 -2,9 -3,3  -10,3 5,5 5,1 -1,1 33,8 15,2  -9,4 0,2 2,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  243,8 135,2  92,5 98,4 76,0 50,0 119,9 34,3  178,4 29,1 34,8 44,5 54,3 67,0  73,6 149,2 89,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  273,5 156,8  362,2 119,0 105,9 41,3 28,3 66,9  31,3 18,7 13,9 180,5 120,8 9,0  76,0 123,9 79,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  3,7 25,1  9,6 5,5 7,9 11,1 8,0 4,3  26,8 49,6 30,5 7,1 5,5 7,5  24,4 14,9 16,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  375,4 652,2  640,1 466,0 531,5 495,0 697,2 699,3  613,3 522,5 621,2 671,7 987,0 853,2  504,3 548,4 635,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  160,4 103,2   3,7 22,3 232,6 133,5 65,2  89,2 146,2 101,1 90,6 28,4 54,8  100,9 74,7 80,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,2   0,7 0,3 28,4 15,5 5,0   2,5 2,6 6,5 1,5 3,1  6,5 1,4 3,8
+Renteinntekter 1000 NOK  6,3 4,4  7,3 8,1 5,6 4,7 5,7 2,0  2,8 3,4 4,5 4,1 3,7 3,9  4,3 4,7 4,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  201,8 119,8  23,9 76,3 96,1 82,9 96,4 109,4  149,7 60,4 98,1 110,6 64,8 88,1  80,8 197,9 111,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  1118,2 1177,6  1168,4 957,9 967,6 917,9 1128,8 916,3  973,8 939,9 911,0 1155,5 1198,7 996,3  967,7 1054,9 1019,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -17,2 79,4  449,2 132,9 268,8 487,4 505,0 214,4  730,7 176,5 159,3 -170,6 354,1 142,0  218,1 417,1 268,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  616,9 1185,0  2257,9 1274,2 1250,9 800,8 908,6 599,3  2389,0 1289,4 1394,4 790,3 1219,5 1293,9  1051,5 1497,8 1230,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -197,7 -134,1  -160,6 -51,8 -30,2 11,4 -25,3 75,7  -90,0 -28,8 -64,8 135,6 -135,7 -9,3  49,7 -133,4 -32,3
Balanse pr 31/12:                       
  Jordbruk 1000 NOK  6668,9 4454,3  1717,6 4119,7 3811,3 2818,9 3370,0 4168,0  5078,3 3338,6 3416,9 2442,8 2419,9 2777,3  3762,9 5862,3 3967,5
  Skogbruk 1000 NOK  319,3 313,6  204,7 196,6 245,7 477,5 687,7 193,8  158,8 211,9 284,2 70,5 208,3 482,5  205,4 300,2 283,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1057,7 1017,0  1797,0 387,8 726,7 864,2 966,9 608,3  2062,1 890,0 638,9 354,9 879,9 585,6  700,6 1504,1 917,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2801,0 2130,6  608,4 1032,4 1091,7 2075,5 2018,8 1616,7  941,9 861,2 1048,4 1185,3 2066,6 1804,8  1071,2 1620,8 1470,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  1110,4 1012,6  1713,5 1060,9 1134,2 682,7 760,3 573,9  629,8 596,9 1061,8 934,0 1033,0 932,0  755,3 1033,6 887,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  11957,2 8928,1  6041,1 6797,4 7009,6 6918,8 7803,7 7160,7  8870,9 5898,6 6450,1 4987,6 6607,8 6582,2  6495,4 10321,0 7527,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1380,7 673,5  171,6 308,8 500,7 391,3 346,1 605,7  412,5 304,9 402,7 444,1 274,5 180,3  400,5 991,1 500,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  6224,1 3687,3  674,4 2509,9 2784,2 2545,0 2985,2 3143,0  4435,3 1738,7 2187,1 2656,6 2093,6 2511,9  2375,2 5389,4 3164,6
  Egenkapital 1000 NOK  4352,4 4567,3  5195,1 3978,7 3724,7 3982,5 4472,4 3412,0  4023,1 3855,0 3860,3 1886,8 4239,7 3890,1  3719,6 3940,6 3863,0