Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  >500   Alle   100-200   300-500   Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    8 16  2 7 19 5 11 13  11 6 13 6 8 19  32 30 90
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2172,1 1569,0  805,7 1211,3 1495,7 1193,2 1068,5 1531,8  1861,4 1193,4 1305,9 1158,5 563,8 777,1  1327,9 2278,6 1456,6
  Planteprodukter 1000 NOK  176,2 99,7  39,9 44,1 53,3 18,5 25,4 26,3  193,8 42,9 51,5 36,3 29,2 32,7  36,6 140,9 69,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1092,1 799,8  289,5 549,8 695,6 484,3 473,9 838,4  844,8 570,9 605,7 363,0 216,7 335,2  651,7 1093,6 694,6
  Tilskudd 1000 NOK  826,4 616,7  326,9 594,3 673,4 661,2 528,2 626,0  729,0 556,3 622,5 648,6 276,6 362,3  609,7 941,6 634,0
  Andre inntekter 1000 NOK  77,5 52,8  149,4 23,1 73,4 29,2 40,9 41,1  93,8 23,3 26,1 110,6 41,4 46,9  29,9 102,4 58,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  787,4 515,8  193,7 272,7 440,5 331,2 303,9 628,2  481,1 367,6 384,7 238,8 161,2 204,2  392,3 736,4 449,3
  Såvarer 1000 NOK  42,1 27,6  4,4 11,6 15,9 8,8 5,1 5,9  35,9 10,1 11,1 6,3 2,7 7,9  10,3 31,8 16,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  71,9 57,0  29,6 69,2 84,5 57,9 53,0 73,4  96,1 51,2 62,5 74,6 39,5 40,9  68,3 103,9 71,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,2 4,2  2,6 0,6 2,4 3,6 1,9 2,3  6,5 0,8 2,2 2,3 2,1 2,3  1,4 5,9 3,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,0 0,7   4,4 2,7 4,1 3,2 7,4  6,4 1,4 6,9  3,3 2,9  4,8 3,8 4,0
  Fôrmidler 1000 NOK  248,6 162,5  80,8 77,8 136,6 129,3 119,4 344,8  214,2 143,5 165,2 87,5 50,5 84,0  164,7 294,8 182,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  41,1 32,0  12,7 29,6 48,1 23,6 17,3 23,3  48,0 24,5 23,5 6,6 10,9 20,2  26,4 51,5 31,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  290,2 177,5  38,2 40,4 88,5 60,0 70,4 107,6  28,2 86,1 54,6 16,9 31,9 21,4  68,5 157,8 87,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  86,3 54,2  25,3 39,2 61,9 44,0 33,4 63,4  45,8 50,0 58,7 44,6 20,2 24,5  47,9 86,8 53,0
Faste kostnader, registrerte:                       
  Leid arbeid 1000 NOK  66,5 57,5  14,9 52,2 59,4 49,1 50,0 90,7  109,8 31,3 40,1 76,1 25,6 32,5  64,2 103,2 66,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  60,8 45,2  22,5 42,9 56,1 56,3 36,7 47,3  42,6 34,6 44,7 25,8 28,0 28,9  41,7 62,7 44,7
  Traktor 1000 NOK  29,4 28,8  19,1 31,4 26,7 20,8 16,1 22,0  28,3 24,3 30,8 13,1 18,1 12,8  25,4 34,6 24,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  48,4 37,9  25,9 12,8 34,6 44,2 38,1 34,8  46,3 34,1 38,0 24,6 29,6 26,1  30,3 52,4 36,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,2 17,7  8,4 8,1 7,6 13,8 7,2 4,1  6,9 14,7 10,8 9,2 12,9 10,2  11,6 6,2 9,5
  Drivstoff 1000 NOK  84,2 54,2  28,5 34,4 45,9 31,8 24,6 41,4  49,9 29,8 46,8 25,9 13,5 20,8  36,8 73,0 43,2
  Maskinleie 1000 NOK  258,6 162,3  160,6 126,9 157,2 157,3 76,3 62,8  280,9 88,6 125,3 101,4 51,0 55,9  120,8 245,7 141,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  108,8 62,3  3,0 25,7 25,8 13,5 9,6 13,1  70,8 9,7 20,4 3,2 4,6 7,6  20,8 66,1 31,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  188,8 139,4  125,2 123,8 151,7 162,1 137,6 131,5  161,8 119,3 144,7 154,9 98,5 109,0  129,4 199,3 145,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1640,2 1121,0  601,7 731,0 1005,6 880,2 699,9 1075,7  1278,5 754,2 886,3 673,0 442,9 507,9  873,1 1579,5 993,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  532,0 448,0  204,0 480,3 490,1 313,0 368,5 456,0  582,9 439,2 419,5 485,4 120,9 269,1  454,8 699,1 463,6
Avskrivninger:                       
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  135,4 84,9  14,2 58,6 68,9 64,5 50,6 48,5  40,3 65,5 61,5 61,4 22,6 42,0  53,1 94,9 61,4
  Traktor 1000 NOK  33,9 36,1  21,6 27,8 35,1 20,5 29,8 38,9  23,8 54,6 41,5 32,3 31,0 32,4  34,6 38,2 34,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  161,1 119,5  53,3 52,7 103,2 71,6 93,7 119,1  157,4 81,7 82,7 67,1 54,3 79,3  84,7 171,7 109,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,7 1,5  1,0 2,4 1,4 2,0 1,1 0,8  4,3 1,2 2,9 0,9 1,9 1,0  1,6 2,9 1,9
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  129,0 92,0  37,8 58,0 82,3 62,4 64,7 83,4  95,9 67,5 70,1 54,7 41,1 60,5  66,8 120,7 80,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  199,7 206,1  114,0 338,7 281,5 154,4 193,2 248,7  357,1 236,2 230,9 323,8 11,1 114,5  280,8 391,5 256,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,5 0,7  5,3 50,3 32,9 -15,1 46,5 -3,1  7,9 54,8 31,0 2,2 -6,2 39,4  19,8 9,4 17,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  222,7 135,5  207,7 53,2 72,8 189,8 140,3 53,4  168,5 22,5 47,3 55,8 97,5 74,7  70,2 142,6 96,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  274,2 160,3  45,8 123,0 50,1 70,4 29,6 48,0  31,4 68,6 36,5 177,1 19,7 1,1  63,9 137,5 70,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  25,6 11,0  8,3 8,6 12,9 42,6 45,9 89,4  107,0 243,3 118,2 8,3 10,3 74,9  55,3 52,6 54,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  475,6 636,9  843,2 490,7 592,9 398,2 749,7 741,4  563,0 428,0 533,8 679,9 1023,6 941,2  458,0 528,9 641,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  192,8 141,6   0,2 25,9 223,6 101,6 64,8  65,3 114,0 150,2 49,3 72,0 37,6  96,7 110,0 85,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  6,9 3,4   5,8 3,6 24,9 16,3 1,6    0,9 11,2  6,6  5,8 3,0 4,5
+Renteinntekter 1000 NOK  32,1 20,3  3,6 6,2 3,6 4,6 6,1 2,3  1,6 3,7 3,1 3,5 2,2 3,5  5,5 10,3 6,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  146,9 101,0  29,9 41,9 103,8 113,2 101,6 103,7  148,7 55,8 90,4 90,8 52,5 77,0  79,6 168,2 106,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1281,1 1214,9  1197,9 1034,9 972,4 980,0 1227,5 1142,9  1153,1 1115,4 1061,5 1220,3 1177,7 1216,5  976,4 1217,7 1127,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  404,4 275,5  146,3 183,3 137,0 1382,5 1044,6 679,0  8,1 572,0 389,8 376,5 367,9 481,4  479,1 237,4 388,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  626,9 1225,0  1316,0 1212,2 830,4 1050,1 1272,8 2243,7  2606,3 1769,2 1753,0 985,5 1264,0 2241,4  1207,7 1481,5 1509,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -266,6 -132,7  -182,6 5,1 -22,9 -390,3 -201,3 315,3  27,4 -181,7 -32,1 152,8 108,2 -13,5  -8,9 4,6 4,3
Balanse pr 31/12:                       
  Jordbruk 1000 NOK  6560,0 4649,9  1895,3 2933,3 4149,6 3381,8 3371,3 4176,6  4793,4 3394,0 3510,8 2760,1 2092,6 3046,9  3359,2 6099,6 4068,5
  Skogbruk 1000 NOK  343,1 354,6  204,5 101,4 342,6 452,7 679,3 208,2  157,3 281,8 354,2 70,2 272,6 495,3  205,1 365,5 323,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  928,9 1137,7  1390,2 274,8 621,6 1214,3 1323,8 2081,9  2135,0 1226,4 870,7 359,0 921,5 1833,5  819,8 1340,5 1207,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2513,6 2063,2  1476,9 1052,1 1300,8 2518,5 2304,3 1596,7  1168,3 956,0 1156,8 1224,3 2217,2 1915,5  1241,6 1597,5 1590,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  1353,9 1109,4  1178,4 1097,0 843,3 1083,8 970,4 810,1  847,2 833,0 1209,7 960,9 869,9 974,8  875,8 1060,9 953,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  11699,6 9314,8  6145,3 5458,5 7257,9 8651,1 8649,1 8873,5  9101,1 6691,3 7102,1 5374,5 6373,8 8266,0  6501,4 10464,0 8143,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1520,2 834,3  369,9 190,0 538,6 817,4 581,0 515,0  424,9 468,6 453,7 324,5 108,6 289,7  423,5 957,9 552,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5710,0 3745,7  1146,9 1080,7 3168,7 3242,3 2883,0 3263,5  4918,9 1368,8 2222,9 2875,4 1969,4 2472,2  2337,6 5345,3 3335,4
  Egenkapital 1000 NOK  4469,4 4734,9  4628,5 4187,8 3550,6 4591,4 5185,2 5095,1  3757,4 4853,8 4425,5 2174,5 4295,8 5504,0  3740,4 4160,8 4255,3