Om Narve Brattenborg

Var ansatt i Nibio fram til 16.september 2020.

Tar frilansoppdrag ei stund framover, m.a for Nibio.

Har i Nibio m.a. stått for tilrettelegging av interaktive kalkyler for web.

Denne transportkalkyla du er inne på, er basert på ein excelversjon.

Andre kalkyler er frukt og bær-kalkyler, der det vart utvikla ein basismodell for økologisk frukt, som sidan er vidareført over samme lest, med utviding av funksjonalitet som kom alle kalkyler til godefor å kunne utnytte felles struktur i kontroll-, utreknings-, visnings- og eksportmodular.

Frukt- og bærkalkyler er tilgjengelege på landbruksforum.no
Kalkylane er i prinsippet laga over samme lest: Input frå brukar, implementering av input i utrekningar, og visning av resultat. Frukt og bærkalkylane har i tillegg eksportmodular, for vedlegg søknader eller rådgjevingsrapportar.

Kronbladet.no

http://kronbladet.no er eit prosjekt eg eig og utvikla i 2005. Prosjektet har ikkje vore fulgt opp dei siste 8 år, men for 2021 er det meininga å vera plattform for å utvikla og implementera design, samt det beste av interaktivitet, tilpassa mobile einingar. Det er vidare tenkt implementert i utviklingsportefølgje for nye prosjekter.
Den sikraste måten å nå meg på, er å kontakta meg via kronbladet.no

For kontakt post@kronbladet.no