Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    15 20 12  50 5 35 20 8 68
Produksjonsinntekter i alt NOK  603771 832959 1087600  873485 378378 563465 761011 1041190 664160
  Planteprodukter NOK  13086 51523 74471  52979 901 6051 12961 24123 9831
  Husdyrprodukter NOK  416817 582119 776538  610098 260577 387671 532234 743763 462738
  Produksjonstillegg o.l. NOK  163557 180473 225723  195287 115748 161854 202812 254695 181433
  Andre inntekter NOK  10311 18844 10869  15121 1152 7889 13004 18610 10159
Variable kostnader i alt NOK  174838 269639 372014  285874 98979 150516 237075 324826 192692
  Såvarer NOK  7887 12114 19094  13496 1857 4114 6403 15793 5995
  Handelsgjødsel og kalk NOK  18282 31398 38180  31298 7876 15892 24916 31102 19746
  Plantevernmidler NOK  1018 3553 4139  3213 43 509 723 1037 600
  Konserveringsmidler NOK  4081 7191 13850  7859 4746 4309 6374 7581 5333
  Fôrmidler NOK  111575 161370 222838  168901 65139 97576 155590 186395 122703
  Diverse til husdyrholdet NOK  13699 19862 26587  20245 9211 11760 17023 23147 14460
  Innkjøp av dyr NOK  1419 11410 22110  18654 2369 4140 10807 34379 9528
  Andre forbruksartikler NOK  16876 22741 25216  22208 7739 12217 15239 25393 14326
Faste kostnader, registrerte:             
  Leid arbeid NOK  72807 93030 121830  101585 47353 58041 75405 107868 68224
  Maskiner og redskaper NOK  21240 28180 37986  30816 17642 19435 27342 36561 23643
  Traktor NOK  6503 14949 17537  13367 5852 8007 11375 12346 9350
  Driftsbygninger NOK  18081 21990 20943  21206 8470 15793 19342 30904 18076
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  5239 7561 8324  7309 1920 4874 4839 7650 4973
  Drivstoff NOK  8160 12268 17493  13721 3465 8343 10699 15489 9518
  Maskinleie NOK  11209 19541 32862  23711 3664 7724 11368 17974 9703
  Jordleie NOK  3381 9339 23274  13926 150 4239 8822 11223 6108
  Andre faste kostnader NOK  52313 59797 73613  63756 44499 46402 60854 71777 53498
Registrerte kostnader i alt NOK  373770 536294 725876  575271 231993 323374 467120 636617 395785
Resultat før avskrivning NOK  230002 296664 361724  298214 146385 240090 293891 404573 268375
Avskrivninger:             
  Maskiner og redskaper NOK  23665 32880 37031  31102 13170 17534 18678 38424 20007
  Traktor NOK  17346 22523 23741  22778 11633 16793 16800 26589 17568
  Driftsbygninger NOK  19508 35695 55186  35779 13582 22697 28704 59519 28126
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1014 2240 1392  1769 2085 2045 2444 2950 2272
Kalkulert rente 7,0 % NOK  65289 97401 138907  100818 36771 64149 80294 132307 74903
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  168469 203327 244375  206785 105916 181021 227264 277091 200402
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  20660 273 6499  8503 794 4833 12336 10540 7414
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  15753 13713 30503  22221 198 20326 22046 154499 35137
+Driftsoverskudd annen næring NOK  37429 55844 -344  33484 48397 5225 5692 3674 8355
+Aksjeutbytte NOK  581 2024 4221  1997 382 357 -2573 10150 649
+Lønnsinntekter NOK  67961 92830 156797  106987 90027 121391 85635 65391 101980
+Pensjoner/sykepenger NOK  25197 31271 6752  25653  24810 24644 30548 23612
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  790 2848 11833  4216  2091 7013 7169 3982
+Renteinntekter NOK  10041 8840 3613  7530 17605 10491 12626 15107 12185
-Gjeldsrenter og kår NOK  46116 60120 121103  74060 16486 34253 65846 62463 45557
=Nettoinntekt NOK  300765 350850 343146  343316 246830 336293 328837 511705 348159
Endring i egenkapital (sparing) NOK  2014 -11767 -36892  -9384 -26251 7820 -24896 114599 8255
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  186232 181196 -13373  118714 420811 282489 194778 375510 277806
  Endring i arbeidskapital NOK  -53688 -30544 -4729  -37543 -26146 -24063 -44998 -88071 -37904
Balanse pr 31/12:             
  Jordbruk NOK  918848 1393503 1974501  1437499 522264 903362 1142383 1901566 1063076
  Skogbruk NOK  57812 107715 92181  87528 16727 66389 115160 67230 77181
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  137740 63585 105646  94329 69888 98909 138171 218713 122417
  Hovedbygning og privat NOK  285049 478966 646423  458829 261005 365329 401782 393359 371677
  Krav og kontanter NOK  301865 249572 152365  239232 418232 280413 252911 407962 297464
  Eiendeler i alt NOK  1701315 2293341 2971117  2317417 1288114 1714401 2050407 2988830 1931815
  Kortsiktig gjeld NOK  237408 253459 439911  318249 75956 151604 281305 312762 203149
  Langsiktig gjeld NOK  468645 767777 1341996  842943 150304 343769 662277 598801 453226
  Egenkapital NOK  995262 1272105 1189210  1156226 1061855 1219028 1106825 2077267 1275440

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015