Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    11 7 25  5 27 9 43 17 53  8 81
Produksjonsinntekter i alt NOK  620137 964001 796554  339986 579698 903091 642439 380246 589741  786874 572877
  Planteprodukter NOK  5984 19421 19591  5569 6882 18004 9114 3536 4049  25831 6009
  Husdyrprodukter NOK  467137 757835 612193  234362 408219 680087 461214 264790 427204  556061 412742
  Produksjonstillegg o.l. NOK  146590 179331 160710  95634 153894 188837 160415 108533 153638  198527 149050
  Andre inntekter NOK  427 7414 4061  4421 10704 16163 11696 3388 4849  6456 5076
Variable kostnader i alt NOK  183331 296196 239790  116475 184798 385268 229446 105143 186385  225427 175761
  Såvarer NOK  2690 9428 5236  1462 3997 7031 4742 1140 2294  2846 2118
  Handelsgjødsel og kalk NOK  18554 36708 26557  10478 22526 35995 24792 9835 19797  29405 18993
  Plantevernmidler NOK  436 2395 1755  383 720 1806 901 558 1041  1549 979
  Konserveringsmidler NOK  5763 10260 7916  2525 5891 6908 5602 3066 5521  5729 5218
  Fôrmidler NOK  107699 190060 151222  54044 115167 192871 128455 75166 123795  153463 118743
  Diverse til husdyrholdet NOK  13975 29456 21201  5571 12719 20980 14069 7997 13810  19716 13407
  Innkjøp av dyr NOK  20474 829 11461  37870 13331 104330 39741 2156 9565  188 6730
  Andre forbruksartikler NOK  13741 17062 14442  4142 10446 15346 11144 5223 10562  12532 9572
Faste kostnader, registrerte:                
  Leid arbeid NOK  86879 83373 92024  30870 63596 111087 76612 38915 69243  84538 63325
  Maskiner og redskaper NOK  12985 18617 17937  4573 17219 23365 18383 9912 19546  21513 17809
  Traktor NOK  6270 13837 8748  2496 10120 16617 11805 4284 7387  7323 6618
  Driftsbygninger NOK  16395 33784 27718  9507 16810 23511 17519 9507 16438  13149 15218
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3531 11726 6523  4908 2916 2955 3603 3142 3015  3165 3238
  Drivstoff NOK  3734 7907 5492  3686 7813 13164 9085 3391 6140  7778 5671
  Maskinleie NOK  11867 21376 16692  6597 8382 9512 9327 2549 6474  12886 6372
  Jordleie NOK  6009 14965 6834  800 2514 11598 5241 260 2544  4688 2563
  Andre faste kostnader NOK  42312 55391 50227  28839 40226 60774 44199 29041 41120  44713 39371
Registrerte kostnader i alt NOK  373314 557172 471985  208752 354393 657852 425220 206143 358294  425178 335946
Resultat før avskrivning NOK  246823 406828 324569  131234 225305 245239 217220 174103 231447  361696 236931
Avskrivninger:                
  Maskiner og redskaper NOK  9830 28708 18514  6912 16924 24020 18049 6889 13980  17721 13751
  Traktor NOK  19026 21254 21418  6742 19856 20527 19016 14260 19844  32408 20568
  Driftsbygninger NOK  28535 47918 36818  19297 31914 38168 31920 19178 33798  39541 31639
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2701 7657 4809  1911 4541 3731 4024 1925 3048  5021 3421
Kalkulert rente 7,0 % NOK  76067 125989 98694  41835 84095 107288 85526 45142 73779  103380 72075
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  186730 301290 243010  96373 152070 158794 144210 131850 160776  267005 167552
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  768 1293 772  15454 9741 22873 17947 2976 2749  3812 2735
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  1087 10362 19127  3647 9312 13212 10844 19056 14663  10056 18014
+Driftsoverskudd annen næring NOK  36319 4615 17985   11939 22046 12263 1517 5357  18421 5643
+Aksjeutbytte NOK  1487 7 719  43 3610 -7224 760 465 10717  188 7128
+Lønnsinntekter NOK  168540 66043 131112  227921 119698 202420 144792 129625 114570  50105 113190
+Pensjoner/sykepenger NOK  28114 30528 23837  16673 31830 20703 29212 15598 17834  1185 17619
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  7692 11483 6600   6107 2564 4371 573 4439  1505 3372
+Renteinntekter NOK  4261 7062 5176  4495 6997 9364 7008 10954 11267  9271 10848
-Gjeldsrenter og kår NOK  61013 77586 70009  51580 52577 70252 58447 26088 37961  59126 39699
=Nettoinntekt NOK  373985 355097 378328  313024 298728 374500 312961 286526 304411  302421 306402
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -16141 13462 -29057  12184 -33552 1974 -14715 -12350 -6066  36079 -4374
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  37374 75281 110154  85207 112626 170947 116883 244316 251110  127463 224935
  Endring i arbeidskapital NOK  24247 47601 16501  20726 -46833 -52386 -34258 -7097 -36734  -5594 -34828
Balanse pr 31/12:                
  Jordbruk NOK  1099906 1786617 1411667  597628 1223627 1508470 1226499 624206 1058939  1469254 1033052
  Skogbruk NOK  2085 1986 2034  14373 147880 161801 145244 21932 37936  32613 36194
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  60806 25566 97153  50875 103918 101918 119936 63197 126361  59465 112722
  Hovedbygning og privat NOK  420556 731687 603187  366531 410127 626562 449384 360643 413565  400674 402119
  Krav og kontanter NOK  182505 159210 178316  112963 195366 271321 207678 277747 273875  118562 259550
  Eiendeler i alt NOK  1765858 2705066 2292357  1142370 2080917 2670072 2148742 1347725 1910676  2080568 1843637
  Kortsiktig gjeld NOK  243551 269144 251080  99845 206917 301957 229853 99682 194746  137451 181480
  Langsiktig gjeld NOK  628089 857896 744337  567676 690182 703277 684672 263153 447337  645859 452241
  Egenkapital NOK  894218 1578026 1296939  474848 1183819 1664838 1234217 984890 1268593  1297258 1209917

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015