Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    8 9 23  4 28 9 44 17 53  9 83
Produksjonsinntekter i alt NOK  647259 996120 871358  390089 637018 730179 654828 387031 619235  818893 605091
  Planteprodukter NOK  8990 9178 15937  5588 5639 11970 11344 3297 3005  12182 4010
  Husdyrprodukter NOK  406810 679247 581528  198975 346635 379404 348972 181503 331114  457300 322409
  Tilskudd NOK  230627 300980 268162  181180 273602 325162 283442 197733 278981  342435 272368
  Andre inntekter NOK  833 6714 5730  4346 11142 13644 11069 4498 6135  6976 6303
Variable kostnader i alt NOK  186043 278036 243620  137643 192425 229171 201981 110223 181950  226656 175052
  Såvarer NOK  3850 5406 5245  1551 3616 6308 4125 669 1847  2985 1732
  Handelsgjødsel og kalk NOK  17955 30709 26612  12495 18189 28302 21115 8387 17819  26190 17361
  Plantevernmidler NOK  1569 1729 1942  703 965 1233 1091 709 1269  3396 1424
  Konserveringsmidler NOK  6434 10888 9200  3295 6021 4656 5702 3493 5882  4912 5289
  Fôrmidler NOK  113838 180657 154523  67184 117283 142181 119207 74312 121237  155350 117255
  Diverse til husdyrholdet NOK  15825 27763 23048  9997 13157 16232 14005 9342 14778  21527 14492
  Innkjøp av dyr NOK  13411 5992 7968  34243 20840 12701 22839 5579 6711  938 5915
  Andre forbruksartikler NOK  13162 14892 15082  8175 12355 17558 13897 7732 12408  11358 11584
Faste kostnader, registrerte:                
  Leid arbeid NOK  61003 118091 110445  28579 74052 93203 75786 39952 67653  92870 63624
  Maskiner og redskaper NOK  14694 29083 24686  10452 17612 22984 18417 10913 17842  18240 17804
  Traktor NOK  6139 12578 10648  4098 6740 19590 10726 5497 6631  7077 6248
  Driftsbygninger NOK  18450 38343 30329  19052 15857 25169 18226 10464 15713  16931 15281
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  5304 9780 7225  1348 3628 3833 3570 3439 2792  1592 2977
  Drivstoff NOK  7185 9142 8431  3628 7765 13402 9525 5524 8545  10651 8320
  Maskinleie NOK  7469 17961 15044  7819 10753 16819 12214 3135 5997  15702 6348
  Jordleie NOK  6125 6467 4661   3704 3596 3881 497 2548  3411 2680
  Andre faste kostnader NOK  45026 60448 57624  30715 48499 60330 50666 33165 44359  51444 43385
Registrerte kostnader i alt NOK  357439 579928 512713  243335 381035 488095 404992 222809 354030  444575 341719
Resultat før avskrivning NOK  289821 416191 358644  146755 255983 242084 249836 164222 265205  374318 263371
Avskrivninger:                
  Maskiner og redskaper NOK  14671 29437 22680  7191 16750 24955 18803 6309 14806  19575 14843
  Traktor NOK  25249 22051 22744  6548 22005 28610 22376 13808 22171  29835 22050
  Driftsbygninger NOK  35180 53893 44531  23184 30186 38727 31728 18725 34272  43469 32588
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3466 7747 5776  2012 3750 6579 4193 2640 2913  4859 3520
Kalkulert rente 7,0 % NOK  95369 147188 121605  47559 79672 116315 86274 42069 73812  104719 73440
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  211256 303064 262913  107821 183291 143213 172737 122741 191043  276581 190371
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  74 -205 -577  13796 2774 12975 5748 450 2952  3998 2454
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  1313 8762 17633  1134 15518 17656 13997 21156 15271  7238 17531
+Driftsoverskudd annen næring NOK   25064 9808   12845 4902 17523 1379 9525  37260 10405
+Aksjeutbytte NOK   11 5230  69 5101 2 3253 1 6814  178 4620
+Lønnsinntekter NOK  212773 82663 142521  251380 122824 186153 146845 129615 112481  93603 116362
+Pensjoner/sykepenger NOK  19668 31732 19562  59369 40554 37488 38872 28381 27693   25580
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   31173 13828   3567 9363 4185 5842 2377  1510 2951
+Renteinntekter NOK  10262 12421 9247  5181 11010 7193 9761 7054 13306  4586 10745
-Gjeldsrenter og kår NOK  72697 86917 78640  40263 57769 79276 61768 27851 36751  69181 41974
=Nettoinntekt NOK  382647 407766 401525  398485 339715 339671 351153 288767 344711  355772 339045
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -3052 110667 31038  -16502 16296 -38374 5924 -8490 17300  -26854 5081
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  124560 85048 182785  190137 176109 347625 215854 168904 337137  109569 260240
  Endring i arbeidskapital NOK  -8620 -89890 -25312  -15288 9536 26821 11943 36270 4844  -30799 8232
Balanse pr 31/12:                
  Jordbruk NOK  1359006 2165030 1756719  671556 1135297 1635994 1223810 578297 1041928  1471892 1033800
  Skogbruk NOK  1093 3833 2489  30375 131467 73937 116445 22588 39880  36322 37438
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  30927 64666 113109  61407 137830 188454 175071 55466 144384  58672 120992
  Hovedbygning og privat NOK  593634 765409 722898  611573 442976 528602 500010 376457 436951  461508 434709
  Krav og kontanter NOK  218944 266018 238972  164700 158688 423302 231424 220960 299094  179833 267539
  Eiendeler i alt NOK  2203603 3264955 2834186  1539612 2006258 2850290 2246760 1253768 1962238  2208227 1894478
  Kortsiktig gjeld NOK  204883 410471 290095  32325 162322 219280 177823 109997 161879  234063 172731
  Langsiktig gjeld NOK  868878 995442 922465  668692 749464 979429 775159 320269 432887  718188 478397
  Egenkapital NOK  1129841 1859042 1621626  838595 1094472 1651581 1293778 823503 1367472  1255976 1243349

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015