Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  Alle 

 

Antall bruk    18 20 8  46 31 23 59
Brukers alder år  48 48 45  47 47 46 46
Jordbruksareal daa  163 249 352  233 166 238 209
  Leid daa  31 60 99  55 31 61 47
Eiendeler i jordbruket NOK  757140 1100818 1691552  1069072 1031231 1099719 1094832
  Varelager NOK  58966 79090 90526  73204 67602 86329 78038
  Buskap NOK  177544 230720 295623  221200 195008 244548 224745
  Maskiner og redskap NOK  44600 108452 197046  98874 53385 77737 67959
  Traktor NOK  59929 76751 115684  76940 87716 92320 93729
  Driftsbygninger NOK  284044 440786 797708  441526 493539 434853 470587
  Jord, veg, osv. NOK  132057 165019 194965  157329 133980 163932 159774
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3181 3375 3323  3290 3449 3580 3540
  Familien timer  2771 2826 2765  2794 2762 2805 2801
Arealbruk:           
  Korn daa  4,2 42,9 87,8  35,5 4,9 10,0 16,3
  Poteter daa  0,5 0,3 1,0  0,5 0,4 0,1 0,3
  Grovfôr og beite daa  157,8 205,5 262,8  196,8 159,3 226,1 191,3
  Annet daa  0,9    0,4 1,0 1,5 1,1
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  363 395 322  362 286 261 323
  Poteter kg  2176 1750 2000  2000 1617 1680 1612
  Grovfôr og beite FEm  428 429 414  425 439 398 423
  I alt FEm  424 423 391  415 432 390 412
Storfehold:           
  Årskyr stk  12,9 15,8 17,2  14,9 13,9 17,4 15,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,1 26,1 33,0  25,0 21,6 27,6 25,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,6 6,0 8,2  5,4 4,3 5,0 4,9
  Melk/årsku kg  6275 6201 6630  6312 6003 5923 6013
  Omsatt melk l  72213 86442 99447  83136 72788 93068 83691
  Kraftfôr/årsku NOK  7414 6890 9050  7500 6796 6882 7022
  Grovfôr/årsku daa  12,3 13,0 15,3  13,2 11,5 13,0 12,2
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,08 3,09 3,09  3,09 3,06 3,07 3,07
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  23,28 22,99 22,82  23,07 22,87 23,19 23,02
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,28 27,13 27,90  27,37 27,73 27,79 27,93
Produksjonsinntekt melk NOK  222740 266693 307695  256624 222965 286090 257017
  Driftstilskudd NOK  60000 60000 60000  60000 60000 60000 60000
  Andre tilskudd melk NOK  13601 10417 12720  12063 21832 28927 24007
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  30710 34828 33919  33059 30107 39598 36065
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  49113 78307 143924  78295 55188 76970 70195
  Tilskudd kjøtt NOK  16085 19778 32014  20461 22498 29819 27226
Produksjonsinntekt livdyr NOK  6673 7288 6738  6952 10457 6776 10542
Annet husdyrhold NOK  34 999   448 816  429
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  395 419 380  402 443 394 418
Dekningsbidrag/daa NOK 2507 2058 1694  2086 2777 2243 2396
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 140473 142232 151280  143795 139274 154070 144557
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 124621 122838 131984  125856 117331 135249 122650
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  100114 94621 98818  97475 82424 101344 87997

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015