Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    24 17  17 63
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  789,9 969,4  1394,7 1060,4
  Planteprodukter 1000 NOK  8,3 18,5  38,8 23,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  495,3 582,8  900,0 668,3
  Tilskudd 1000 NOK  274,6 352,5  426,7 351,3
  Andre inntekter 1000 NOK  11,7 15,6  29,3 17,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  255,6 311,1  455,0 347,8
  Såvarer 1000 NOK  3,0 2,6  5,9 4,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  25,3 32,2  50,5 36,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,1 2,4  3,5 2,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,8 6,9  7,2 7,5
  Fôrmidler 1000 NOK  161,4 194,0  283,5 215,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,7 24,8  42,9 29,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  17,1 18,4  22,6 23,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  19,2 29,7  39,1 29,2
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  57,6 66,2  96,4 71,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,4 24,0  39,3 31,7
  Traktor 1000 NOK  7,6 13,2  21,9 14,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  16,6 28,7  42,0 27,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,2 2,4  12,8 7,1
  Drivstoff 1000 NOK  17,9 19,6  30,8 23,6
  Maskinleie 1000 NOK  19,8 35,1  51,7 38,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  4,9 4,6  11,5 6,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  72,7 87,4  124,4 92,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  491,2 592,3  885,7 660,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  298,7 377,1  509,0 399,7
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,2 16,4  29,1 22,0
  Traktor 1000 NOK  16,8 16,2  34,9 21,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  33,7 39,7  82,9 58,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,9 0,9  2,4 1,7
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  74,9 82,8  164,4 119,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  227,2 303,9  359,8 296,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,7 1,9  6,9 3,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  21,0 24,4  33,2 23,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,9 7,3  4,2 3,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,2 -1,3  19,1 8,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  345,9 144,5  270,0 257,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  26,8 23,8  13,4 20,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,7 2,9  22,0 9,7
+Renteinntekter 1000 NOK  20,8 15,9  19,9 18,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  50,9 57,2  129,1 83,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  605,3 466,1  619,5 556,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  52,6 65,0  87,8 67,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  830,1 435,4  1131,5 769,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -25,1 26,3  28,5 9,8
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1267,6 1396,0  3039,2 2090,6
  Skogbruk 1000 NOK  70,4 54,8  29,7 50,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  266,0 147,5  764,3 357,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  673,7 380,0  624,0 590,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  654,0 468,8  667,8 584,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2931,6 2447,1  5125,0 3673,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  144,2 299,5  387,6 262,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  620,2 718,9  2070,4 1282,7
  Egenkapital 1000 NOK  2167,2 1428,6  2667,0 2127,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015