Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 23  22 7 70
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1134,3 1561,4  2317,7 3443,9 1860,6
  Planteprodukter 1000 NOK  4,9 12,7  41,7 51,2 23,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  692,7 1005,2  1605,4 2402,3 1241,2
  Tilskudd 1000 NOK  426,8 509,5  649,9 912,2 568,1
  Andre inntekter 1000 NOK  9,9 34,0  20,8 78,2 27,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  325,7 552,6  778,9 1242,7 629,4
  Såvarer 1000 NOK  3,8 5,9  7,9 15,3 6,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  33,0 56,4  71,4 115,9 60,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,6 1,2  2,2 2,2 1,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,5 12,1  10,2 12,6 10,2
  Fôrmidler 1000 NOK  203,3 347,9  509,2 765,5 399,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  35,3 56,8  84,7 111,4 64,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  14,8 22,6  28,0 132,3 33,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  25,3 49,7  65,1 87,4 51,7
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  77,8 116,1  120,4 227,1 117,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  24,9 48,4  56,8 117,9 51,7
  Traktor 1000 NOK  17,4 22,9  30,5 38,8 25,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  35,8 36,2  65,8 104,3 52,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  10,2 10,5  10,3 8,4 9,8
  Drivstoff 1000 NOK  16,7 34,1  42,0 85,5 37,1
  Maskinleie 1000 NOK  16,5 45,0  77,1 295,5 72,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  6,9 12,0  27,6 44,1 18,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  93,8 114,7  159,0 202,9 131,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  625,7 992,4  1368,4 2367,3 1145,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  508,6 569,0  949,4 1076,6 715,3
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  24,3 40,7  45,7 97,0 43,4
  Traktor 1000 NOK  20,6 31,7  39,4 44,3 32,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  46,5 90,4  173,8 225,9 118,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 2,1  1,4 3,0 2,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  33,1 62,3  98,1 148,3 74,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  413,6 404,0  689,1 706,4 518,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,9 -0,3   -2,8 0,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  7,4 82,7  51,4 118,4 57,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  18,5 26,7  3,0 48,8 18,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  51,0 6,2  31,5 10,4 24,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  370,1 338,3  296,2 314,0 324,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  57,9 19,4  25,5 9,2 28,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  22,6 2,1  8,2 10,3 10,0
+Renteinntekter 1000 NOK  19,4 10,7  5,7 10,3 10,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  32,7 76,3  153,3 153,6 96,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  930,8 813,5  957,3 1071,5 897,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  451,0 207,8  237,8 484,7 296,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2559,5 879,5  697,7 1126,3 1213,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -22,1 18,5  -223,6 -70,1 -72,1
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1648,2 3168,5  5383,8 7704,2 3908,6
  Skogbruk 1000 NOK  52,8 111,1  72,8 62,3 77,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1049,4 283,9  682,4 231,2 583,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  888,7 814,8  1203,1 742,0 937,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  1577,7 850,4  910,7 1289,9 1061,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5216,9 5228,7  8252,7 10029,6 6568,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  143,1 303,4  1083,7 792,6 554,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  757,6 1877,0  3608,5 4153,4 2340,0
  Egenkapital 1000 NOK  4316,2 3048,4  3560,5 5083,6 3674,5