Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 24  24 19 79
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1170,4 1771,4  2170,0 4366,8 2425,4
  Planteprodukter 1000 NOK  11,1 20,1  28,2 71,0 33,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  661,9 1109,1  1447,4 3056,8 1612,4
  Tilskudd 1000 NOK  449,6 611,0  661,2 1140,9 729,2
  Andre inntekter 1000 NOK  47,8 31,3  33,2 98,1 50,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  335,5 643,7  741,8 1595,0 855,5
  Såvarer 1000 NOK  2,0 5,7  7,7 15,5 8,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  31,6 62,0  69,2 120,5 73,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,4 1,2  1,8 3,2 2,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,8 17,3  11,8 27,3 16,3
  Fôrmidler 1000 NOK  207,6 418,1  486,6 1049,3 558,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  43,0 65,6  85,2 134,8 84,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  16,4 25,6  14,8 127,3 45,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  26,6 48,2  64,7 117,2 66,5
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  78,6 154,3  120,9 255,8 157,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,9 51,7  52,5 123,0 65,6
  Traktor 1000 NOK  14,5 21,9  28,1 59,2 31,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  35,4 54,2  73,5 150,1 80,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,5 14,2  20,1 17,9 16,2
  Drivstoff 1000 NOK  16,7 40,9  42,6 103,6 52,8
  Maskinleie 1000 NOK  51,7 36,9  86,0 251,7 105,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  3,7 17,7  34,2 70,8 33,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  113,9 131,3  157,9 306,7 178,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  688,5 1166,7  1357,6 2933,7 1577,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  482,0 604,7  812,5 1433,1 848,4
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  27,9 50,8  62,5 122,0 68,0
  Traktor 1000 NOK  27,8 50,4  47,3 50,6 46,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  46,5 89,0  149,2 344,5 162,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,3 3,4  2,5 3,4 3,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  38,4 65,2  90,7 193,6 99,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  377,4 411,0  550,9 912,6 569,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,5 32,0  -0,8 6,4 11,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  24,4 91,8  38,1 90,8 65,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  7,2 2,3  22,9 -11,8 5,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  12,2 8,8  8,0 17,2 11,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  562,5 368,5  268,1 378,6 369,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  44,5 55,8  20,0 31,3 37,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,7 1,1  16,2 14,4 9,0
+Renteinntekter 1000 NOK  12,4 11,2  2,7 12,4 9,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  32,1 50,0  114,1 238,0 112,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  1011,6 932,5  811,9 1213,9 975,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  256,4 145,0  216,7 138,2 182,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  3653,9 1082,3  826,7 1577,4 1514,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -14,5 23,5  -104,2 499,6 93,5
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1951,9 3276,6  4699,9 9844,1 5087,3
  Skogbruk 1000 NOK  103,0 122,6  106,4 60,6 99,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1705,6 340,1  652,0 582,3 700,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1173,0 1059,8  1117,8 1528,2 1207,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  2144,5 1092,1  866,4 1810,1 1356,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7078,1 5891,1  7442,5 13825,3 8450,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  245,0 387,6  784,8 1257,4 695,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  975,7 1567,9  2962,8 6195,4 3014,7
  Egenkapital 1000 NOK  5857,3 3935,6  3694,9 6372,4 4740,5