Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 17  26 20 77
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1185,6 1864,9  2314,8 4305,5 2527,2
  Planteprodukter 1000 NOK  10,8 21,3  33,5 21,6 23,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  611,6 1073,6  1400,4 2920,5 1579,6
  Tilskudd 1000 NOK  553,0 688,0  814,1 1246,9 851,2
  Andre inntekter 1000 NOK  10,3 82,0  66,8 116,5 72,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  342,1 665,4  832,6 1642,6 916,9
  Såvarer 1000 NOK  4,8 5,7  10,3 18,0 10,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  30,1 51,9  79,4 117,9 74,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  5,5 1,1  2,8 4,5 3,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,4 9,8  16,3 38,1 19,5
  Fôrmidler 1000 NOK  215,4 438,9  514,8 1068,2 587,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  47,0 72,8  94,7 157,6 97,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,9 32,8  40,2 131,2 55,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  27,9 52,4  74,1 107,2 69,5
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  88,8 197,5  145,7 263,5 177,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  27,4 64,0  61,7 126,3 72,8
  Traktor 1000 NOK  11,2 20,8  31,2 50,1 30,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  41,7 57,2  88,1 178,7 96,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,8 9,9  9,8 15,4 10,6
  Drivstoff 1000 NOK  19,3 40,3  39,5 93,3 50,0
  Maskinleie 1000 NOK  20,0 47,9  96,9 272,8 117,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  7,9 21,3  43,2 90,3 44,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  110,1 130,9  158,6 291,5 178,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  674,3 1255,2  1507,3 3024,4 1694,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  511,3 609,7  807,5 1281,0 833,0
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,5 56,1  64,4 121,1 72,6
  Traktor 1000 NOK  33,5 58,0  56,7 47,8 50,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  39,0 121,6  164,5 373,9 186,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 4,6  3,1 3,9 3,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  37,1 74,1  106,5 189,1 108,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  398,5 369,5  519,0 734,3 520,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,6 39,8  5,6 -1,5 10,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  22,0 226,7  52,7 91,0 95,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  28,6 86,9  47,3 -10,8 37,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,1 11,7  8,0 35,8 15,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  467,1 514,2  329,4 407,0 415,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  92,1 75,7  33,0 41,8 55,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,3 28,3  35,0 16,7 23,2
+Renteinntekter 1000 NOK  16,1 14,1  6,2 13,9 11,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  25,7 70,4  126,1 234,1 123,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  1009,9 1296,5  910,2 1094,1 1061,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  271,2 558,1  77,3 350,0 289,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  3674,6 1323,8  672,9 3202,5 2019,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  96,8 1,3  -25,9 12,9 12,5
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1883,5 3928,9  5514,5 9813,7 5620,9
  Skogbruk 1000 NOK  148,0 99,9  152,8 123,6 132,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1780,3 876,1  437,8 2265,5 1253,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1460,1 1362,4  1052,1 1451,6 1298,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  2067,3 1613,6  811,2 1906,4 1501,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7339,2 7880,9  7968,4 15560,8 9806,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  160,8 808,4  729,1 1331,4 799,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  929,6 1664,5  3560,5 6714,3 3482,7
  Egenkapital 1000 NOK  6248,8 5408,0  3678,7 7515,0 5524,2