Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    28 207 135  58 432
Brukers alder år  47 48 45  44 46
Jordbruksareal daa  83 157 241  356 207
  Leid daa  15 39 71  129 61
Eiendeler i jordbruket NOK  604323 992445 1245799  1783334 1161610
  Varelager NOK  28693 57207 79132  116045 70733
  Buskap NOK  94026 177826 234033  312430 209542
  Maskiner og redskap NOK  29859 70135 97508  171330 90063
  Traktor NOK  57434 103554 106494  149476 108636
  Driftsbygninger NOK  267385 411838 492511  755302 479489
  Jord, veg, osv. NOK  126927 171885 236121  278751 203147
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2366 3155 3536  3974 3339
  Familien timer  2012 2573 2806  3062 2672
Arealbruk:         
  Korn daa   3,5 17,4  51,7 15,4
  Poteter daa  0,2 0,5 0,5  1,8 0,6
  Grovfôr og beite daa  82,1 152,0 222,6  301,5 190,8
  Annet daa  0,9 0,6 0,5  1,0 0,7
Avlinger pr daa:         
  Korn kg   313 389  392 376
  Poteter kg  1335 1146 1317  1656 1387
  Grovfôr og beite FEm  395 404 389  376 391
  I alt FEm  391 400 388  378 389
Storfehold:         
  Årskyr stk  8,1 13,1 16,8  20,6 15,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  10,5 19,4 26,9  36,7 23,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,9 3,4 4,5  6,8 4,1
  Melk/årsku kg  5996 6064 6246  6306 6173
  Omsatt melk l  43256 70593 93997  114672 82377
  Kraftfôr/årsku NOK  7819 7589 7691  8299 7756
  Grovfôr/årsku daa  10,1 11,6 13,2  14,6 12,7
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,11 3,17 3,18  3,23 3,19
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  23,71 23,24 23,18  23,52 23,31
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,63 27,72 27,56  28,31 27,88
Produksjonsinntekt melk NOK  134725 223932 298864  370729 262437
  Driftstilskudd NOK  59587 60555 61311  61759 60978
  Andre tilskudd melk NOK  13806 24620 35557  39180 29185
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  17299 30365 39412  55854 35751
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  25473 51756 70637  113726 65416
  Tilskudd kjøtt NOK  12833 22109 27241  43077 26185
Produksjonsinntekt livdyr NOK  8247 8332 9970  17625 10450
Annet husdyrhold NOK  568 2962 1258  3170 2276
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  603 526 450  427 478
Dekningsbidrag/daa NOK 3368 2834 2291  1948 2428
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 117119 142658 149851  154710 146051
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 100843 126054 131593  133285 127907
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  71801 91975 98376  93624 93102

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015