Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    28 207 135  58 432
Produksjonsinntekter i alt NOK  391748 613441 776716  1008056 707681
  Planteprodukter NOK  3723 5401 17490  42134 14514
  Husdyrprodukter NOK  186378 317382 420181  561251 376383
  Tilskudd NOK  197690 279498 328701  390042 305360
  Andre inntekter NOK  3957 11160 10344  14629 11424
Variable kostnader i alt NOK  111622 169536 224599  314889 203964
  Såvarer NOK  1325 3085 5172  9607 4741
  Handelsgjødsel og kalk NOK  9107 16741 24658  37836 21665
  Plantevernmidler NOK  572 741 1478  2676 1253
  Konserveringsmidler NOK  3337 5295 7173  8917 6221
  Fôrmidler NOK  71076 108628 141222  188712 127573
  Diverse til husdyrholdet NOK  9215 13641 19775  23513 16694
  Innkjøp av dyr NOK  8407 8533 8754  21891 10754
  Andre forbruksartikler NOK  8583 12872 16367  21738 15063
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  39531 67062 85692  110223 77876
  Maskiner og redskaper NOK  12849 17317 23132  30359 20958
  Traktor NOK  5369 9027 12023  16040 10811
  Driftsbygninger NOK  10898 16227 21808  23508 18621
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2884 3581 4943  4543 4117
  Drivstoff NOK  5184 9024 12215  17409 11011
  Maskinleie NOK  5071 9037 13595  19533 12097
  Jordleie NOK  302 3049 6056  10451 5114
  Andre faste kostnader NOK  36136 48109 59448  71868 54511
Registrerte kostnader i alt NOK  229844 351970 463511  618823 419079
Resultat før avskrivning NOK  161904 261471 313204  389234 288602
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  7668 15641 21468  32995 19342
  Traktor NOK  12164 19306 21082  27107 20546
  Driftsbygninger NOK  19151 28052 33457  48583 32118
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2283 2458 2854  3231 2674
Kalkulert rente 7,0 % NOK  43575 69815 87146  124403 81270
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  120638 196014 234343  277318 213922
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  7508 6918 7446  8703 7294
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  23697 14477 12645  28042 16676
+Driftsoverskudd annen næring NOK  10858 8665 15673  12438 11424
+Aksjeutbytte NOK  100 3957 4568  10562 4748
+Lønnsinntekter NOK  148831 114692 115409  121622 118251
+Pensjoner/sykepenger NOK  25712 22566 23276  18509 23226
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  3547 3632 7852  2528 4951
+Renteinntekter NOK  9089 12538 9049  8188 10579
-Gjeldsrenter og kår NOK  28657 42870 62592  94773 55417
=Nettoinntekt NOK  321323 340589 367669  393135 355654
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -4882 26303 29380  -6889 21130
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  231296 286853 204522  183226 241128
  Endring i arbeidskapital NOK  17563 7891 -9002  -11723 95
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  604323 992445 1245799  1783334 1161610
  Skogbruk NOK  40212 55633 60388  81134 59840
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  68725 108962 90030  225182 116138
  Hovedbygning og privat NOK  424463 398563 435439  515069 426228
  Krav og kontanter NOK  258324 289767 250797  229871 268158
  Eiendeler i alt NOK  1396046 1845370 2082453  2834589 2031973
  Kortsiktig gjeld NOK  94783 165879 230866  358192 211038
  Langsiktig gjeld NOK  364306 499720 721907  1044694 642199
  Egenkapital NOK  936957 1179771 1129680  1431703 1178736

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015