Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  Jæren  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 8  6 12 6 7 12 24  9 41
Produksjonsinntekter i alt NOK  938397 1335862  1210986 1379003 1228293 1448245 1252571 1207233  1539570 1322975
  Planteprodukter NOK  12358 19857  10802 22031 10976 10972 9941 11674  25901 17168
  Husdyrprodukter NOK  656486 1011003  965530 1105718 916163 1122348 939213 922567  1219216 1016976
  Tilskudd NOK  263168 292752  226602 241373 293536 301721 294829 264951  286006 279640
  Andre inntekter NOK  6386 12250  8052 9881 7618 13205 8589 8042  8448 9191
Variable kostnader i alt NOK  347605 627121  495518 612549 604808 636317 543282 512359  752759 606647
  Såvarer NOK  3674 6883  5540 7827 5548 3926 3199 4618  8935 5884
  Handelsgjødsel og kalk NOK  13862 25001  23787 30562 22676 12504 13380 16335  33513 22126
  Plantevernmidler NOK  740 2434  4956 5305 100 2357 2728 2255  3750 2891
  Konserveringsmidler NOK  4818 6795  7932 9595 5687 7627 6691 6448  9509 7066
  Fôrmidler NOK  258454 361940  334662 382457 349857 448808 383164 361054  422756 381840
  Diverse til husdyrholdet NOK  27937 33155  39682 47090 25214 33548 33029 32514  40542 35458
  Innkjøp av dyr NOK  20198 169103  63804 110756 179338 110271 81391 72318  213124 131977
  Andre forbruksartikler NOK  17921 21810  15156 18957 16389 17276 19700 16816  20630 19405
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid NOK  76628 126326  107197 111588 88599 78553 78474 82794  111154 103794
  Maskiner og redskaper NOK  22172 26498  15240 20202 19754 31917 30050 22668  23399 25174
  Traktor NOK  8442 22016  5972 10466 6027 16346 12276 9994  12490 12803
  Driftsbygninger NOK  31212 40771  32973 46045 16340 37516 32050 30354  40108 34574
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  5733 5567  9443 9580 4821 4959 3219 6937  7590 6391
  Drivstoff NOK  11584 15294  11290 10486 12014 11422 10716 11150  11074 12619
  Maskinleie NOK  10753 13255  18911 25145 15647 18765 16318 18291  30665 22354
  Jordleie NOK  2511 2947  8850 10467 4188 5969 5799 4861  11098 6002
  Andre faste kostnader NOK  112128 113292  61307 67605 62379 67326 69933 78713  68979 78382
Registrerte kostnader i alt NOK  628768 993086  766698 924132 834576 909090 802117 778120  1069316 908741
Resultat før avskrivning NOK  309629 342776  444288 454870 393717 539156 450455 429113  470254 414235
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper NOK  33769 38550  15797 17163 22323 15886 17722 21772  20174 22729
  Traktor NOK  21011 23400  15849 15267 21680 24762 21404 19953  18648 19362
  Driftsbygninger NOK  31379 38236  53787 60709 46152 77581 67853 55737  63538 58263
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1735 2882  3165 4864 4138 4418 4409 3388  6622 4293
Kalkulert rente 7,0 % NOK  87760 107921  121168 142731 120385 154732 141231 126496  157000 135140
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  221735 239708  355691 356868 299425 416509 339067 328263  361272 309589
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  14779 17236  -120 -60 -5232 1813 -1264 5044  -2595 2102
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  17783 37213  1264 11153 40019 23858 14273 15924  33324 22597
+Driftsoverskudd annen næring NOK     8885 4442 48107 7260 4235 8417   10074
+Aksjeutbytte NOK  6992 6193  727 364 3833 1865 1088 4531   2667
+Lønnsinntekter NOK  103375 97968  160444 141817 78281 149947 177460 122178  82422 124052
+Pensjoner/sykepenger NOK  5520 4830  1537 10359 1383 6546 20996 6987  13709 13935
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  3690 3228  10925 8740  16238 23210 8543  9495 9981
+Renteinntekter NOK  33097 28973  25202 18730 18369 9915 8067 22672  11286 16755
-Gjeldsrenter og kår NOK  29605 65368  92873 122683 85431 115775 106322 79480  132116 103382
=Nettoinntekt NOK  377365 369981  471681 429729 398754 518176 480809 443079  376796 408369
Endring i egenkapital (sparing) NOK  1685 28209  158409 79601 120650 86531 56655 91537  52251 66978
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  873035 747936  561014 413297 521638 -19625 -51170 493523  305640 342911
  Endring i arbeidskapital NOK  43684 21544  -11070 -32250 18385 -23653 -32657 -11022  17960 -16273
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk NOK  1224990 1534547  1722225 2050072 1739399 2265694 2071408 1807530  2285086 1950911
  Skogbruk NOK  54136 98049    118428 16084 68432 20856  66977 59262
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  159801 236250  105181 79834 88867 75638 47708 134980  37813 108549
  Hovedbygning og privat NOK  655585 719838  839973 747623 548955 643986 592056 668062  676481 639655
  Krav og kontanter NOK  659788 604026  520253 449144 487719 182963 170750 455164  358669 387555
  Eiendeler i alt NOK  2754299 3192710  3187632 3326673 2983367 3184365 2950354 3086592  3425026 3145933
  Kortsiktig gjeld NOK  104338 202359  272922 332492 226568 492056 459388 296202  323085 343505
  Langsiktig gjeld NOK  276840 747896  1180932 1510729 1043207 1124697 1109580 846149  1736763 1185433
  Egenkapital NOK  2373121 2242455  1733778 1483452 1713592 1567612 1381386 1944241  1365178 1616995

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015