Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8  14 14 6 8 31
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3351,8 1421,1  1823,8 1505,3 3520,9 2410,0 2318,4
  Planteprodukter 1000 NOK  63,2 5,4  12,4 6,7 42,1 69,6 32,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2922,9 1068,8  1437,9 1177,7 3116,5 1917,3 1883,3
  Tilskudd 1000 NOK  347,5 298,5  344,0 286,1 358,7 414,2 376,3
  Andre inntekter 1000 NOK  18,3 48,4  29,6 34,8 3,7 9,0 26,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1617,9 516,9  734,7 558,1 1723,0 1118,2 999,1
  Såvarer 1000 NOK  9,1 1,2  3,0 3,2 4,8 6,5 5,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  26,7 16,7  22,8 16,0 20,3 40,1 25,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,9 3,0  3,1 2,6 1,9 4,6 3,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  16,4 6,5  7,7 7,5 17,8 10,2 10,2
  Fôrmidler 1000 NOK  920,2 360,5  529,1 402,1 1104,4 644,3 645,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  110,2 47,4  53,7 48,9 120,2 64,1 71,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  479,3 50,8  78,6 45,8 402,8 299,9 196,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  52,1 30,8  36,7 32,0 50,8 48,4 42,0
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  151,7 93,5  90,3 91,0 159,0 114,6 123,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  45,5 27,9  35,7 27,8 57,0 36,7 44,8
  Traktor 1000 NOK  19,9 11,6  13,4 13,4 12,5 20,3 17,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  105,6 29,5  38,3 39,0 82,0 77,0 66,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  10,1 2,8  2,9 3,4 10,7 1,7 5,5
  Drivstoff 1000 NOK  22,2 14,5  21,4 14,3 33,0 23,9 23,5
  Maskinleie 1000 NOK  135,3 10,7  31,6 25,1 124,9 69,4 63,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  44,4 9,5  12,2 9,9 24,7 19,6 20,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  157,2 143,7  145,3 173,1 186,6 130,9 165,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2309,8 860,7  1125,7 955,0 2413,4 1612,3 1529,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1042,0 560,4  698,1 550,4 1107,5 797,8 788,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,0 13,0  16,3 13,5 28,7 28,4 25,1
  Traktor 1000 NOK  38,6 21,1  24,0 18,2 26,1 39,9 28,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  182,3 74,7  115,6 74,2 218,6 127,6 126,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,4 7,4  5,7 5,7 8,1 1,8 5,0
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  283,8 111,7  158,7 113,6 289,0 217,7 194,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  785,7 444,2  536,4 438,7 826,0 600,0 603,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,2 -3,9  0,3 -2,4 0,2 4,4 1,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  8,8 8,6  9,0 17,6 8,4 8,4 14,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  6,1 0,2  27,7 0,1 9,1 67,7 19,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,1 -2,6  -18,6 -0,5 -23,4 0,1 -4,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  216,0 278,4  282,5 242,1 208,3 188,6 226,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   12,7  8,4 8,4  24,1 12,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  8,2 1,0  4,9 0,6  16,1 5,2
+Renteinntekter 1000 NOK  6,9 5,5  4,8 8,8 3,8 4,9 6,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  212,9 58,8  113,0 75,0 255,8 152,8 147,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  830,1 685,2  742,3 638,5 776,6 761,4 739,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  171,3 191,4  168,5 139,7 244,1 27,9 151,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  343,0 332,0  305,4 336,0 296,2 267,4 403,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -108,8 32,3  73,0 -3,0 2,1 0,7 10,3
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  5834,9 2212,7  3186,8 2273,2 5974,8 4450,4 3969,2
  Skogbruk 1000 NOK  0,1 42,4  34,4 45,9 8,8 11,3 28,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  52,2 158,2  336,0 201,1 384,8 187,6 357,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  971,8 666,8  746,8 708,8 826,9 857,2 753,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  557,1 353,9  364,7 454,6 449,6 367,9 483,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7416,1 3434,0  4668,8 3683,6 7644,9 5874,4 5591,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  711,4 275,1  418,9 417,8 853,4 460,6 551,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4396,0 974,3  2001,0 1254,6 4448,8 3693,0 2840,0
  Egenkapital 1000 NOK  2308,7 2184,6  2248,9 2011,3 2342,7 1720,9 2200,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015