Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 6  14 10 8 6 28
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3872,5 1593,0  2021,4 1777,7 3207,5 2003,0 2500,6
  Planteprodukter 1000 NOK  94,3 6,0  31,8 18,4 44,9 58,2 48,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  3407,4 1184,1  1561,7 1379,7 2791,0 1468,9 1996,9
  Tilskudd 1000 NOK  366,7 353,7  400,2 345,7 367,3 470,7 427,7
  Andre inntekter 1000 NOK  4,1 49,3  27,7 33,9 4,3 5,2 27,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1870,9 616,0  825,1 701,3 1552,5 858,5 1083,8
  Såvarer 1000 NOK  11,2 13,6  8,2 10,0 6,8 5,4 8,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  37,1 16,9  29,4 19,8 30,0 52,7 33,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,5 1,4  2,2 1,1 2,2 3,1 2,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,2 7,6  8,9 7,6 10,0 10,0 8,7
  Fôrmidler 1000 NOK  1188,6 439,4  596,7 516,6 1010,4 608,0 751,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  136,3 56,5  56,7 59,4 105,5 53,2 73,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  422,9 43,7  82,7 47,1 335,6 88,0 159,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  59,2 37,0  40,5 39,8 51,9 38,1 46,8
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  214,6 109,7  108,9 107,6 179,2 105,1 146,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,2 37,5  40,0 31,2 35,5 50,3 39,7
  Traktor 1000 NOK  18,4 12,1  17,4 10,4 22,1 20,5 19,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  105,0 23,1  31,2 27,6 100,0 46,7 62,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  17,4 1,0  5,4 7,1 15,0 3,9 12,4
  Drivstoff 1000 NOK  28,9 17,2  27,6 20,4 25,1 43,0 32,5
  Maskinleie 1000 NOK  86,7 20,1  41,4 39,6 96,4 41,5 58,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  51,8 9,2  16,5 10,0 14,9 17,9 22,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  185,9 129,0  171,0 197,6 222,3 151,1 195,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2617,8 975,0  1284,5 1152,9 2263,1 1338,6 1674,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1254,7 618,1  736,9 624,9 944,4 664,4 826,6
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  36,2 12,9  16,4 13,3 29,0 20,7 26,0
  Traktor 1000 NOK  47,6 21,8  21,9 18,7 20,5 21,4 29,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  190,0 79,8  114,4 85,5 164,5 105,3 125,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,4 5,3  5,6 4,6 9,6 1,0 4,8
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  382,8 143,5  192,3 154,7 273,8 188,9 239,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  973,5 498,3  578,7 502,7 720,8 516,0 641,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,2 1,9  8,1 1,7 10,0 6,7 3,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  50,1 7,1  8,2 19,5 46,0 35,2 54,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  6,6 0,8  25,6 0,5 4,9 30,0 20,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,1  2,0 1,8 0,5 4,8 2,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  99,7 244,0  287,9 198,6 213,5 218,7 204,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  24,2 37,8  16,2 35,7 0,6 50,3 30,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  5,3 0,2  5,6 3,3 9,7 11,0 6,3
+Renteinntekter 1000 NOK  6,4 25,7  17,4 19,8 10,0 7,0 13,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  330,0 75,1  158,6 123,8 254,6 104,4 203,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  836,9 740,9  791,1 659,8 761,5 775,2 773,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  279,7 333,0  183,9 227,0 199,9 45,6 222,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  225,9 574,3  332,5 423,1 358,9 186,8 410,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  172,2 11,6  -96,9 5,9 50,9 -60,4 -81,9
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  6434,6 2420,3  3216,6 2616,0 4568,5 3153,3 4025,6
  Skogbruk 1000 NOK   43,8  30,6 54,9 9,6 8,9 29,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  56,3 287,9  669,7 320,7 285,3 324,7 579,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  855,1 706,6  735,2 723,2 659,4 617,0 715,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  424,6 593,5  462,1 599,0 404,4 264,7 559,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7770,6 4052,1  5114,1 4313,8 5927,1 4368,6 5909,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  796,0 279,5  544,4 532,7 732,5 472,6 707,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4320,1 1202,5  2120,6 1552,9 3020,2 1869,6 2790,6
  Egenkapital 1000 NOK  2654,6 2570,1  2449,1 2228,1 2174,4 2026,3 2411,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015