Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  200-300  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 6  9 12 10 29
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  5142,7 2204,4  2128,6 2806,2 4315,3 3790,2
  Planteprodukter 1000 NOK  110,7 31,1  21,1 45,2 61,6 63,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  4520,2 1590,3  1548,7 2273,6 3619,4 3071,8
  Tilskudd 1000 NOK  490,4 563,8  545,3 477,0 609,5 633,0
  Andre inntekter 1000 NOK  21,4 19,1  13,5 10,3 24,8 22,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  2658,5 826,9  879,9 1341,3 2173,7 1903,6
  Såvarer 1000 NOK  11,9 7,7  6,2 9,4 7,3 8,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  62,9 44,8  41,0 40,9 67,3 64,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,0 3,4  2,5 2,7 4,0 3,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  15,2 11,9  11,4 10,4 11,1 10,8
  Fôrmidler 1000 NOK  1697,5 566,8  609,1 817,2 1461,8 1225,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  153,1 55,8  68,9 79,3 126,6 110,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  647,9 79,5  84,6 329,3 415,9 413,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  67,8 57,1  56,2 52,1 79,8 67,2
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  173,3 194,2  156,5 168,2 207,1 186,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  61,1 45,7  44,5 41,7 66,1 59,2
  Traktor 1000 NOK  18,1 23,9  26,6 22,2 20,1 25,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  142,0 60,6  48,4 71,6 68,0 87,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  19,0 9,2  10,2 13,3 12,8 12,0
  Drivstoff 1000 NOK  37,5 27,5  29,4 25,2 56,1 43,4
  Maskinleie 1000 NOK  231,9 58,5  53,6 87,1 211,4 149,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  115,8 17,2  15,4 15,1 89,7 54,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  226,9 197,3  222,2 169,8 258,2 222,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  3684,0 1461,0  1486,6 1955,6 3163,2 2742,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1458,7 743,4  642,0 850,6 1152,1 1047,3
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  42,1 49,0  50,1 42,3 55,3 47,1
  Traktor 1000 NOK  27,9 29,8  31,0 22,2 39,8 30,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  257,7 78,1  109,4 115,1 249,4 184,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,8 4,1  4,1 3,7 2,2 2,9
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  148,3 65,1  92,4 77,3 148,7 120,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  1127,1 582,5  447,4 667,2 805,4 782,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,3 5,8  3,5 12,1 -0,9 4,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  26,0 18,5  16,1 22,6 24,7 23,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  56,4     68,6 43,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  15,9 17,8  12,9 17,7 24,0 20,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  261,5 461,5  418,6 357,7 316,3 301,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  0,9 26,8  20,2 13,4 38,4 26,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  7,8 5,8  45,7 9,4 38,5 17,2
+Renteinntekter 1000 NOK  12,2 30,8  28,9 20,0 11,8 15,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  234,1 23,9  47,3 81,2 199,5 179,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  1273,8 1125,6  946,0 1038,9 1127,2 1053,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  354,1 1182,2  719,7 803,8 329,7 444,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1208,5 2342,3  1819,2 2244,1 501,4 1395,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -117,1 -478,2  -356,5 -271,1 68,9 -141,6
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  7875,2 3773,4  5107,3 4219,7 7913,9 6341,4
  Skogbruk 1000 NOK  1,2 81,7  70,6 56,0 78,5 70,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  516,7 1435,6  1061,4 1562,9 627,7 1110,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  999,8 1087,8  986,3 872,0 1347,0 961,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  1307,4 2139,8  1767,1 1537,2 807,4 1221,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10700,3 8518,3  8992,8 8247,8 10774,6 9705,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1258,0 919,8  914,5 876,1 1127,5 1076,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5587,9 209,9  935,0 1532,6 4933,0 3739,9
  Egenkapital 1000 NOK  3854,3 7388,7  7143,3 5839,1 4714,0 4889,2