Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 7  7 10 8 27
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  5784,5 2587,2  2804,4 3954,3 7332,1 4549,6
  Planteprodukter 1000 NOK  210,3 10,6  21,9 82,1 263,1 114,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  4972,5 1956,4  2288,5 3197,6 6020,3 3709,8
  Tilskudd 1000 NOK  595,7 612,5  486,2 655,7 1025,1 708,7
  Andre inntekter 1000 NOK  5,9 7,7  7,7 18,9 23,6 16,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  3116,3 1185,8  1335,0 2051,9 4174,0 2437,1
  Såvarer 1000 NOK  39,0 7,8  8,5 21,4 44,8 23,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  125,4 37,8  45,1 80,4 135,6 84,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,4 4,3  1,5 4,7 11,8 5,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  34,5 12,7  15,0 18,7 28,6 20,3
  Fôrmidler 1000 NOK  2008,9 890,5  1001,3 1435,8 2616,0 1636,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  199,7 84,4  96,9 146,4 210,6 148,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  595,9 76,3  110,6 258,1 988,1 425,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  104,5 72,1  56,2 86,4 138,5 91,8
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  264,9 149,5  121,4 228,8 376,9 236,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  80,1 59,3  56,2 66,0 94,1 71,0
  Traktor 1000 NOK  32,8 21,8  15,4 27,2 39,6 27,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  173,7 59,5  98,1 95,7 194,6 121,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  28,6 18,1  18,3 23,4 19,9 19,6
  Drivstoff 1000 NOK  80,7 38,6  35,0 52,8 125,7 67,7
  Maskinleie 1000 NOK  247,9 57,1  107,7 166,8 321,3 188,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  239,0 20,2  16,0 146,4 249,9 134,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  288,0 379,6  309,6 295,2 332,4 300,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  4551,9 1989,5  2112,7 3154,2 5928,3 3604,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1232,6 597,7  691,6 800,0 1403,8 945,0
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  76,3 62,1  57,1 64,3 95,1 70,9
  Traktor 1000 NOK  61,6 36,8  28,4 38,0 73,5 46,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  369,6 243,2  192,8 333,2 411,6 301,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,9 6,1  3,3 3,3 8,1 4,9
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  236,0 114,9  114,8 172,9 274,3 179,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  719,2 249,4  410,0 361,2 815,6 520,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,3 -0,8  -0,9 1,8 1,0 0,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  28,1 21,4  12,0 19,6 99,9 45,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  114,2    85,5  55,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  10,8 30,5  23,5 9,4 12,2 17,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  283,3 569,2  370,3 412,3 237,5 354,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  1,7 86,7  60,7 23,6 36,6 35,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,8     1,3 0,4
+Renteinntekter 1000 NOK  15,6 10,9  5,5 6,8 19,0 11,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  296,6 100,0  134,8 224,9 405,6 238,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  877,4 867,3  746,3 695,4 817,5 802,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  177,7 267,3  62,7 -190,1 310,3 91,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1462,1 3412,8  2728,4 726,8 1033,9 2020,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  102,6 -170,7  142,8 -167,4 -123,2 -57,5
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  11802,2 6351,1  5699,0 8945,9 13776,5 9086,2
  Skogbruk 1000 NOK   61,0  49,9 25,9 54,4 38,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  545,8 2243,1  2018,0 346,7 649,3 1395,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1576,4 1230,8  1770,4 1229,1 1007,2 1281,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  1399,8 2086,1  1328,8 1309,0 1314,1 1422,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  15324,2 11972,2  10866,1 11856,6 16801,4 13223,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1186,4 791,6  583,4 1362,5 1491,9 1124,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  7952,9 3602,4  3754,4 6183,7 9867,3 6187,3
  Egenkapital 1000 NOK  6184,9 7578,1  6528,3 4310,3 5442,2 5912,2