Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 6  9 21
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  6846,5 3072,2  5153,0 5056,4
  Planteprodukter 1000 NOK  233,3 7,3  80,7 132,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  5917,6 2294,7  4223,1 4196,4
  Tilskudd 1000 NOK  687,0 749,1  816,7 707,7
  Andre inntekter 1000 NOK  8,7 21,1  32,4 20,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  3528,2 1347,1  2560,0 2506,9
  Såvarer 1000 NOK  39,8 19,1  22,3 27,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  116,5 50,4  71,6 83,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  12,8 7,3  8,7 9,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  25,6 11,8  13,4 17,2
  Fôrmidler 1000 NOK  2176,6 999,1  1591,0 1635,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  215,9 93,9  144,0 155,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  818,0 85,3  596,2 468,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  123,0 80,3  112,7 109,4
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  321,8 135,3  250,4 247,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  96,1 57,7  79,0 83,4
  Traktor 1000 NOK  39,3 38,5  33,4 33,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  207,7 121,7  152,3 155,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  23,4 11,4  13,2 18,5
  Drivstoff 1000 NOK  80,8 32,9  46,0 57,9
  Maskinleie 1000 NOK  330,9 105,8  192,7 231,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  255,0 23,6  92,6 133,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  313,7 263,6  250,0 270,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  5197,0 2137,7  3669,6 3737,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1649,5 934,5  1483,4 1318,9
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  88,0 65,0  85,4 76,9
  Traktor 1000 NOK  61,0 45,7  46,2 47,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  409,2 274,1  369,9 326,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,0 6,0  3,6 5,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  258,6 135,6  195,2 189,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  1084,2 543,7  978,4 862,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,3 0,4  0,2 1,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  16,6 33,1  29,2 27,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  66,3    31,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  42,4 21,9  37,3 58,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  293,3 579,9  527,1 411,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  7,2 81,7  52,5 35,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,1  1,4 0,6
+Renteinntekter 1000 NOK  13,7 7,6  6,4 9,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  342,2 132,1  203,5 231,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  1181,8 1138,4  1429,1 1208,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  393,9 1129,0  320,3 484,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1874,6 4244,3  731,2 2302,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  151,8 155,0  -29,0 50,9
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  12986,9 6727,7  9732,2 9462,4
  Skogbruk 1000 NOK   58,8  28,6 25,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  843,6 3285,4  508,2 1497,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1824,5 1121,3  1542,0 1709,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  1643,1 1110,4  979,8 1436,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  17298,1 12303,6  12790,8 14131,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1587,8 506,1  1310,3 1321,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  9062,5 3758,6  5633,0 6055,8
  Egenkapital 1000 NOK  6647,8 8038,9  5847,5 6753,3