Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  A.bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  Alle  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 14 7  7 13 24 9 28 11  51
Produksjonsinntekter i alt NOK  544781 655271 727304  419292 624966 589770 412485 621475 839791  642498
  Planteprodukter NOK  4334 3127 5454  378 2238 3283 332 9152 10178  7661
  Husdyrprodukter NOK  360645 447890 502336  266212 430478 398700 261380 424192 586306  438626
  Produksjonstillegg o.l. NOK  176938 198003 207139  147986 183400 180522 146327 181976 233119  189293
  Andre inntekter NOK  2864 6251 12375  4715 8850 7265 4445 6155 10188  6918
Variable kostnader i alt NOK  148671 189850 219161  123338 182295 175838 119051 178617 263462  191621
  Såvarer NOK  2213 3011 2826  848 1565 1947 1025 2222 4713  2679
  Handelsgjødsel og kalk NOK  12793 22017 25749  10623 19761 20211 10483 19142 31722  22057
  Plantevernmidler NOK  113 431 864  199 554 584 155 678 697  611
  Konserveringsmidler NOK  4212 4998 7316  5041 6816 6502 4559 6260 7606  6248
  Fôrmidler NOK  99971 121574 136534  81347 123396 114526 79449 117771 162950  122599
  Diverse til husdyrholdet NOK  14319 15934 19821  11317 15262 15668 11597 15091 24297  16889
  Innkjøp av dyr NOK  5963 8993 12165  8525 3212 5676 6742 5918 11679  8016
  Andre forbruksartikler NOK  9088 12892 13885  5438 11730 10724 5041 11535 19799  12522
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid NOK  57856 61183 88865  46635 67030 69828 45122 67918 98175  69872
  Maskiner og redskaper NOK  19859 20199 15710  11540 16333 17988 11438 16355 26969  18509
  Traktor NOK  6364 11392 8925  2842 8973 6902 3185 8134 12208  8496
  Driftsbygninger NOK  18058 18386 16277  5872 17744 14013 5460 19416 20262  17465
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2816 3893 7393  1001 3714 3140 1437 4676 3164  4002
  Drivstoff NOK  5566 8308 6044  4065 7124 6618 3731 5623 12764  7079
  Maskinleie NOK  5130 8955 3432  234 3434 3590 921 4298 7584  5494
  Jordleie NOK  1549 3400 6780  1854 2258 3242 1442 2596 7899  3861
  Andre faste kostnader NOK  48521 55261 45245  33004 46722 43669 34486 47361 53378  47539
Registrerte kostnader i alt NOK  314388 380826 417832  230385 355626 344829 226273 354992 505864  373938
Resultat før avskrivning NOK  230393 274445 309472  188907 269339 244941 186211 266483 333927  268560
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper NOK  17397 18504 16405  9965 18465 16495 9744 16204 20844  16220
  Traktor NOK  16365 20406 17168  18317 20134 19370 16024 18411 20980  18935
  Driftsbygninger NOK  12616 19246 23829  16323 28199 26153 14908 23154 33343  23834
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  853 494 4537  2474 3522 3750 1939 2736 4064  2872
Kalkulert rente 7,0 % NOK  49015 68618 80666  45220 70723 69317 43638 62429 105424  69928
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  183162 215795 247532  141828 199019 179174 143595 205977 254695  206699
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  6029 2013 8865  2599 -1430 747 2130 2516 1095  2164
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  23798 20363 12546  59007 15811 27499 50205 16736 20004  23149
+Driftsoverskudd annen næring NOK  2873 3573   -266 2115 1211 1855 1598 312  1551
+Aksjeutbytte NOK  447 298   2891 5514 3830 2259 2656 127  1884
+Lønnsinntekter NOK  86725 114068 152154  150801 151732 147826 174932 132984 123301  133978
+Pensjoner/sykepenger NOK  2338 23471 110  12297 15980 17358 9564 11425 26811  17501
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   865 2179   8010 4339  4264 2674  3155
+Renteinntekter NOK  24558 17269 7076  12880 14159 12996 13515 14744 8191  12848
-Gjeldsrenter og kår NOK  20304 45833 45392  24149 31118 35573 24174 29771 82883  42416
=Nettoinntekt NOK  309628 351882 385071  357886 379792 359407 373881 363129 354328  360513
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -33917 -38962 40075  58086 22881 43211 54772 8541 -42415  11175
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  507451 377769 140468  409755 394744 363810 385163 356351 176605  313687
  Endring i arbeidskapital NOK  -12929 -30717 -53163  -15663 -3537 -7886 -14715 -24792 -5132  -22375
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk NOK  724492 979330 1136847  629290 1037462 998061 607044 911634 1482485  1001074
  Skogbruk NOK  59149 60919 44172  34809 23626 28286 28752 27106 63693  36623
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  93982 76524 67254  237815 95164 125828 186176 86182 61126  97327
  Hovedbygning og privat NOK  427673 593623 426507  339103 518490 539463 377464 435417 793644  510697
  Krav og kontanter NOK  500345 390627 216049  410749 368313 375250 397802 363806 254878  343596
  Eiendeler i alt NOK  1805641 2101024 1890829  1651767 2043054 2066889 1597238 1824144 2655826  1989318
  Kortsiktig gjeld NOK  101416 140779 190119  95973 139907 154818 93129 144637 233548  161031
  Langsiktig gjeld NOK  201603 419493 541048  229119 427038 482337 224157 401634 855298  502926
  Egenkapital NOK  1502621 1540752 1159662  1326675 1476109 1429734 1279952 1277873 1566980  1325360

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015