Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  A.bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  Alle  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 14 7  6 12 23 8 23 16  49
Produksjonsinntekter i alt NOK  599792 684695 763621  450401 645238 606487 434350 636737 792132  665409
  Planteprodukter NOK  5942 5579 4248  2042 2261 4270 1641 3722 15526  7842
  Husdyrprodukter NOK  268486 327851 413111  188874 327991 293561 181146 319577 416723  334043
  Tilskudd NOK  322541 343974 339674  253183 305025 300478 244545 306327 353460  316555
  Andre inntekter NOK  2823 7291 6587  6303 9961 8178 7018 7110 6422  6970
Variable kostnader i alt NOK  160860 190598 210704  110389 187785 169107 105057 181912 226724  187160
  Såvarer NOK  1477 -685 2481  159 1824 1584 119 1541 3455  1480
  Handelsgjødsel og kalk NOK  11143 22508 25057  9295 20715 19140 8593 17714 28860  21518
  Plantevernmidler NOK  1157 952 873  773 669 1232 580 788 1338  1133
  Konserveringsmidler NOK  2506 3407 6227  4505 7131 6701 3379 5220 7825  5819
  Fôrmidler NOK  108460 122768 127971  71554 122814 104154 67503 119172 131332  116001
  Diverse til husdyrholdet NOK  16327 18171 19846  8741 16176 15935 10107 15965 23881  18243
  Innkjøp av dyr NOK  3483 5703 14388  8639 4416 8101 7966 7226 8516  7622
  Andre forbruksartikler NOK  16307 17774 13860  6723 14040 12260 6810 14285 21517  15345
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid NOK  88400 84262 101273  45442 73524 67333 45972 74458 97284  78289
  Maskiner og redskaper NOK  20030 22229 19053  15419 18426 18382 15893 17509 26733  20587
  Traktor NOK  5961 11161 7478  8585 9596 9955 8271 8463 14231  10585
  Driftsbygninger NOK  14466 12309 22913  11602 17107 15731 9163 16152 20036  16136
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3742 3668 5550  4538 4298 4592 3512 5171 4149  4550
  Drivstoff NOK  11142 12924 9713  5713 8380 8131 6219 8976 11817  9563
  Maskinleie NOK  11307 13503 8400  1040 6438 6017 1875 8460 10749  8802
  Jordleie NOK  592 2441 2800  2833 3246 3414 2163 3239 3025  3198
  Andre faste kostnader NOK  57990 62257 48924  36508 48936 46531 38517 50288 58630  51663
Registrerte kostnader i alt NOK  374488 415351 436808  242069 377735 349191 236642 374629 473378  390534
Resultat før avskrivning NOK  225304 269344 326813  208332 267502 257296 197708 262108 318754  274875
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper NOK  13463 18407 15188  12043 16138 14962 13305 14263 17453  15381
  Traktor NOK  19513 24804 19221  19735 24441 20388 17825 23686 20744  21317
  Driftsbygninger NOK  14310 20703 23033  14791 29210 26359 12472 23357 29904  23851
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  250 464 4486  900 3854 3341 1091 2801 2967  2664
Kalkulert rente 7,0 % NOK  55150 70183 79491  39957 74394 68128 37177 65795 91679  70143
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  177769 204966 264885  160864 193859 192247 153016 198001 247686  211662
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  7119 4126 3138  -1074 7520 2940 -555 6463 3533  3513
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  21480 15948 16171  95665 17207 35747 72845 19644 6484  23503
+Driftsoverskudd annen næring NOK  -4992 -1344   -8  653 -6 -1302 1637  -78
+Aksjeutbytte NOK  316 -4334 2592   382 199 15 1071 -3919  -775
+Lønnsinntekter NOK  98392 114921 151825  168350 162320 152181 191120 142366 113788  138043
+Pensjoner/sykepenger NOK  5655 22531 25361  16317 27253 18475 12238 22015 21053  19206
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  5667 10036 4758   5605 3470  4403 9131  5176
+Renteinntekter NOK  18034 16554 6684  10477 14853 12733 13425 13593 9799  12477
-Gjeldsrenter og kår NOK  27451 39574 44027  21840 35283 32975 16933 34574 59335  39579
=Nettoinntekt NOK  301988 343831 431389  428750 393715 385671 425165 371680 349859  373148
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -19687 9825 400  24972 30257 26203 21372 7612 12211  11354
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  415712 377691 143878  414055 431925 381293 447592 358923 200852  324212
  Endring i arbeidskapital NOK  -4258 -9912 3739  2770 22172 13914 -3842 9694 -7141  2774
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk NOK  816078 1025533 1134311  572507 1052270 963374 528800 942622 1313511  1004289
  Skogbruk NOK  39804 64652 41904  36483 23463 28830 48249 26108 48271  38628
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  77560 80619 76585  237399 102995 126886 191990 98691 70252  100641
  Hovedbygning og privat NOK  435239 578868 461413  281004 426115 437047 318568 425628 571597  464986
  Krav og kontanter NOK  419946 392538 207951  407846 378868 366062 443981 344818 274733  340784
  Eiendeler i alt NOK  1788627 2142210 1922165  1535238 1983712 1922199 1531588 1837867 2278364  1949327
  Kortsiktig gjeld NOK  126185 155028 194445  88687 119962 132688 85585 138771 220820  158417
  Langsiktig gjeld NOK  283350 437084 557651  190086 437692 399287 142564 408894 678057  471175
  Egenkapital NOK  1379093 1550099 1170069  1256465 1426058 1390224 1303439 1290201 1379487  1319735

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015