Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    35 23 30 9 102
Produksjonsinntekter i alt NOK  182837 309236 437350 764368 333563
  Planteprodukter NOK  128331 217958 319108 592829 242285
  Husdyrprodukter NOK  1243 122 646  688
  Produksjonstillegg o.l. NOK  42618 73035 91379 137291 71018
  Andre inntekter NOK  10645 18121 26217 34249 19572
Variable kostnader i alt NOK  40322 60315 88550 162415 68765
  Såvarer NOK  11486 18246 23406 47567 19333
  Handelsgjødsel og kalk NOK  20451 30787 49517 76144 35739
  Plantevernmidler NOK  5145 8786 11714 26703 9653
  Konserveringsmidler NOK  372 554  2051 433
  Fôrmidler NOK  996 150 1121 5124 1194
  Diverse til husdyrholdet NOK  126    49
  Innkjøp av dyr NOK  77 61 351  166
  Andre forbruksartikler NOK  1669 1732 2442 4826 2197
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  7383 5986 17096 22015 10904
  Maskiner og redskaper NOK  9586 16739 21299 41510 17376
  Traktor NOK  5876 11620 8393 24327 9479
  Driftsbygninger NOK  4750 8670 9905 16335 8114
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3082 2950 7402 6563 4546
  Drivstoff NOK  5698 9592 12994 20816 9919
  Maskinleie NOK  3172 4788 2216 8449 3837
  Jordleie NOK  1998 4214 10995 25883 7153
  Andre faste kostnader NOK  24374 34008 40210 82926 36108
Registrerte kostnader i alt NOK  106241 158881 219058 411240 176200
Resultat før avskrivning NOK  76596 150355 218292 353128 157362
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  11481 20825 29856 56550 22616
  Traktor NOK  8201 13024 20975 25252 14519
  Driftsbygninger NOK  8904 13676 18238 26179 14111
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1457 1727 3326 6506 2474
Kalkulert rente 6,0 % NOK 25517 40870 63727 99957 46406
  Driftsoverskott jordbruk NOK  46552 101103 145897 238641 103642
+Driftsoverskott skogbruk NOK  36184 65823 33539 52348 43134
+Driftsoverskott tilleggsnæring NOK  12870 13968 44736 35022 23828
+Driftsoverskott annen næring NOK  40123 15590 36934  28286
+Aksjeutbytte NOK  9780 22856 19589 28256 16800
+Lønnsinntekter NOK  225183 230863 198751 209979 219115
+Pensjoner/sykepenger NOK  18578 15120 22717 14755 19843
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  2036 468 1756 597 1373
+Renteinntekter NOK  13671 9036 13079 19353 12564
-Gjeldsrenter og kår NOK  23244 37745 34833 46350 31683
=Nettoinntekt NOK  381735 437081 482165 552601 436903
Endring i egenkapital (sparing) NOK  5033 66247 14539 20121 24369
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  455644 440873 439761 576110 447231
  Endring i arbeidskapital NOK  -11707 14870 -44943 -28906 -15381
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  420904 674883 1060849 1637240 767623
  Skogbruk NOK  213875 238127 161350 106159 191626
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  177810 147679 287256 146852 192437
  Hovedbygning og privat NOK  389781 426765 471074 938226 474683
  Krav og kontanter NOK  438081 360149 414759 477806 406183
  Eiendeler i alt NOK  1640451 1847603 2395288 3306283 2032553
  Kortsiktig gjeld NOK  118048 113600 246417 383678 173138
  Langsiktig gjeld NOK  255404 419237 484312 499619 380837
  Egenkapital NOK  1266999 1314766 1664559 2422986 1478578

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015