Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    33 24 32 8 102
Produksjonsinntekter i alt NOK  189942 286695 491847 880412 356349
  Planteprodukter NOK  131475 195299 371227 673711 260656
  Husdyrprodukter NOK  1717 144 823  847
  Produksjonstillegg o.l. NOK  42932 77493 99094 143672 75459
  Andre inntekter NOK  13819 13760 20703 63029 19387
Variable kostnader i alt NOK  37110 55232 91166 158776 66982
  Såvarer NOK  10850 13881 22081 49658 17932
  Handelsgjødsel og kalk NOK  18694 31745 49264 71401 35085
  Plantevernmidler NOK  4228 8104 15059 28172 10264
  Konserveringsmidler NOK  57 71   35
  Fôrmidler NOK  1397 53 663 3836 973
  Diverse til husdyrholdet NOK  132  27  51
  Innkjøp av dyr NOK  114 64 1173  420
  Andre forbruksartikler NOK  1638 1314 2898 5709 2222
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  5599 6115 11929 30505 9480
  Maskiner og redskaper NOK  8894 17218 20439 49252 17476
  Traktor NOK  5896 7862 8047 13478 7405
  Driftsbygninger NOK  6438 8287 11639 16139 9081
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3292 1922 5376 4150 3658
  Drivstoff NOK  5401 8363 13267 30737 10530
  Maskinleie NOK  3306 3860 5973 20771 5821
  Jordleie NOK  1732 4903 11528 27400 7495
  Andre faste kostnader NOK  24930 33504 42673 77835 36246
Registrerte kostnader i alt NOK  102598 147267 222037 429043 174173
Resultat før avskrivning NOK  87344 139429 269811 451369 182177
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  10980 21467 31563 58932 23518
  Traktor NOK  8639 11176 20790 21261 13876
  Driftsbygninger NOK  11445 12770 19659 28983 15428
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1329 1568 3921 5961 2540
Kalkulert rente 6,5 % NOK 29523 42172 71494 107020 51360
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  54952 92448 193879 336232 126815
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  55090 36460 20804 29324 38376
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  15672 29873 44290 54609 30425
+Driftsoverskudd annen næring NOK  22918 34637 45127  30769
+Aksjeutbytte NOK  9396 10224 6830 2829 7810
+Lønnsinntekter NOK  231941 254990 212220 215455 231118
+Pensjoner/sykepenger NOK  19658 17978 36181 13348 24444
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  4786  534 5700 2163
+Renteinntekter NOK  20687 7730 18920 20966 16406
-Gjeldsrenter og kår NOK  26446 35152 39743 51943 34200
=Nettoinntekt NOK  408654 449188 539043 626521 474127
Endring i egenkapital (sparing) NOK  46864 30025 130772 132656 77593
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  540598 339353 562350 638610 485143
  Endring i arbeidskapital NOK  -5174 -39288 -10157 -40041 -19111
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  462459 646546 1082486 1622719 785110
  Skogbruk NOK  227624 200899 158380 112930 186755
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  139242 200512 293813 212978 207069
  Hovedbygning og privat NOK  440266 389137 522450 984828 496547
  Krav og kontanter NOK  478243 236158 430946 473585 395696
  Eiendeler i alt NOK  1747835 1673253 2488075 3407040 2071176
  Kortsiktig gjeld NOK  93369 109070 213214 383821 163512
  Langsiktig gjeld NOK  288421 405415 464213 455913 380135
  Egenkapital NOK  1366045 1158769 1810649 2567307 1527529

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015