Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 26  28 14 92
Produksjonsinntekter i alt NOK  169350 255005  408499 799987 359468
  Planteprodukter NOK  113028 175953  280769 593343 253028
  Husdyrprodukter NOK  17 454   1042 291
  Tilskudd NOK  40559 67469  100430 172555 85919
  Andre inntekter NOK  15746 11129  27300 33046 20230
Variable kostnader i alt NOK  36628 55101  86369 170475 76722
  Såvarer NOK  12497 14649  27608 58140 24468
  Handelsgjødsel og kalk NOK  16518 27908  39088 67703 34115
  Plantevernmidler NOK  5606 8782  16012 31245 13438
  Konserveringsmidler NOK     86 14 28
  Fôrmidler NOK  492 524  584 3182 938
  Diverse til husdyrholdet NOK  8     2
  Innkjøp av dyr NOK  310 477   2821 635
  Andre forbruksartikler NOK  1198 2762  2992 7370 3098
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  7865 3138  11831 45495 13206
  Maskiner og redskaper NOK  8578 11892  17046 45117 17413
  Traktor NOK  6116 7166  6836 14905 7815
  Driftsbygninger NOK  6300 4168  9261 13637 7546
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3310 3913  6497 15314 6202
  Drivstoff NOK  8951 10622  18988 40992 17155
  Maskinleie NOK  5025 6745  6417 21645 8459
  Jordleie NOK  1329 5273  8429 36768 10013
  Andre faste kostnader NOK  35201 36821  45179 83765 45521
Registrerte kostnader i alt NOK  119302 144839  216853 488112 210054
Resultat før avskrivning NOK  50049 110166  191647 311875 149414
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  10350 17769  26717 56757 24217
  Traktor NOK  13225 12544  20458 35722 18226
  Driftsbygninger NOK  10983 15795  19593 31189 17832
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1720 994  3782 4012 2435
Kalkulert rente 7,0 % NOK  35768 48749  81591 139662 68297
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  13771 63064  121096 184195 86703
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  23087 37405  38793 32127 32415
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  24174 23122  61595 57526 39869
+Driftsoverskudd annen næring NOK  3265 22229  45853 36916 28316
+Aksjeutbytte NOK  2637 1683  13806 3435 5802
+Lønnsinntekter NOK  310599 293096  318480 247429 295999
+Pensjoner/sykepenger NOK  31102 34724  36097 26138 32746
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  312 1261  4916 1873 2209
+Renteinntekter NOK  27578 12470  17218 24175 19257
-Gjeldsrenter og kår NOK  52356 39103  55825 90633 54188
=Nettoinntekt NOK  384169 449952  602027 523180 489127
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -434 -1965  94647 19555 34791
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  541427 300672  477430 881223 502572
  Endring i arbeidskapital NOK  -29547 -63757  -20000 48235 -24510
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  498270 717936  1152441 1971062 970973
  Skogbruk NOK  269389 211203  257630 157434 226050
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  142144 187482  421698 310999 265833
  Hovedbygning og privat NOK  441596 422895  756994 854526 589252
  Krav og kontanter NOK  541128 276648  349111 600986 410657
  Eiendeler i alt NOK  1892527 1816164  2937874 3895007 2462765
  Kortsiktig gjeld NOK  133384 184065  200950 368522 200528
  Langsiktig gjeld NOK  475038 450073  629055 1203249 614353
  Egenkapital NOK  1284106 1182026  2107869 2323236 1647884

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015