Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 23  26 14 86
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  155,8 289,6  488,5 876,4 408,4
  Planteprodukter 1000 NOK  96,9 188,5  317,4 631,8 274,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,6 0,4  28,8 1,7 9,3
  Tilskudd 1000 NOK  49,6 91,7  121,6 209,2 108,1
  Andre inntekter 1000 NOK  8,8 9,0  20,7 33,6 16,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  38,6 58,3  113,0 164,1 86,5
  Såvarer 1000 NOK  10,0 15,0  28,0 46,1 22,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  18,9 29,6  48,2 73,4 39,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,5 9,7  22,8 38,8 17,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,1     
  Fôrmidler 1000 NOK  0,4 1,3  9,8 0,3 3,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,2 0,2  1,1 0,5 0,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,1 0,4  0,1 0,1 0,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  1,4 2,1  3,0 4,8 2,6
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  4,3 2,2  5,3 23,3 7,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,3 14,3  21,5 39,4 19,1
  Traktor 1000 NOK  6,4 7,1  11,2 15,3 9,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  6,7 9,8  14,6 18,2 11,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,0 2,2  6,9 7,9 4,7
  Drivstoff 1000 NOK  8,0 10,0  13,3 29,5 13,6
  Maskinleie 1000 NOK  7,9 9,0  20,6 25,6 14,9
  Jordleie 1000 NOK  1,0 3,9  9,9 47,7 12,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  35,4 41,9  51,9 89,9 50,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  120,5 158,8  268,3 460,9 229,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  35,3 130,8  220,2 415,5 178,5
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,9 16,2  21,8 56,4 22,7
  Traktor 1000 NOK  12,6 12,2  19,3 32,2 17,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  10,2 16,3  20,9 30,9 18,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,2 2,2  2,5 4,0 2,3
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  20,1 39,3  59,7 105,0 50,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  1,4 83,8  155,6 292,0 117,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  19,5 17,0  8,9 10,3 13,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  17,7 25,3  48,2 30,7 30,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  0,1 14,0  35,1 60,0 24,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  9,0 74,8  6,6 12,4 26,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  329,0 481,2  362,9 262,1 371,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  46,3 21,5  34,5 35,1 33,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,3   6,5  2,0
+Renteinntekter 1000 NOK  20,5 13,8  10,6 14,4 14,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  36,3 33,7  53,8 92,9 49,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  407,5 697,9  615,1 624,0 585,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -10,5 124,2  117,8 177,9 94,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  658,0 701,5  432,3 645,0 595,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  5,8 -52,9  62,8 103,1 23,4
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  403,6 781,0  1196,7 2092,7 1016,4
  Skogbruk 1000 NOK  289,9 170,8  169,2 281,0 217,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  133,4 392,9  318,4 259,8 280,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  495,8 592,3  745,3 882,0 656,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  610,2 392,5  378,9 494,2 457,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1933,0 2329,5  2808,6 4009,8 2628,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  83,3 128,2  215,3 382,3 183,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  494,3 587,2  692,8 1107,9 678,4
  Egenkapital 1000 NOK  1355,4 1614,1  1900,5 2519,6 1767,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015