Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    19 25  28 15 90
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  187,3 305,6  466,3 934,7 428,5
  Planteprodukter 1000 NOK  118,9 197,8  330,1 666,8 295,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK   0,8  0,6 1,7 0,7
  Tilskudd 1000 NOK  58,3 96,9  118,8 231,3 115,7
  Andre inntekter 1000 NOK  10,1 10,1  16,8 34,9 17,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  38,0 54,1  93,3 169,2 80,9
  Såvarer 1000 NOK  12,2 14,9  27,1 49,8 23,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  17,5 26,2  44,8 67,8 36,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,8 8,8  18,8 42,6 16,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK   0,8  0,4 1,8 0,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK     0,1 0,4 0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,1   0,1 0,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  1,6 3,2  2,2 6,8 3,0
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  4,7 3,6  4,8 23,5 7,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,6 19,6  22,3 39,8 21,6
  Traktor 1000 NOK  6,3 8,1  14,2 19,0 11,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  4,2 7,9  16,2 15,1 11,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,9 2,7  4,2 4,7 3,5
  Drivstoff 1000 NOK  7,2 9,7  16,0 34,8 15,1
  Maskinleie 1000 NOK  11,6 11,0  9,7 28,3 13,5
  Jordleie 1000 NOK  3,1 4,8  12,3 62,0 16,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  36,4 43,5  54,2 87,9 52,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  125,0 165,0  247,3 484,2 232,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  62,3 140,6  219,0 450,5 195,8
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,3 14,3  22,0 56,0 22,6
  Traktor 1000 NOK  10,7 12,5  19,4 30,0 17,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  13,5 16,9  21,0 38,0 20,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 2,0  2,8 3,6 2,4
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  20,7 30,4  46,3 87,6 42,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  25,3 94,9  153,7 323,1 132,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  54,2 15,2  20,3 56,1 31,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -2,8 81,3  70,3 58,5 53,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,3 15,5  41,9 47,6 25,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,6 6,7  3,7 17,1 7,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  402,9 454,8  355,7 279,4 381,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  29,1 39,8  49,2 39,7 44,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,2 1,2  6,0 3,9 3,3
+Renteinntekter 1000 NOK  8,5 7,0  5,9 7,6 7,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  39,1 32,7  41,1 65,0 41,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  490,1 683,6  665,6 767,9 645,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  105,6 147,5  161,1 155,4 139,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  675,1 592,0  520,1 591,7 597,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -32,4 -17,5  -14,4 -234,9 -56,5
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  522,8 753,8  1167,6 2253,7 1068,7
  Skogbruk 1000 NOK  337,1 222,7  184,1 338,3 264,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  198,3 427,6  441,4 282,9 355,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  561,4 634,9  772,6 891,8 702,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  621,6 497,4  493,3 515,6 528,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2241,1 2536,4  3059,1 4282,3 2919,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  121,4 94,2  223,9 455,8 198,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  731,7 936,3  682,1 1294,5 851,5
  Egenkapital 1000 NOK  1388,0 1505,9  2153,0 2531,9 1869,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015