Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    23 21  26 17 89
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  172,3 280,0  477,1 898,7 424,4
  Planteprodukter 1000 NOK  109,3 177,2  323,0 619,8 284,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,4 1,2  0,7 1,6 0,9
  Tilskudd 1000 NOK  54,7 92,4  128,9 244,9 121,3
  Andre inntekter 1000 NOK  7,9 9,1  24,4 32,4 17,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  38,8 61,3  100,7 175,6 87,9
  Såvarer 1000 NOK  12,4 15,2  24,5 41,9 22,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  17,7 32,6  52,7 87,7 44,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,4 9,7  19,5 36,3 16,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,5 0,1  0,7 0,1 0,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   0,3  0,1 0,2 0,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,1  0,1 0,2 0,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  1,8 3,3  3,2 9,2 4,0
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,6 2,0  5,0 21,6 6,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,6 17,8  21,2 43,8 22,8
  Traktor 1000 NOK  5,8 9,3  12,0 14,4 10,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  7,5 14,6  13,5 22,6 13,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,4 4,6  6,1 12,2 6,0
  Drivstoff 1000 NOK  8,1 13,6  17,4 38,5 17,8
  Maskinleie 1000 NOK  10,8 14,2  18,5 32,3 17,9
  Jordleie 1000 NOK  3,0 6,4  12,6 64,0 18,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  35,5 42,0  51,7 83,7 50,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  127,0 185,8  258,7 508,7 251,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  45,3 94,2  218,4 390,0 173,0
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,0 14,5  22,5 52,3 22,4
  Traktor 1000 NOK  11,9 10,9  22,5 28,3 17,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  15,3 16,8  21,0 39,0 21,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 1,3  3,0 2,7 2,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  17,4 23,6  35,8 68,6 33,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  7,5 50,7  149,4 267,8 109,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  11,8 17,3  36,4 74,5 32,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  10,4 41,9  119,8 63,5 60,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  3,0 2,6  41,1 68,2 26,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,9 32,3  4,6 6,7 15,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  445,8 485,0  357,7 300,3 403,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  43,2 33,7  40,5 40,7 38,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  5,8 2,4    2,1
+Renteinntekter 1000 NOK  6,5 7,7  6,9 8,1 7,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  28,3 38,4  33,7 51,7 36,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  514,6 635,2  722,6 778,2 657,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  26,7 -1,3  181,4 431,6 143,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  681,4 620,1  698,4 821,7 693,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -36,5 -51,2  -14,0 34,7 -21,2
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  596,7 786,4  1218,0 2354,1 1151,3
  Skogbruk 1000 NOK  166,2 240,0  189,3 375,5 227,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  128,9 442,9  415,1 288,8 318,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  668,1 677,0  795,5 941,2 751,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  622,0 513,0  633,3 682,3 605,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2181,8 2659,3  3251,2 4641,8 3054,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  98,9 119,3  218,7 429,2 202,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  578,3 970,5  699,8 1211,0 821,1
  Egenkapital 1000 NOK  1504,6 1569,5  2332,7 3001,7 2031,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015