Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 19  28 16 89
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  167,6 276,3  446,7 916,2 411,4
  Planteprodukter 1000 NOK  97,8 158,6  290,4 597,6 259,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK   1,8  0,8 3,3 1,2
  Tilskudd 1000 NOK  60,3 105,9  136,7 281,7 132,8
  Andre inntekter 1000 NOK  9,5 10,1  18,9 33,6 17,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  40,1 56,9  103,9 207,7 93,3
  Såvarer 1000 NOK  10,2 18,6  29,7 51,7 25,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  19,0 27,0  52,5 100,9 45,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,6 6,9  16,4 45,8 16,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,1 0,7  1,0 0,2 0,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   0,1  0,1 0,3 0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK       
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,3 3,5  4,2 8,7 4,9
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK   2,1  5,6 32,0 7,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,0 15,0  17,4 34,0 18,1
  Traktor 1000 NOK  8,8 9,6  10,9 17,9 11,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  6,8 9,2  9,5 21,8 10,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 6,6  5,1 7,2 5,5
  Drivstoff 1000 NOK  8,7 11,1  18,4 43,4 18,4
  Maskinleie 1000 NOK  12,7 17,5  28,9 34,0 22,5
  Jordleie 1000 NOK  2,7 5,3  18,1 69,3 20,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  40,6 42,1  51,0 84,9 51,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  135,1 175,3  268,7 552,2 259,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  32,5 101,0  178,0 364,0 151,7
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,9 17,5  21,8 56,3 23,8
  Traktor 1000 NOK  12,8 11,0  21,6 28,4 17,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  16,4 17,2  20,4 39,3 21,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 1,4  2,2 2,9 1,9
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  27,3 32,7  52,0 99,4 48,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -9,0 53,9  111,9 237,0 86,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  18,2 60,8  22,7 21,4 28,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  11,0 50,7  152,8 56,8 72,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  15,8 12,8  42,1 63,5 31,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,8 5,1  6,6 11,8 7,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  476,8 500,0  407,5 311,3 429,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  37,9 22,9  38,0 27,6 33,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,1 3,0  1,5 0,9 1,8
+Renteinntekter 1000 NOK  11,1 5,9  12,3 11,0 10,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  39,4 58,0  41,7 48,5 45,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  527,3 657,2  753,7 692,8 656,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -33,5 -3,1  72,4 85,0 27,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  674,5 551,2  698,1 909,0 694,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  17,3 -12,9  -12,7 -85,3 -16,5
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  687,7 812,2  1303,0 2445,1 1213,6
  Skogbruk 1000 NOK  154,8 253,0  183,0 386,8 223,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  252,2 452,7  313,3 219,8 306,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  670,3 791,4  851,4 1170,9 835,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  571,8 447,4  649,3 713,9 591,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2336,8 2756,6  3299,9 4936,5 3170,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  92,3 112,7  196,3 354,6 175,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  782,3 1343,9  1051,9 1106,1 1037,0
  Egenkapital 1000 NOK  1462,2 1300,1  2051,8 3475,8 1958,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015