Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 24  28 18 94
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  178,6 265,7  486,8 969,9 441,9
  Planteprodukter 1000 NOK  104,0 152,1  311,2 666,2 283,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,2 1,5  0,1 3,4 1,1
  Tilskudd 1000 NOK  65,5 102,7  141,8 265,3 134,6
  Andre inntekter 1000 NOK  8,9 9,5  33,7 35,0 22,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  50,0 55,8  104,7 218,8 99,0
  Såvarer 1000 NOK  14,0 15,7  26,7 52,9 25,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  24,8 29,8  56,0 104,4 50,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,8 6,9  17,7 51,1 18,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK   0,1  0,1 2,5 0,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK     0,1 0,3 0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,2 0,1    0,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,1 2,9  4,0 7,6 4,4
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK   1,5  6,6 17,8 5,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  12,0 13,7  15,7 44,6 19,8
  Traktor 1000 NOK  7,0 7,9  16,3 18,0 12,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  7,7 9,9  10,7 13,3 10,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,7 6,3  6,3 7,5 6,0
  Drivstoff 1000 NOK  10,6 12,5  18,8 43,4 19,5
  Maskinleie 1000 NOK  16,2 20,8  36,1 42,3 27,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  1,1 4,2  22,0 84,1 24,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  36,9 42,4  50,0 83,4 51,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  146,1 174,9  287,3 573,2 275,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  32,6 90,8  199,5 396,7 166,7
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,6 13,5  18,6 54,1 22,9
  Traktor 1000 NOK  11,5 16,6  24,7 25,3 19,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  18,6 17,1  21,9 38,5 22,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,2 1,6  1,8 2,8 1,7
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  45,5 42,8  66,6 118,3 64,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -14,4 42,2  132,5 275,9 100,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  80,1 34,3  28,2 65,6 48,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  9,7 63,1  196,6 94,9 94,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  60,1 23,3  47,0 50,6 43,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,6 -15,9  6,2 5,7 -0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  543,6 552,1  446,2 331,9 469,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  16,1 41,5  52,5 25,9 41,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,0 1,4  0,8 0,8 1,4
+Renteinntekter 1000 NOK  33,9 23,4  14,4 22,8 22,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  69,2 88,7  64,8 68,2 71,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  667,5 676,6  859,6 806,0 750,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  139,9 36,8  159,2 135,3 110,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  746,7 582,1  628,2 1052,8 715,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  145,5 -10,0  -8,9 -20,3 23,2
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  897,8 855,7  1326,4 2387,2 1282,3
  Skogbruk 1000 NOK  225,9 240,0  198,2 365,4 242,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  400,4 397,0  275,8 302,1 335,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  842,6 861,1  888,8 1109,1 921,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  588,0 488,6  595,8 827,8 601,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2954,6 2842,3  3284,9 4991,7 3383,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  104,4 101,3  177,8 356,8 172,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1153,3 1404,9  1164,8 1022,0 1197,2
  Egenkapital 1000 NOK  1697,0 1336,1  1942,3 3612,8 2013,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015