Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 24  27 15 90
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  224,2 320,2  565,0 1150,9 503,9
  Planteprodukter 1000 NOK  149,4 194,1  369,5 854,0 342,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,2 1,7  0,2 0,2 0,6
  Tilskudd 1000 NOK  65,1 113,0  163,9 280,4 142,2
  Andre inntekter 1000 NOK  9,5 11,4  31,5 16,3 18,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  45,3 62,3  115,5 250,8 104,6
  Såvarer 1000 NOK  13,0 19,3  30,5 63,2 28,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,9 31,2  61,5 123,3 52,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,8 6,6  17,2 57,2 18,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK   0,2  0,5 1,0 0,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   0,2  0,1  0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK       
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  2,4 4,8  5,7 6,2 4,6
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK   2,6  4,7 19,2 5,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  12,9 20,1  20,0 39,3 21,3
  Traktor 1000 NOK  6,2 8,0  13,6 21,4 11,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  9,3 10,0  17,4 23,7 14,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,8 4,3  7,8 15,2 7,4
  Drivstoff 1000 NOK  10,5 18,4  28,6 63,8 26,8
  Maskinleie 1000 NOK  27,9 17,8  30,6 54,5 30,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   6,7  16,8 80,0 20,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  36,2 44,8  61,9 94,7 55,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  153,1 195,0  317,1 662,5 297,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  71,0 125,2  247,9 488,4 206,7
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,9 12,7  21,7 53,7 23,3
  Traktor 1000 NOK  10,6 19,6  24,4 27,0 19,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  18,1 22,0  20,5 45,5 24,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,3 1,5  2,5 2,7 1,9
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  53,9 56,2  80,6 160,6 79,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  23,1 69,4  178,8 359,6 137,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  26,4 30,9  46,4 54,1 39,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  238,6 79,1  60,2 156,2 123,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  91,7 18,8  24,7 98,1 51,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,0 -4,4  1,8 6,1 1,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  579,1 586,6  389,3 340,0 482,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  34,8 15,9  59,6 27,7 38,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,3   5,2  2,6
+Renteinntekter 1000 NOK  27,7 22,4  35,7 48,6 31,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  69,2 99,3  79,9 86,1 83,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  960,4 719,4  721,8 1004,3 824,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  310,8 101,0  5,4 440,7 181,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  901,2 761,1  655,6 1405,6 867,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -26,2 -19,0  -16,7 -75,5 -30,2
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  906,6 943,2  1404,8 2758,7 1363,8
  Skogbruk 1000 NOK  205,1 241,4  213,5 322,7 233,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  430,8 340,3  455,5 359,8 396,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  869,8 873,9  908,8 1026,1 906,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  758,8 611,9  596,3 1155,6 731,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3171,1 3010,7  3578,8 5622,8 3631,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  138,6 95,1  198,0 454,1 195,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  890,4 1367,6  1093,5 1044,6 1108,5
  Egenkapital 1000 NOK  2142,1 1548,0  2287,3 4124,0 2327,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015