Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 20  29 19 95
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  203,3 319,9  525,6 1023,7 488,6
  Planteprodukter 1000 NOK  124,8 193,9  341,6 723,3 323,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,2   1,2  0,4
  Tilskudd 1000 NOK  68,9 107,7  155,0 276,4 143,3
  Andre inntekter 1000 NOK  9,3 18,4  27,7 24,1 21,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  52,8 66,3  110,2 227,0 107,3
  Såvarer 1000 NOK  15,3 19,5  30,5 58,7 29,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  25,9 33,1  56,6 114,5 54,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,1 9,4  17,7 49,3 19,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,4   0,6  0,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK     0,1  
  Innkjøp av dyr 1000 NOK     0,1  
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  3,1 4,3  4,7 4,4 4,2
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,2 0,7  5,8 12,8 4,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,4 16,6  21,2 42,1 22,3
  Traktor 1000 NOK  7,2 11,5  13,9 21,0 12,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  9,1 9,0  18,0 27,4 15,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,6 4,4  10,4 19,9 8,8
  Drivstoff 1000 NOK  11,5 16,9  25,8 53,9 25,3
  Maskinleie 1000 NOK  25,3 19,9  38,5 40,6 30,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,2 6,9  19,3 73,1 22,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  44,1 47,7  61,7 94,8 60,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  167,5 199,8  324,9 612,5 309,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  35,8 120,1  200,7 411,2 179,0
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,9 15,4  26,3 60,5 27,2
  Traktor 1000 NOK  12,8 20,4  22,1 33,4 21,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,9 23,1  28,7 49,0 29,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,8  1,9 2,2 1,4
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  30,3 29,5  49,7 91,8 47,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -13,7 60,3  121,6 266,1 100,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  77,9 14,0  46,2 51,7 47,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  29,2 18,5  60,5 73,7 44,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  43,4 70,3  25,3 107,2 54,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,5 9,2  3,7 27,5 10,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  589,4 576,0  518,4 435,2 533,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  23,2 19,2  78,9 9,2 35,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,6   0,9 1,8 0,8
+Renteinntekter 1000 NOK  17,8 8,5  11,7 18,3 13,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  64,4 55,2  67,7 63,1 62,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  708,8 720,8  799,4 927,6 779,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  48,3 33,9  559,1 248,3 240,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1075,6 1096,9  1200,2 1321,7 1147,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  0,8 5,2  -113,6 4,6 -32,8
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1038,8 981,1  1648,9 3091,7 1604,4
  Skogbruk 1000 NOK  452,2 115,5  263,5 418,2 303,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  452,1 669,9  1056,6 427,9 669,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  909,2 1118,9  1055,0 1287,9 1068,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  916,8 509,5  661,3 980,6 746,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3769,0 3394,8  4685,3 6206,3 4392,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  133,7 89,7  238,6 352,1 197,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1423,5 1059,8  1550,9 1339,9 1348,2
  Egenkapital 1000 NOK  2211,7 2245,4  2895,7 4514,3 2846,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015