Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 20  31 19 97
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  210,3 322,6  530,3 1056,6 497,4
  Planteprodukter 1000 NOK  113,0 204,0  336,3 740,5 322,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,7 0,9    0,3
  Tilskudd 1000 NOK  70,7 104,7  158,1 289,6 146,2
  Andre inntekter 1000 NOK  25,8 13,1  35,9 26,5 28,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  58,1 85,3  135,7 272,2 128,8
  Såvarer 1000 NOK  17,4 18,9  34,9 73,7 33,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  30,8 47,1  73,1 136,8 67,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,2 12,9  21,5 52,3 21,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,6 1,0  0,5 0,9 0,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,1    0,3 0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   2,1    0,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  2,0 3,2  5,8 8,1 4,7
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  2,2 0,1  11,7 18,3 7,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,4 21,1  26,6 40,6 25,5
  Traktor 1000 NOK  10,0 13,4  12,6 21,9 13,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  3,2 9,1  13,7 20,8 11,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,0 6,1  10,5 20,6 10,7
  Drivstoff 1000 NOK  15,5 20,2  30,9 81,3 33,7
  Maskinleie 1000 NOK  12,7 16,6  47,9 36,9 29,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,7 7,9  23,8 87,2 26,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  43,6 50,2  60,0 98,5 60,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  170,3 230,1  373,4 698,3 347,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  40,0 92,5  156,9 358,3 149,5
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,4 17,7  29,6 65,2 29,3
  Traktor 1000 NOK  16,4 21,4  25,1 34,7 23,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  21,9 24,4  31,1 50,7 30,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,4 0,5  1,6 2,8 1,4
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  29,9 30,6  52,7 96,1 49,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -13,2 28,5  69,5 204,9 65,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  72,5 25,1  17,6 29,9 32,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  8,4 16,8  60,5 78,7 41,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  56,7 33,8  53,4 85,3 53,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  17,5 5,9  136,4 8,9 50,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  707,2 609,5  604,9 489,3 614,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  42,9 59,9  43,3 10,8 38,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,3  2,9 1,9 1,6
+Renteinntekter 1000 NOK  17,6 14,1  14,9 20,1 16,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  69,2 69,0  92,8 74,0 76,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  840,3 726,0  910,6 855,8 837,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -34,0 46,4  157,2 79,0 75,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  978,6 843,5  1067,4 1498,9 1064,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -28,7 -87,0  -62,1 -120,3 -65,8
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  976,9 1030,6  1773,4 3249,7 1665,5
  Skogbruk 1000 NOK  427,5 226,5  228,2 415,9 304,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  415,7 329,6  1446,3 524,6 734,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  975,8 1114,5  1176,0 1371,7 1135,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  832,5 679,4  611,4 1184,1 786,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3628,5 3380,5  5235,3 6746,0 4626,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  99,0 143,7  319,1 515,4 258,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1458,3 1312,7  1930,6 1481,4 1558,2
  Egenkapital 1000 NOK  2071,2 1924,1  2985,7 4749,2 2809,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015