Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    20 23  28 22 96
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  255,9 405,5  619,4 1494,5 679,0
  Planteprodukter 1000 NOK  174,0 268,6  421,1 1072,3 472,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,4 0,4   0,1 0,4
  Tilskudd 1000 NOK  68,7 120,4  161,1 374,0 177,1
  Andre inntekter 1000 NOK  11,7 16,2  37,2 48,2 29,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  65,9 97,0  148,4 320,7 154,9
  Såvarer 1000 NOK  18,1 25,9  40,6 66,7 37,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  33,6 49,1  78,6 182,8 84,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  9,0 14,5  22,1 62,7 26,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,7 3,0  0,3 0,2 1,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,4   0,1  0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK     0,3  0,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,1 4,5  6,3 8,2 5,8
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  1,0 2,2  3,6 38,0 10,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,0 16,8  25,9 42,9 24,5
  Traktor 1000 NOK  7,4 12,6  15,7 36,2 17,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  8,0 19,6  11,3 37,7 18,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 7,8  12,7 20,5 11,1
  Drivstoff 1000 NOK  13,0 18,8  31,4 69,5 32,5
  Maskinleie 1000 NOK  20,1 19,7  61,9 85,4 47,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  2,7 5,6  19,7 118,7 34,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  44,6 55,3  69,3 110,5 69,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  180,5 255,5  400,0 880,3 420,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  75,4 150,0  219,5 614,2 258,4
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,9 26,0  26,8 79,3 35,6
  Traktor 1000 NOK  14,2 21,8  31,1 36,8 26,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  18,9 28,1  29,5 48,8 31,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,2 0,5  1,3 4,1 1,5
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  28,3 40,0  53,8 100,8 54,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  26,2 73,6  130,9 445,1 163,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  53,2 56,6  72,1 81,9 64,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  50,2 23,0  130,4 72,9 71,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  56,4 55,9  43,8 89,4 58,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  31,6 11,6  97,1 14,9 41,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  743,7 633,7  565,5 602,1 638,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  102,7 73,7  94,4 22,5 74,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   5,4  4,4  2,6
+Renteinntekter 1000 NOK  16,9 27,1  15,1 25,1 22,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  84,9 73,3  93,5 91,8 84,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  996,0 887,3  1060,2 1262,0 1053,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  183,0 127,4  117,3 414,4 210,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1079,9 1526,0  1332,4 1620,0 1443,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -80,7 -22,5  -63,5 115,5 -12,0
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  927,8 1317,8  1831,9 3486,6 1864,0
  Skogbruk 1000 NOK  451,9 337,3  290,0 486,1 372,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  497,8 568,5  1412,3 656,3 832,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1183,6 1154,0  1453,2 1575,1 1342,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  891,5 1131,6  719,1 1313,9 1033,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3952,6 4509,1  5706,4 7518,0 5443,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  174,2 123,9  329,4 609,7 301,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1539,3 1416,7  1947,8 2017,2 1707,2
  Egenkapital 1000 NOK  2239,1 2968,5  3429,2 4891,1 3434,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015