Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 22  29 23 97
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  302,8 398,4  635,2 1524,3 711,3
  Planteprodukter 1000 NOK  209,3 274,3  433,4 1077,4 495,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,9 0,1  0,2 0,2 0,3
  Tilskudd 1000 NOK  68,0 105,1  151,0 358,7 169,6
  Andre inntekter 1000 NOK  24,6 18,9  50,6 88,0 45,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  74,9 106,7  176,1 349,4 177,0
  Såvarer 1000 NOK  23,0 27,4  49,7 86,1 46,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,0 55,2  95,6 186,6 94,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,1 19,2  23,7 63,4 28,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,8 0,8  1,2 0,5 0,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,6 0,1    0,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK      0,7 0,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,4 3,9  5,7 12,2 6,5
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,7 0,8  2,6 45,2 11,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,6 22,8  29,0 67,0 33,0
  Traktor 1000 NOK  10,5 13,6  16,1 37,7 19,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  11,8 9,9  15,1 24,7 15,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,5 6,8  10,6 22,8 11,6
  Drivstoff 1000 NOK  11,0 19,6  28,8 62,1 30,3
  Maskinleie 1000 NOK  25,1 34,5  56,5 109,5 56,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  2,6 8,0  18,5 126,6 37,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  48,2 61,6  77,8 125,7 78,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  204,9 284,2  431,1 970,8 471,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  97,9 114,2  204,1 553,5 240,3
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,6 26,9  32,0 91,3 41,5
  Traktor 1000 NOK  14,3 23,7  31,6 37,3 27,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  27,5 24,7  40,3 68,8 40,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,1  1,0 6,9 2,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  24,5 29,0  43,2 84,7 45,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  36,5 37,9  99,3 349,3 129,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,1 58,5  2,7 124,3 43,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  14,1 194,2  120,7 94,9 105,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  67,5 17,1  24,1 86,4 46,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  27,5 30,7  90,7 18,4 44,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  692,0 740,6  692,1 681,7 710,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  140,4 81,5  97,7 12,4 82,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   3,1   0,9 0,9
+Renteinntekter 1000 NOK  5,6 13,8  4,7 14,5 9,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  67,1 57,5  75,8 95,4 73,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  917,8 1119,8  1056,2 1287,4 1099,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -54,5 481,8  322,4 568,1 330,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  988,1 2364,0  1641,2 2166,2 1788,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -49,2 -20,3  -34,5 -206,1 -74,9
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1215,1 1410,8  2170,9 4288,9 2263,5
  Skogbruk 1000 NOK  239,3 411,6  428,1 537,9 403,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  615,5 1067,3  1715,3 900,8 1128,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1141,7 1335,1  1712,3 1798,5 1517,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  873,8 1484,2  790,8 1771,0 1194,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4085,4 5708,9  6817,5 9297,1 6508,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  233,9 126,2  234,1 588,8 291,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1539,9 1492,9  2066,5 2814,4 1981,1
  Egenkapital 1000 NOK  2311,6 4089,8  4516,8 5893,9 4235,7