Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    18 30  29 20 99
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  268,5 402,3  638,4 1625,2 688,0
  Planteprodukter 1000 NOK  175,9 286,0  436,8 1221,6 494,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,3 1,5   0,2 0,5
  Tilskudd 1000 NOK  66,3 94,4  158,9 319,3 152,2
  Andre inntekter 1000 NOK  26,0 20,3  42,8 84,1 40,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  63,7 107,4  152,6 340,3 158,5
  Såvarer 1000 NOK  20,6 28,0  49,3 81,6 43,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  30,9 50,7  70,9 168,1 76,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,0 17,1  24,1 74,6 28,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,8 1,6  0,3 1,9 1,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,6 0,2   0,1 0,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   5,0   0,7 1,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  2,9 4,7  7,9 13,3 7,0
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,4 2,0  2,3 66,8 14,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,7 26,6  38,4 68,2 36,3
  Traktor 1000 NOK  8,3 13,6  19,4 32,2 17,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  11,9 8,5  21,2 36,7 18,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 6,0  11,0 18,1 8,9
  Drivstoff 1000 NOK  9,1 19,3  26,1 73,3 30,1
  Maskinleie 1000 NOK  17,4 41,6  68,1 151,3 66,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  2,8 12,6  17,3 129,4 35,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  50,4 64,0  83,4 129,1 79,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  181,7 301,5  439,7 1045,4 466,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  86,9 100,7  198,7 579,8 221,5
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,7 28,4  32,5 94,3 40,4
  Traktor 1000 NOK  14,7 24,9  27,6 37,2 26,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  25,0 40,4  44,6 64,2 43,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,4  1,5 7,7 2,6
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  22,2 29,7  47,0 84,5 44,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  28,6 5,8  92,5 376,4 109,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  48,7 60,4  7,1 25,8 34,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  15,3 156,5  116,9 98,6 104,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  58,1 37,8  23,2 32,5 35,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,1 29,5  57,4 23,1 31,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  662,4 690,2  724,3 771,0 720,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  162,2 108,0  80,3 28,5 91,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   3,5  0,8 12,0 3,7
+Renteinntekter 1000 NOK  6,0 10,6  6,4 10,3 8,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  69,6 67,5  94,0 86,2 78,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  916,9 1034,8  1014,9 1292,1 1060,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  308,9 224,8  98,0 83,7 174,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  816,2 1977,3  1766,4 1960,0 1694,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -32,7 -258,9  -67,0 86,1 -87,9
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1111,7 1514,5  2346,0 4288,6 2221,6
  Skogbruk 1000 NOK  234,3 407,9  407,4 692,9 425,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  377,6 1399,9  1756,7 1116,7 1258,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1343,9 1681,4  2314,0 1876,5 1832,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  786,7 1397,7  803,8 1316,3 1074,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3854,1 6401,4  7627,9 9291,0 6813,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  184,3 391,2  252,9 547,3 337,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1366,0 2125,3  2701,6 2499,2 2200,5
  Egenkapital 1000 NOK  2303,8 3884,9  4673,4 6244,5 4275,5