Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 29  31 23 101
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  292,0 359,4  532,5 1266,6 603,8
  Planteprodukter 1000 NOK  131,6 182,9  282,2 621,3 301,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,4 0,8  1,0 1,4 1,1
  Tilskudd 1000 NOK  105,3 142,2  223,9 515,9 244,4
  Andre inntekter 1000 NOK  53,8 33,5  25,4 128,0 56,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  68,7 121,9  158,2 368,1 178,7
  Såvarer 1000 NOK  22,0 35,4  54,8 130,0 60,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  34,1 62,4  75,6 162,2 83,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,0 16,2  17,9 63,1 25,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  1,3 2,0  0,4 2,8 1,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,8 0,2   0,3 0,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,1  0,5  0,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  3,7 5,5  8,9 9,7 7,1
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,5 2,5  3,7 51,7 13,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,7 21,9  23,0 60,1 29,4
  Traktor 1000 NOK  12,2 12,1  14,2 35,2 17,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  10,9 11,0  13,4 36,9 17,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,4 4,5  10,1 26,6 11,6
  Drivstoff 1000 NOK  12,8 20,6  27,5 53,7 28,8
  Maskinleie 1000 NOK  25,3 31,9  65,9 178,7 74,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,2 13,1  22,4 129,1 40,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  56,5 68,2  81,5 128,8 83,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  209,1 307,9  420,0 1068,9 495,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  82,9 51,5  112,5 197,7 108,6
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,3 28,9  36,5 91,3 43,6
  Traktor 1000 NOK  18,8 21,9  29,2 43,3 28,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  44,6 36,2  49,2 72,3 49,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,5  1,9 8,7 3,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  37,1 32,4  43,0 91,1 49,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -1,8 -37,0  -4,3 -17,9 -15,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  4,3 44,0  129,8 47,2 63,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  29,8 163,7  102,1 166,4 121,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  16,6 73,4  29,4 82,8 51,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  38,6 17,2  25,6 18,4 23,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  735,8 782,0  717,6 769,7 757,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  130,9 109,4  65,4 9,8 78,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     5,5  1,7
+Renteinntekter 1000 NOK  4,5 11,7  6,3 8,1 8,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  75,8 79,1  93,3 121,2 91,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  882,9 1085,3  984,0 963,3 998,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -54,6 398,6  -2,7 103,7 106,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1026,8 2291,3  1152,9 2401,7 1749,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -12,9 -32,2  -233,2 -158,0 -118,7
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1800,6 1661,3  2263,1 4578,1 2504,6
  Skogbruk 1000 NOK  305,4 401,6  540,4 815,1 517,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  527,4 1413,6  945,6 2199,4 1280,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1782,4 2051,6  2071,2 2271,7 2041,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  833,0 1526,7  969,0 1332,3 1199,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5248,8 7054,8  6789,2 11196,5 7542,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  141,5 264,0  397,9 584,8 353,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2333,0 2186,8  2820,7 3764,6 2723,4
  Egenkapital 1000 NOK  2774,3 4603,9  3570,5 6847,1 4465,9