Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 27  38 25 107
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  316,5 469,8  730,7 1752,5 833,9
  Planteprodukter 1000 NOK  219,4 321,5  486,0 1181,9 560,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,9 4,0  0,8 16,7 5,4
  Tilskudd 1000 NOK  76,5 118,8  206,6 444,6 218,3
  Andre inntekter 1000 NOK  18,7 25,5  37,3 109,2 49,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  88,1 125,5  179,6 441,0 211,3
  Såvarer 1000 NOK  28,5 36,8  52,9 134,6 63,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,5 61,5  85,3 223,5 103,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  13,4 20,4  27,7 83,5 36,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  1,7 0,6  0,9 0,6 0,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,7 0,4    0,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,2  0,6  0,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,4 5,7  12,1 -1,2 6,2
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  1,9   6,4 48,2 13,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,4 28,1  43,2 68,8 41,1
  Traktor 1000 NOK  15,8 18,5  18,3 34,9 22,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  19,1 15,0  23,0 44,3 25,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,9 9,6  9,3 19,7 11,5
  Drivstoff 1000 NOK  18,9 19,4  31,3 66,3 34,1
  Maskinleie 1000 NOK  19,8 23,5  87,4 137,7 72,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,2 12,4  22,7 161,8 49,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  61,8 80,1  108,5 155,3 104,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  248,9 332,2  529,7 1177,9 584,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  67,5 137,6  201,0 574,6 249,3
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,6 33,6  52,0 122,8 58,3
  Traktor 1000 NOK  18,0 23,1  26,9 47,4 29,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,9 54,6  60,4 109,6 66,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 2,0  2,1 12,5 4,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  35,6 41,6  61,9 112,3 63,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -7,6 24,3  59,5 282,3 91,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  28,8 55,4  62,9 166,1 78,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  24,4 39,5  329,2 144,7 164,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  16,0 57,9  31,5 110,5 53,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  47,5 78,4  114,5 104,3 91,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  1094,4 868,4  868,3 883,0 900,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  78,5 136,0  87,4 29,4 84,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,1 2,4  7,5  3,4
+Renteinntekter 1000 NOK  5,2 6,5  3,8 6,9 5,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  58,2 78,0  104,9 104,6 89,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  1230,0 1190,8  1459,7 1622,5 1384,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  216,2 37,6  1515,2 -22,7 574,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1755,0 2467,1  3706,6 3746,4 3110,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -65,0 -162,3  -77,0 -61,4 -93,0
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1750,7 2240,5  3140,0 5728,6 3260,5
  Skogbruk 1000 NOK  265,3 377,8  618,2 896,7 567,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  861,6 2018,2  3023,4 3018,1 2441,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2740,9 1896,4  3032,3 2520,8 2520,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  1174,9 1506,0  1404,9 1952,3 1514,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6793,4 8038,9  11218,9 14116,5 10305,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  147,4 356,9  288,4 767,3 391,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2404,2 2999,6  3514,9 3841,3 3223,3
  Egenkapital 1000 NOK  4241,9 4682,4  7415,6 9508,0 6690,5