Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, mjølk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder   
  

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 10  26 17 12 33
Produksjonsinntekter i alt NOK  1175942 1611020  1296284 1131001 1542257 1233207
  Planteprodukter NOK  206080 363912  253045 186973 325880 225966
  Husdyrprodukter NOK  611409 803211  664505 585756 775344 633685
  Tilskudd NOK  348157 422121  363814 343825 422365 358154
  Andre inntekter NOK  10295 21776  14919 14447 18668 15402
Variable kostnader i alt NOK  318280 476705  367292 310381 450408 348690
  Såvarer NOK  25071 35234  27815 22468 32376 25097
  Handelsgjødsel og kalk NOK  43413 78472  55912 44196 79922 56151
  Plantevernmidler NOK  7314 25783  14411 6744 23843 13082
  Konserveringsmidler NOK  6157 11111  7727 6289 10637 7546
  Fôrmidler NOK  167853 222996  183650 166901 207989 175322
  Diverse til husdyrholdet NOK  28800 34482  29375 26931 34856 28421
  Innkjøp av dyr NOK  10874 31809  18444 9085 27757 15383
  Andre forbruksartikler NOK  28799 36817  29959 27767 33028 27687
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid NOK  132450 209343  152890 120883 208639 144173
  Maskiner og redskaper NOK  36072 69127  46706 34574 67013 44026
  Traktor NOK  19737 24465  19871 17730 23160 18289
  Driftsbygninger NOK  33936 28318  30046 32748 28883 29406
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  13389 11773  11975 11704 14356 12234
  Drivstoff NOK  23483 45995  30701 24199 42524 29051
  Maskinleie NOK  40204 14434  28906 35458 20384 29297
  Jordleie NOK  22919 59540  35213 22320 55428 32560
  Andre faste kostnader NOK  93409 104522  92823 86690 105809 89835
Registrerte kostnader i alt NOK  733879 1044221  816425 696687 1016603 777561
Resultat før avskrivning NOK  442063 566799  479859 434313 525653 455646
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper NOK  34271 69815  46108 35124 65034 43719
  Traktor NOK  29962 42370  32546 29751 38746 30900
  Driftsbygninger NOK  45152 55690  47900 45591 56102 47833
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  4188 6005  4453 3841 6609 4452
Kalkulert rente 7,0 % NOK  138281 197724  154179 138376 188829 148693
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  328489 392920  348852 320006 359163 328741
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  18548 5239  10917 14254 11248 11091
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  14612 21980  18006 20963 25039 21720
+Driftsoverskudd annen næring NOK   9938  3822 -459 8281 2775
+Aksjeutbytte NOK  -7482 9154  146 -5064 7660 466
+Lønnsinntekter NOK  116076 128663  120465 115441 150692 131542
+Pensjoner/sykepenger NOK  44837 24228  31737 38601 20190 27227
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  12001 1311  6505 9177 1093 5125
+Renteinntekter NOK  7391 16636  12124 25519 14504 20152
-Gjeldsrenter og kår NOK  88380 139750  103936 78411 134490 94788
=Nettoinntekt NOK  446091 470317  448640 460027 463380 454051
Endring i egenkapital (sparing) NOK  30552 90853  47237 98747 75382 74217
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  166872 443159  279685 469799 400443 410776
  Endring i arbeidskapital NOK  -32131 -43976  -38196 -27732 -52129 -39422
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk NOK  2025649 2949583  2283957 1997670 2794598 2175714
  Skogbruk NOK  132720 181253  149970 120728 169938 135107
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  127001 388953  242709 277482 349664 293488
  Hovedbygning og privat NOK  435829 897833  650496 514080 779809 626775
  Krav og kontanter NOK  227123 415101  319477 482101 407855 436906
  Eiendeler i alt NOK  2948322 4832723  3646609 3392060 4501864 3667990
  Kortsiktig gjeld NOK  424707 760493  548267 382744 721768 497629
  Langsiktig gjeld NOK  1075403 1434637  1171694 984737 1396359 1082404
  Egenkapital NOK  1448212 2637594  1926648 2024579 2383736 2087957

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015