Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, melk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 16  8 7 17 27
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1626,0 1572,1  1231,8 1206,9 1633,1 1417,1
  Planteprodukter 1000 NOK  381,7 336,8  192,3 182,4 346,0 272,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  777,9 803,8  656,2 701,8 807,7 734,2
  Tilskudd 1000 NOK  425,8 396,7  368,6 313,3 446,3 384,8
  Andre inntekter 1000 NOK  40,6 34,8  14,7 9,3 33,2 25,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  463,9 455,1  347,4 359,4 454,0 400,8
  Såvarer 1000 NOK  42,1 38,6  26,8 21,7 39,6 32,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  88,1 81,5  70,6 60,3 88,6 75,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  37,1 30,7  13,3 10,3 31,2 22,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,1 10,2  5,3 7,0 9,2 8,7
  Fôrmidler 1000 NOK  207,0 215,4  164,4 199,7 206,9 191,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  34,7 36,5  34,7 32,3 36,3 33,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  13,0 12,7  5,0 5,7 9,9 9,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  31,8 29,5  27,4 22,4 32,4 27,7
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  124,6 138,6  143,5 122,3 151,7 132,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  68,0 68,8  59,1 53,5 70,2 61,5
  Traktor 1000 NOK  22,3 22,6  23,6 20,6 26,0 22,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  31,7 38,0  48,5 46,5 39,5 40,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  13,3 13,5  15,8 11,9 15,1 12,9
  Drivstoff 1000 NOK  51,3 47,1  30,6 30,9 48,0 39,5
  Maskinleie 1000 NOK  98,3 89,8  57,1 46,9 98,2 76,5
  Jordleie 1000 NOK  74,4 66,0  32,5 32,6 70,6 53,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  111,6 110,6  107,6 97,9 120,4 108,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1059,6 1050,0  865,7 822,6 1093,6 948,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  566,3 522,1  366,1 384,3 539,5 468,4
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  47,0 47,6  33,2 43,1 45,6 40,8
  Traktor 1000 NOK  32,6 33,7  19,9 31,4 28,4 27,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  66,7 64,8  59,0 57,7 69,8 63,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,8 2,6  3,9 1,7 3,7 2,9
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  80,7 80,6  70,5 67,0 84,2 74,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  417,2 373,3  250,0 250,3 392,0 334,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  31,4 22,9  49,8 -2,3 39,3 28,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  64,6 60,5  31,0 38,8 55,3 49,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,4 22,4  0,8 52,8 -0,3 13,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  75,2 58,9  27,0 44,5 59,4 50,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  140,3 164,0  186,3 207,8 176,6 187,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  35,8 27,6  9,1 10,4 34,9 25,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  7,1 5,3    5,0 3,2
+Renteinntekter 1000 NOK  9,0 7,7  6,8 9,8 6,6 7,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  55,5 53,0  65,2 43,5 62,9 53,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  724,7 689,6  495,6 568,7 706,0 645,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -46,5 -3,0  -6,2 13,0 10,0 14,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  569,2 483,0  724,2 884,6 526,3 608,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -66,2 -43,2  168,0 -36,6 3,3 30,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  2668,9 2740,7  2318,3 2374,0 2775,6 2492,9
  Skogbruk 1000 NOK  268,9 238,0  498,8 109,7 382,7 292,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  349,3 356,9  696,4 923,6 292,4 450,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  918,6 1028,4  565,9 1124,5 765,3 833,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  464,9 407,4  623,6 691,5 451,3 500,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4670,7 4771,5  4702,9 5223,4 4667,2 4569,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  528,1 493,0  359,0 342,2 504,1 413,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1344,5 1486,2  1453,7 1486,7 1436,2 1358,3
  Egenkapital 1000 NOK  2798,1 2792,2  2890,2 3394,5 2727,0 2797,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015