Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, melk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 13  6 7 14 22
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1804,7 1775,3  1287,7 1346,0 1805,7 1598,8
  Planteprodukter 1000 NOK  414,3 359,4  205,2 140,0 370,2 283,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  900,6 938,4  695,3 813,6 937,2 864,5
  Tilskudd 1000 NOK  462,8 444,1  377,1 361,9 477,5 427,3
  Andre inntekter 1000 NOK  27,0 33,5  10,0 30,5 20,8 23,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  488,9 495,0  307,7 370,8 479,6 428,5
  Såvarer 1000 NOK  39,4 34,3  19,8 15,7 35,3 28,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  94,3 85,5  65,1 49,4 96,6 78,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  31,0 25,3  11,5 4,7 26,9 18,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,1 5,5  5,2 6,8 4,9 5,3
  Fôrmidler 1000 NOK  233,1 252,4  142,8 222,7 228,5 217,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  41,6 40,9  36,2 30,4 44,8 38,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  16,2 17,7  3,2 12,6 11,5 11,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  29,2 33,3  23,9 28,4 30,9 29,6
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  152,3 162,0  178,5 148,7 182,1 164,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  72,0 73,9  38,9 55,5 65,5 60,2
  Traktor 1000 NOK  21,9 23,5  9,5 17,3 20,8 19,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  44,9 42,6  31,8 24,8 48,0 41,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,8 8,8  17,9 7,8 12,4 10,6
  Drivstoff 1000 NOK  51,4 51,3  30,8 35,9 50,9 44,3
  Maskinleie 1000 NOK  107,9 103,0  79,7 57,7 120,2 96,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  82,6 65,5  28,6 13,7 73,8 52,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  117,7 128,4  101,1 121,2 126,1 120,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1149,7 1153,9  824,4 853,3 1179,4 1037,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  655,0 621,4  463,3 492,6 626,3 561,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  56,0 50,7  28,7 29,2 50,6 41,8
  Traktor 1000 NOK  22,9 27,1  19,0 28,9 21,8 24,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  75,8 72,9  55,4 59,9 73,6 67,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 3,2  3,7 1,5 4,0 3,0
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  151,7 154,1  91,5 116,7 147,9 133,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  496,8 467,5  356,5 373,0 476,3 425,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  54,5 57,0  108,5 36,4 71,4 63,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  69,9 81,7  9,3 64,9 56,9 56,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  11,5 40,4  48,7 100,3 8,2 37,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  12,9 33,5  20,1 56,0 12,1 25,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  146,0 168,4  136,6 205,3 176,3 185,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  21,7 20,9  41,9 18,2 30,0 24,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     6,1 5,2  1,7
+Renteinntekter 1000 NOK  23,9 19,5  12,3 16,5 18,2 16,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  81,3 111,1  74,4 115,9 90,4 98,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  755,8 777,8  665,7 760,0 758,9 739,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  198,2 262,9  183,6 401,9 179,3 242,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1023,2 815,2  674,8 954,7 784,3 813,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  16,6 -49,4  79,6 -109,7 18,9 -13,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  3091,6 3151,1  1829,1 2401,3 2997,3 2712,1
  Skogbruk 1000 NOK  227,7 270,2  283,8 228,7 236,7 243,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  509,1 422,2  1064,9 1074,6 481,3 648,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  856,9 1170,7  543,1 1414,8 864,7 1011,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  678,9 675,9  647,0 832,5 581,1 645,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5364,2 5690,2  4368,0 5951,9 5161,3 5260,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  446,2 553,4  375,7 526,6 476,9 473,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1218,4 1646,6  1203,2 1737,8 1401,2 1519,2
  Egenkapital 1000 NOK  3699,6 3490,2  2789,0 3687,5 3283,2 3268,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015