Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, melk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder   
  

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  >500  Alle

 

Antall bruk    9 11  13 18
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1949,9 1951,6  1912,6 1757,7
  Planteprodukter 1000 NOK  470,9 435,7  407,1 345,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  959,2 1011,8  987,6 933,9
  Tilskudd 1000 NOK  480,8 471,5  490,1 454,1
  Andre inntekter 1000 NOK  38,9 32,5  27,8 23,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  554,2 564,4  528,9 490,5
  Såvarer 1000 NOK  49,8 46,3  44,0 38,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  105,0 100,8  105,7 93,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  37,4 32,8  29,7 24,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,9 7,5  9,9 8,6
  Fôrmidler 1000 NOK  264,6 281,8  249,7 239,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  48,5 49,7  51,1 46,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,0 8,6  3,1 7,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  37,0 36,9  35,7 32,0
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  126,7 176,9  162,0 170,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  56,2 61,6  59,5 56,2
  Traktor 1000 NOK  28,6 29,1  27,1 25,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  48,1 55,4  43,4 43,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  21,5 24,9  15,8 16,2
  Drivstoff 1000 NOK  68,0 64,8  66,4 58,7
  Maskinleie 1000 NOK  96,4 102,0  117,3 103,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  81,0 68,7  72,8 57,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  134,7 146,0  132,4 130,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1215,3 1293,7  1225,6 1152,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  734,5 658,0  687,0 604,9
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  55,7 52,5  49,5 42,0
  Traktor 1000 NOK  22,0 23,5  19,5 20,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  82,5 79,7  76,1 69,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,8 3,6  3,7 3,2
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  190,3 189,5  177,3 163,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  570,6 498,6  538,2 469,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  20,7 15,3  11,4 9,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  82,9 86,8  61,8 63,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,1 26,1  24,1 33,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  38,1 31,8  27,0 19,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  109,1 129,3  129,5 171,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  23,0 45,5  57,8 58,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      
+Renteinntekter 1000 NOK  29,7 31,9  31,9 37,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  74,3 106,6  102,5 113,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  799,7 758,9  779,1 748,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  131,7 59,1  167,7 65,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1280,7 1078,6  1090,9 1094,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  7,4 -3,1  84,1 50,7
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  3181,5 3168,1  2973,7 2733,5
  Skogbruk 1000 NOK  244,0 230,8  207,3 199,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  532,2 462,3  824,6 694,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  856,8 1147,4  853,5 970,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  862,0 781,5  777,4 820,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5676,6 5790,1  5636,5 5418,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  463,5 515,6  423,1 406,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  973,4 1428,0  1381,2 1493,5
  Egenkapital 1000 NOK  4239,6 3846,5  3832,2 3517,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015