Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 12  6 6 27 15 9 9  26 12 10 6 22
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1046,5 500,8  750,7 1005,2 749,6 733,2 489,7 709,3  580,9 1022,8 843,3 1133,2 927,6
  Planteprodukter 1000 NOK  181,7 7,6  24,1 8,2 11,2 5,3 4,4 10,6  6,3 17,8 9,9 20,5 12,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  327,9 163,3  256,3 388,4 269,1 284,2 159,6 247,6  196,1 427,5 271,7 379,3 318,0
  Tilskudd 1000 NOK  501,7 302,4  429,1 598,2 442,7 433,9 320,2 438,7  371,2 566,0 528,2 720,7 578,0
  Andre inntekter 1000 NOK  35,3 27,5  41,2 10,3 26,6 9,7 5,6 12,4  7,3 11,6 33,5 12,7 18,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  242,7 114,7  173,3 286,3 203,1 266,2 120,4 135,5  136,4 198,8 170,1 272,9 206,2
  Såvarer 1000 NOK  19,5 2,2  3,7 3,7 3,1 2,1 1,0 1,4  1,4 3,3 4,1 14,2 6,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  50,5 21,4  40,7 46,5 34,1 56,2 20,7 24,0  24,2 34,9 41,0 78,9 51,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,9 0,5   0,9 0,6 0,5 0,3 0,3  0,8 0,4  0,5 0,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,5 1,7  2,1 1,8 1,8 0,6 1,3 2,8  2,6 5,7 0,7 4,1 2,3
  Fôrmidler 1000 NOK  105,5 57,6  81,2 144,2 107,1 138,9 61,9 63,2  66,5 94,0 84,3 101,3 90,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  23,9 16,3  21,2 36,9 24,2 29,6 20,5 20,9  20,0 25,0 13,8 17,2 17,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  5,0 3,5  4,2 18,3 9,4 13,4 2,6 4,5  3,5 4,9 3,2 9,6 10,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  27,9 11,5  20,3 34,1 22,7 24,9 12,1 18,3  17,4 30,6 23,1 47,1 27,4
Faste kostnader, registrerte:                  
  Leid arbeid 1000 NOK  56,2 42,8  58,4 143,3 73,5 56,4 44,8 58,1  49,6 74,5 105,7 67,1 80,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,9 21,1  26,5 41,0 30,0 28,8 20,9 26,5  20,0 44,5 36,6 45,3 37,4
  Traktor 1000 NOK  19,5 8,7  15,0 7,9 12,2 9,9 7,8 6,9  7,2 14,7 22,2 26,8 21,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  34,3 18,9  27,2 26,4 24,8 27,6 22,8 26,3  23,2 27,7 20,9 46,0 25,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,5 6,8  3,5 13,8 7,9 3,1 3,6 9,8  5,9 6,2 3,3 8,6 4,4
  Drivstoff 1000 NOK  16,0 14,3  24,1 22,1 20,8 20,7 8,8 19,8  13,0 24,1 35,0 32,0 31,6
  Maskinleie 1000 NOK  111,1 28,5  26,5 83,3 39,7 41,2 20,4 28,9  19,3 53,9 83,8 89,5 69,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  43,4 2,1  1,9 5,8 6,3 5,9 2,7 2,9  3,3 7,0 2,3 3,7 4,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  92,1 72,9  79,6 77,4 79,8 83,4 57,2 65,0  61,9 97,2 81,3 114,1 91,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  653,6 330,9  436,0 707,4 498,1 543,5 309,5 379,7  339,8 548,7 561,3 706,0 572,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  392,9 169,9  314,7 297,8 251,5 189,7 180,2 329,6  241,1 474,2 282,0 427,2 354,8
Avskrivninger:                  
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  24,6 18,8  27,9 33,3 27,0 23,5 17,9 28,9  19,3 40,7 26,9 47,9 31,0
  Traktor 1000 NOK  14,6 18,8  23,2 22,4 21,0 20,5 20,2 28,7  21,5 35,0 30,3 14,9 23,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  60,4 37,8  47,7 55,1 51,6 48,6 41,5 49,0  46,5 54,0 24,2 38,4 33,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,4 1,2  0,8 0,6 0,9 2,6 0,9 1,8  2,4 0,6 0,3 0,5 0,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  47,0 24,1  30,2 35,9 32,7 35,4 23,5 29,4  29,1 40,5 22,1 33,7 28,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  292,8 93,3  215,0 186,4 151,0 94,5 99,7 221,2  151,5 343,9 200,4 325,5 265,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -4,1 2,1  6,5 41,0 10,9 6,6 -0,2 4,8  1,8 -4,1 -0,6 0,3 
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  104,8 44,5  46,1 12,6 43,0 162,5 31,4 43,7  46,4 30,8 62,0 48,4 49,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -26,4 31,3  24,1 22,5 26,7 67,3 30,7 58,2  102,4 26,8 19,7 -0,6 30,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,1 6,7  5,2 8,8 6,8 4,9 5,7 36,5  3,6 20,1 5,4 2,4 3,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  408,4 497,8  508,6 713,9 520,4 410,3 485,0 607,8  554,2 376,6 164,3 528,5 320,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  85,0 176,9  91,7 41,8 112,6 39,4 33,1 26,7  34,8 33,8 79,5 0,6 36,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   14,5  6,3  7,8 5,0 8,6 4,0  7,6 8,4 1,8 2,3 1,4
+Renteinntekter 1000 NOK  6,8 28,3  13,1 13,1 18,8 2,5 11,9 10,5  9,6 9,0 22,2 6,6 12,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  112,1 43,8  22,8 69,6 49,1 81,7 54,8 46,2  45,3 77,6 44,7 63,2 56,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  759,3 851,4  893,8 970,5 848,8 711,3 651,2 967,3  866,5 767,7 509,9 850,7 662,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  39,8 224,6  102,7 445,1 237,4 52,5 39,1 474,9  235,0 221,9 30,2 162,3 85,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  626,4 1899,8  1023,9 1220,9 1370,2 573,5 819,7 1675,0  1013,2 967,2 1475,2 649,8 950,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -151,8 97,3  -36,2 75,2 57,0 -131,8 20,0 -28,0  13,9 -92,6 -23,9 -64,2 -24,1
Balanse pr 31/12:                  
  Jordbruk 1000 NOK  2377,0 1326,3  1513,1 2005,5 1736,1 1805,9 1205,1 1462,0  1461,3 2288,2 1108,4 1702,7 1448,3
  Skogbruk 1000 NOK  518,9 119,9  130,8 207,8 136,3 479,3 29,7 85,9  55,6 177,3 13,8  22,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  821,0 712,0  149,6 642,1 497,2 786,0 396,5 1006,5  670,7 296,0 413,8 196,5 316,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1259,1 1096,7  828,1 1359,2 1072,9 1152,3 1091,5 850,6  1039,4 664,0 450,3 991,8 676,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  663,1 1644,1  932,7 746,0 1132,3 496,9 810,9 1029,7  799,5 850,1 1272,8 676,7 844,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5639,2 4899,0  3554,2 4960,6 4574,7 4720,5 3533,7 4434,6  4026,5 4275,6 3259,1 3567,8 3308,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  302,9 83,7  67,8 118,4 96,6 293,8 164,3 120,7  137,3 229,9 105,8 207,8 133,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3719,2 1092,3  547,7 1509,6 1183,7 2147,3 1451,0 971,8  1160,0 1704,4 958,4 1477,4 1244,8
  Egenkapital 1000 NOK  1617,0 3723,0  2938,7 3332,7 3294,4 2279,4 1918,4 3342,2  2729,2 2341,2 2194,9 1882,6 1930,3