Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 10  14 32 18 8 11 30  6 10 9 21
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  978,8 529,7  915,5 867,9 857,8 488,3 699,5 701,0  998,7 955,0 841,8 993,9
  Planteprodukter 1000 NOK  28,4 7,9  14,9 15,1 22,9 11,9 13,4 11,1  23,4 15,7 28,5 27,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  257,1 148,4  267,8 250,7 201,1 115,5 197,5 202,5  335,7 310,1 233,5 276,9
  Tilskudd 1000 NOK  655,9 346,3  590,7 572,1 599,1 332,3 450,9 462,6  614,4 600,9 547,9 630,5
  Andre inntekter 1000 NOK  37,5 27,1  42,1 30,1 34,7 28,6 37,7 24,7  25,2 28,3 31,9 58,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  266,1 104,8  193,3 201,9 269,6 110,3 179,8 174,5  204,7 205,0 221,1 236,0
  Såvarer 1000 NOK  11,9 4,9  6,8 7,3 1,6 0,6 1,9 1,8  4,2 3,7 2,4 2,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  23,5 22,4  44,2 36,5 44,5 16,0 32,4 29,0  35,7 38,5 49,5 56,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2   0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6   0,1  0,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,3 1,4  1,1 2,0 2,8 1,8 1,7 2,2  5,8 4,5 0,9 1,7
  Fôrmidler 1000 NOK  138,7 43,8  87,5 102,3 151,8 56,3 86,8 86,3  93,2 96,6 108,6 110,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  24,3 17,4  28,7 27,4 34,1 15,9 21,2 22,1  35,7 29,7 16,6 20,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  21,8 3,9  3,2 4,3 7,9 3,9 7,8 7,3  7,1 6,8 3,7 4,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  42,3 11,1  21,5 21,9 26,7 15,2 27,3 25,2  22,9 25,0 39,4 39,6
Faste kostnader, registrerte:                 
  Leid arbeid 1000 NOK  62,4 46,9  60,6 73,7 61,4 36,0 52,5 57,4  64,4 74,5 88,5 87,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  47,6 17,2  21,5 28,6 37,6 22,7 29,5 30,0  25,0 26,0 35,2 35,1
  Traktor 1000 NOK  19,4 15,0  24,6 21,7 10,1 10,4 11,8 11,8  25,3 23,3 14,6 20,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  20,8 28,7  38,6 37,7 36,1 24,5 31,4 27,3  33,2 29,5 24,6 28,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,9 4,3  10,8 9,2 9,4 5,4 1,7 5,3  8,3 6,3 6,1 7,7
  Drivstoff 1000 NOK  14,9 19,3  23,5 24,8 21,0 10,2 25,3 22,3  28,2 27,8 30,0 41,3
  Maskinleie 1000 NOK  117,4 18,1  37,1 47,3 35,2 21,0 35,9 29,0  66,3 70,9 60,9 79,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,4 0,5  4,9 8,4 8,8 3,8 8,0 6,6  14,3 11,5 1,7 3,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  93,8 79,7  87,1 88,6 87,3 67,5 72,3 76,5  100,0 102,2 98,3 119,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  669,7 334,4  501,9 542,1 576,4 311,7 448,1 440,5  569,7 576,8 581,1 659,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  309,2 195,3  413,6 325,8 281,4 176,6 251,4 260,4  429,0 378,2 260,7 334,6
Avskrivninger:                 
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,2 19,3  28,8 31,0 39,3 33,9 37,9 30,3  44,6 41,1 31,1 39,4
  Traktor 1000 NOK  12,8 20,1  29,9 27,5 19,2 25,8 31,5 29,6  40,5 34,7 31,5 25,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,8 40,0  47,1 54,9 73,3 55,7 45,5 60,5  58,1 50,6 18,3 34,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   0,6  0,8 0,7 3,9 0,6 0,8 1,8   0,7 0,3 0,6
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  24,4 24,4  30,0 34,1 45,6 34,9 32,9 40,8  43,0 38,2 20,3 30,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  236,3 115,3  307,1 211,8 145,8 60,7 135,7 138,3  285,8 251,0 179,5 234,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  20,2 12,3  12,8 10,6 9,3 -2,5 -2,4 -0,3  9,3 35,1 2,3 1,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  330,5 53,4  31,0 43,8 67,2 106,5 50,3 64,1  9,2 39,6 45,7 79,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  20,7 121,9  18,8 70,2 29,5 74,0 32,9 66,8  56,3 36,8 101,5 56,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,6 10,6  9,4 48,4 4,9 19,6 13,1 18,1  5,5 4,3 20,8 10,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  479,1 484,5  641,6 596,5 502,5 621,4 496,8 590,4  587,7 561,8 233,4 272,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  79,6 88,7  28,9 67,0 26,7 66,2 30,0 34,0  34,0 20,4 100,4 47,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   0,4   0,1   5,6 7,9  12,1 7,3 3,1 2,2
+Renteinntekter 1000 NOK  3,0 14,8  5,6 8,8 2,7 12,8 4,7 7,7  3,6 2,6 16,8 8,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  98,0 41,4  63,0 57,2 60,8 57,1 79,9 63,6  85,4 94,4 34,7 50,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  1078,0 860,4  992,2 1000,2 727,8 901,6 686,8 863,4  918,1 864,7 668,9 664,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  331,2 236,1  226,2 293,5 208,6 137,7 -34,5 49,3  110,0 -223,6 -142,5 83,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  750,6 2139,7  987,3 1382,8 843,5 1591,5 1218,0 1311,5  955,2 715,5 1581,8 1184,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  31,8 -23,0  -38,6 -23,4 -24,5 -75,3 -45,1 -29,6  10,6 -44,4 -55,8 23,4
Balanse pr 31/12:                 
  Jordbruk 1000 NOK  1234,8 1231,0  1556,3 1733,3 2285,1 1711,8 1625,5 2061,9  2191,3 1934,9 990,1 1479,4
  Skogbruk 1000 NOK  498,4 100,5  227,9 159,4 337,7 53,5 144,1 95,2  182,9 129,4 16,7 44,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  92,6 420,9  398,4 503,2 537,4 676,7 1152,0 817,1  122,2 195,3 470,8 350,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1249,4 991,4  885,8 1176,5 1144,3 1544,6 1338,3 1412,0  571,7 586,2 581,1 856,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  760,1 1894,4  933,3 1203,7 742,3 1556,9 521,1 1036,0  861,9 719,5 1492,6 1098,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3835,3 4638,2  4001,7 4776,2 5046,8 5543,4 4781,0 5422,2  3930,0 3565,3 3551,4 3828,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  150,3 88,5  171,5 185,1 206,8 246,5 121,5 184,2  78,4 202,2 204,7 169,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2039,8 675,6  1294,6 1253,9 2025,9 1747,4 1905,2 2052,5  1641,9 1946,1 775,9 1213,6
  Egenkapital 1000 NOK  1645,3 3874,1  2535,6 3337,2 2814,2 3549,5 2754,3 3185,6  2209,6 1416,9 2570,8 2445,6