Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 8  11 27 6 17 9 12  7 32 10 8 21
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  811,1 550,3  834,0 723,3 584,0 765,2 507,2 904,1  890,5 783,4 951,0 901,5 1066,1
  Planteprodukter 1000 NOK  45,8 8,5  24,8 19,4 6,9 9,7 5,5 15,3  10,3 10,0 12,5 27,9 28,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  238,6 162,6  258,4 225,7 186,4 254,8 148,3 273,6  256,1 243,4 311,1 257,7 310,4
  Tilskudd 1000 NOK  479,3 355,1  524,7 456,9 383,9 494,0 340,6 565,7  606,6 504,0 596,0 580,7 688,9
  Andre inntekter 1000 NOK  47,5 24,1  26,1 21,2 6,8 6,7 12,9 49,5  17,4 26,0 31,4 35,2 38,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  191,9 120,8  189,0 182,0 206,2 263,7 117,2 240,6  225,7 202,1 191,5 239,8 263,4
  Såvarer 1000 NOK  9,9 3,3  4,1 3,5 1,7 4,4 0,7 4,1  2,7 2,3 7,6 9,9 7,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  16,4 20,0  40,1 33,5 33,1 47,5 17,8 31,3  35,3 28,6 35,1 61,0 66,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,1 0,1  0,3 0,2 0,4 0,8 0,6 2,6  1,3 1,5 1,0 0,6 0,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,7 2,2  0,8 1,3 2,6 2,0 3,2 4,0  5,1 4,3 2,2 0,9 1,8
  Fôrmidler 1000 NOK  87,4 51,8  78,9 75,1 92,2 125,6 51,0 104,2  107,3 94,7 79,9 106,8 112,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  23,1 18,0  28,0 23,7 37,6 41,8 21,7 25,8  32,4 25,4 35,3 17,4 24,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  7,0 3,5  8,3 18,1 7,4 11,9 3,8 35,9  4,3 16,5 6,3 3,0 5,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  46,5 21,9  28,4 26,6 31,2 29,7 18,4 32,6  37,2 28,9 24,1 40,2 44,5
Faste kostnader, registrerte:                  
  Leid arbeid 1000 NOK  78,5 71,9  47,6 57,6 42,9 54,8 37,8 55,5  79,3 56,3 74,9 91,3 106,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,4 27,6  43,7 36,1 38,3 37,1 23,9 38,6  40,9 34,4 32,2 34,8 37,4
  Traktor 1000 NOK  4,9 12,3  21,9 15,6 4,5 5,1 12,4 16,2  8,8 13,3 27,6 25,3 21,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  39,5 45,1  27,0 37,0 35,4 29,4 19,7 37,5  48,9 33,9 34,4 34,9 42,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,8 2,3  17,2 10,5 5,9 4,2 3,9 3,1  12,5 5,6 6,4 6,1 4,2
  Drivstoff 1000 NOK  13,8 17,9  20,5 17,9 17,7 18,8 8,5 25,8  18,5 20,1 23,4 36,1 35,2
  Maskinleie 1000 NOK  106,8 16,6  38,1 31,7 56,6 47,7 41,0 56,9  23,9 39,1 72,2 63,0 85,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  22,1 2,3  4,3 7,3 7,0 9,0 3,8 10,5  11,5 7,9 15,7 1,7 4,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  100,0 81,3  87,8 83,4 82,9 77,3 76,9 106,6  109,3 97,5 97,2 103,5 117,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  590,9 398,2  497,1 479,2 497,4 547,0 345,2 591,3  579,3 510,2 575,5 636,5 719,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  220,3 152,0  336,9 244,1 86,6 218,2 162,0 312,8  311,2 273,2 375,5 265,0 347,1
Avskrivninger:                  
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  34,0 27,5  43,0 33,5 33,8 42,8 37,3 41,3  26,1 35,2 38,1 36,6 42,4
  Traktor 1000 NOK  8,0 14,3  35,2 25,2 25,9 29,4 27,5 33,6  29,1 33,8 39,3 35,4 31,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  43,5 46,9  42,9 47,8 59,0 76,6 58,7 72,3  80,2 73,6 47,3 15,8 50,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   0,7  1,2 0,9 1,5 4,9 0,3 1,1  2,2 1,8   1,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  27,6 27,2  32,7 30,4 40,5 46,5 37,7 42,8  40,2 46,5 35,6 21,3 38,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  134,8 62,8  214,6 136,7 -33,6 64,5 38,2 164,5  173,5 128,8 250,9 177,2 222,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  10,3 27,1  -2,5 12,3 24,9 33,0 3,0 -1,6  1,0 0,9 -0,6 13,8 4,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  30,6 34,7  41,4 69,5 58,6 46,5 43,5 131,3  23,2 65,5 27,8 100,9 104,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  13,6 1,6  23,9 7,8 44,9 15,8 49,0 35,7  69,0 42,2 70,8 96,6 65,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  7,8 5,9  5,2 5,9 1,4 5,5 13,6 6,9  5,4 11,4 5,4 -57,8 -19,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  638,3 716,8  664,1 736,5 755,6 635,0 657,3 490,6  717,7 669,4 570,8 233,7 207,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   40,6  62,0 61,6 32,7 44,8 68,4 6,6  41,1 30,7 25,7 90,1 63,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     6,5 3,2   2,3   15,7 9,6  4,7 8,7
+Renteinntekter 1000 NOK  1,4 5,9  6,7 5,8 4,4 4,3 12,8 5,7  9,7 9,0 7,3 16,5 9,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  65,0 42,0  40,7 50,5 65,0 57,2 59,6 97,5  47,6 71,2 86,3 40,2 58,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  771,8 853,4  981,2 988,8 824,0 792,3 828,6 742,3  1008,8 896,3 871,8 635,4 606,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -103,6 179,7  33,8 137,1 89,7 90,1 -54,4 173,2  -12,7 76,6 70,5 189,5 166,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  479,3 1473,5  1025,8 1245,2 672,9 642,2 1933,2 1501,7  467,5 1345,2 1043,4 1879,8 1320,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -34,1 -50,3  1,5 -87,3 -145,3 -79,2 97,8 -144,5  -43,3 0,1 -3,1 25,6 56,2
Balanse pr 31/12:                  
  Jordbruk 1000 NOK  1395,2 1378,3  1664,7 1542,9 2005,6 2364,8 1872,0 2179,2  1985,8 2343,7 1754,8 1110,9 1944,3
  Skogbruk 1000 NOK  484,8 70,9  216,2 187,7 134,8 290,9 39,5 128,8  40,6 82,4 197,6 12,3 56,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  151,7 755,2  436,8 644,2 360,7 439,7 520,7 1682,3  200,2 1038,7 309,8 683,3 479,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1248,0 1341,1  934,3 1200,9 1334,8 1114,8 1712,3 1166,9  1129,7 1383,1 982,1 834,4 757,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  447,5 968,8  893,2 991,4 748,0 673,8 1651,7 676,6  439,4 979,7 822,7 1780,5 1229,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3727,3 4514,4  4145,2 4567,1 4583,9 4883,9 5796,3 5833,9  3795,7 5827,5 4066,9 4421,4 4466,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  191,6 140,1  184,0 246,0 306,6 276,7 72,1 416,7  153,8 294,2 113,6 220,0 189,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1856,9 748,8  907,9 1059,7 2151,5 1934,2 1915,2 2368,3  1532,4 2020,6 1548,3 911,2 1392,4
  Egenkapital 1000 NOK  1678,8 3625,5  3053,4 3261,4 2125,7 2673,0 3809,0 3048,9  2109,5 3512,7 2405,1 3290,2 2884,6